Primăria Călărași | Execuția bugetului propriu la data de 31 martie 2021

Primăria Călărași | Execuția bugetului propriu la data de 31 martie 2021

Pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local municipal Călăraşi, desfăşurată marţi după-amiază, s-a aflat şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al Municipiului Călăraşi şi a creditelor interne, la data de 31.03.2021, iniţiat de primarul, Marius Dulce.

Potrivit Referatului de aprobare, la data de 31 martie 2021, a rezultat un excedent de 17.896.077 lei, execuţia bugetară prezentându-se astfel:

- Veniturile bugetului local - Secţiunea de funcţionare: 48.421.155 lei;

- Veniturile bugetului local - Secţiunea de dezvoltare: 1.742.378 lei

Total venituri ale bugetului local: 50.163.533 lei  

- Cheltuielile bugetului local - Secţiunea de funcţionare: 31.109.240 lei;

- Cheltuielile bugetului local - Secţiunea de dezvoltare: 1.158.216 lei;

Total cheltuieli ale bugetului local: 32.267.455 lei  

Excedentul bugetar la data de 31.03.2021 este de 17.896.077 lei.

                                                                                               -lei-

Denumirea indicatorului

Cod

Incasari

realizate

31.03.2021

VENITURI TOTALE

00.01

50.163.533

VENITURI PROPRII

 

47.409.278

Impozit pe venit transf. propriet. imob. din patrim. pers              

03.02.18

6.057

- cote defalcate din impozit venit

04.02.01

16.395.988

- sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale            

04.02.04

0

- sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit repartizate din bugetul judeţului

04.02.05

0

- impozit şi taxe şi clădiri

07.02.01

3.121.544

- impozit şi taxe pe teren

07.02.02

3.892.596

- taxe judiciare de timbru

07.02.03

558.533

- alte impozite şi taxe pe proprietate                                  

07.02.50

129.647

- sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiilor

11.02.02

1.433.000

- sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

0

- sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale - învăţământ particular sau confesional

11.02.09

0

- taxa hotelieră

12.02.07

0

- impozit pe spectacole

15.02.01

204

- taxa asupra mijloacelor de transport    

16.02.02

1.150.658

- taxa pentru eliberare de licenţe şi autorizaţii de funcţionare

16.02.03

367.573

- alte impozite şi taxe

18.02.50

22.172

- venituri din concesiuni şi închirieri

30.02.05

981.750

- alte venituri din proprietate

30.02.50

527.263

- contributia părintilor pentru întreţinerea copiilor în creşe

33.02.10

0

contrib. persoane beneficiare ale cantinelor de ajutor social      

33.02.12

16.840

- taxe din activităţi cadastrale

33.02.24

3.156

- venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată                                    

33.02.28

0

- alte venituri din prestări servicii

33.02.50

1.127.040

- taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

371

- alte venituri din taxe administrative

34.02.50

56.198

- venituri din amenzi

35.02.01

773.660

- alte amenzi

35.02.50

104.934

- alte venituri

36.02.50

1.204.586

- donaţii şi sponsorizări

37.02.01

0

Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)              

37.02.03

0

- vărsăminte din secţiunea de funcţionare    

37.02.04

0

- venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.02.01

803

Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat                    

39.02.07

3.782

- depozite speciale pentru construcţii de locuinţe                                                          

39.02.10

362.372

- sume din excedentul bugetului local pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare                                                

40.02.14

510.000

- subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri                                

42.02.34

392

- subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii                                  

42.02.41

210.568

- subvenţii din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea FEN

42.02.69

54.274

- subvenţii primite pentru carantină

42.02.80

244.071

Fondul European de Dezvoltare Regională

48.02

811.950

În detaliere funcţională, cheltuielile se prezintă astfel:

                                                                                             -lei-

Denumirea indicatorului

Cod

Plăţi de casă la    

   31.03.2021

CHELTUIELI TOTALE

49.02

32.267.455

AUTORITATE EXECUTIVĂ

51.02

5.012.895

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

54.02

440.809

DOBÂNZI

55.02

405.359

ORDINE PUBLICĂ

61.02

1.623.888

ÎNVĂŢĂMÂNT

65.02

         1.736.017

SĂNĂTATE

66.02

247.262

CULTURĂ, RECREERE, RELIGIE      

67.02

1.542.987

ASISTENŢĂ SOCIALĂ

68.02

7.130.792

LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZV. PUBLICĂ

70.02

5.078.636

PROTECŢIA MEDIULUI

74.02

5.691.625

TRANSPORTURI

84.02

2.198.968

În ceea ce priveste execuţia bugetului la 31.03.2021, la nivel de instituţii subordonate, se prezintă astfel:

APARATUL PROPRIU AL PRIMĂRIEI

- cheltuieli cu salariile: 4.277.647 lei (inclusiv indemnizaţii consilieri locali);

- cheltuieli cu bunuri si servicii: 698.724 lei;

- alte cheltuieli (vărs. persoane cu handicap): 40.344 lei

- cheltuieli de capital, inclusiv proiecte finantate din FEN: 46.522 lei.

- cheltuieli pentru prevenirea şi combaterea Covid-19 (total municipiu, inclusiv unităţile de învăţământ preuniversitar de stat) sunt în sumă de 118.879 lei, din care subvenţii de la bugetul statului 244.071 lei.

 

SERVICIUL PUBLIC DE EVIDENŢA PERSOANELOR

-cheltuieli cu salariile: 399.376 lei;

- cheltuieli cu bunuri si servicii: 3.904 lei;

- transferuri (inclusiv cotizaţii): 37.529 lei;

POLIŢIA LOCALĂ

- cheltuieli cu salariile (inclusiv norma de hrană): 1.542.730 lei;

- cheltuieli cu bunuri si servicii: 54.966 lei;

- cheltuieli de capital: 0 lei.

 

ÎNVĂŢĂMÂNT

- cheltuieli cu bunuri si servicii: 1.637.314 lei;

- transferuri salarii HELIKON + CIUFULICI: 130.265 lei

- asistenţă socială (ajutoare pentru copii cu CES + tichete creşă): 28.374 lei;

- proiecte cu finanţare din FEN: 28.872 lei

- burse elevi: 93.308 lei

- cheltuieli de capital: 384.758 lei.

 

SERVICIUL PUBLIC PAVAJE SPAŢII VERZI

CAP.67

- cheltuieli cu salariile: 675.125 lei;

- cheltuieli cu bunuri si servicii: 138.417 lei;

- dobânzi leasing: 5.981 lei;

- alte cheltuieli (vărs. persoane cu handicap): 13.261 lei;

- cheltuieli de capital - leasing: 43.348 lei.

CAP.84

- cheltuieli cu salariile: 731.190 lei ;

- cheltuieli cu bunuri si servicii: 371.721 lei ;

- dobânzi leasing: 6.015 lei;

- alte cheltuieli (vărs. persoane cu handicap): 14.500 lei;

- cheltuieli de capital: 83.146 lei.

 

COMPLEX AGREMENT ZOO

- cheltuieli cu salariile: 598.398 lei;

- cheltuieli cu bunuri si servicii: 197.507 lei;

 

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

- cheltuieli cu salariile: 3.057.186   lei ;

- cheltuieli cu bunuri şi servicii: 225.626 lei

- asistenţa socială – indemnizaţii persoane cu handicap): 3.311.490 lei.

- alte cheltuieli (vărs. persoane handicap): 29.611 lei.

 

CĂMINUL DE BĂTRÂNI ANTIM IVIREANU

- cheltuieli cu salariile: 462.901 lei ;

- cheltuieli cu bunuri si servicii: 139.921 lei;

- dobanzi leasing: 218 lei

- cheltuieli de capital (rate leasing): 2.926 lei.

 

SERVICIUL PUBLIC CENTRALE TERMICE ŞI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

- cheltuieli cu salariile: 1.054.038 lei;

- cheltuieli cu bunuri si servicii: 477.178 lei

- alte cheltuieli (vărs persoane handicap) : 8.667 lei

- cheltuieli de capital: 4.800 lei.

 

SERVICIUL PUBLIC PIEŢE ŞI OBOARE

- cheltuieli cu salariile: 648.150 lei;

- cheltuieli cu bunuri si servicii: 92.588 lei;

SERVICIUL PUBLIC CÂINI FĂRĂ STĂPÂN

- cheltuieli cu salariile: 499.324 lei;

- cheltuieli cu bunuri si servicii: 217.614 lei;

- cheltuieli de capital (rate leasing): 4.853 lei.

 

ADMINISTRAŢIA CIMITIRELOR

- cheltuieli cu salariile: 216.926 lei;

- cheltuieli cu bunuri si servicii: 232.811 lei;

În ceea ce priveste bugetul instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local, acestea se prezintă astfel:

- Veniturile extrabugetare realizate la data de 31.03.2021 sunt în suma de 587.324 lei

- Cheltuielile extrabugetare efectuate în sumă de 306.952 lei de către instituţiile finanţate din venituri proprii şi subvenţii, acestea sunt prezentate în anexele 3 si 4 şi subanexele aferente fiecărui capitol bugetar.

În Anexa nr. 5 se prezintă contul de execuţie al creditelor interne. S-a tras şi s-a utilizat până la data de 31.03.2021, din creditul contractat la CEC Bank, suma 2.999.706 lei, astfel:

 

                                    

lei

Nr.crt.

Obiective de investitii finantate CEC

31.03.2021

1

Construire Grădiniţa cu 8 grupe

96.526

2

Reţea alimentare cu apă şi canalizare pluvială strada Pescaruşi, tronson cuprins între strada Panduri şi strada General Constantin Pantazzi

127.190

3

Execuţie reţea canalizare pluvială strada Locomotivei

382.376

4

Proiect tehnic + Execuţie reţea canalizare menajeră şi pluvială Cartier Măgureni

830.312

5

Promovarea incluziunii sociale prin înfiinţarea unui Club al Pescarilor Dunăreni, din Municipiul Călăraşi, POPAM 2014-2020

828.364

6

Reabilitarea termică a Liceului Teoretic Mihai Eminescu Călăraşi, POR 2014-2020

128.331

7

Lucrări de amenajare Piaţa Unirii (Piaţa Centrală) din Municipiul Călăraşi

225.947

8

Reabilitare clădire Hală piaţa agro-alimentara (Hală legume-fructe) din municipiul Călăraşi

30.189

9

Execuţie str. Plevna, Rahova şi Viitor

350.471

TOTAL

 

2.999.706

Cheltuielile secţiunii de dezvoltare, la data de 31.03.2021, pe total municipiu Călăraşi însumează 1.158.556 lei şi cuprinde plăţile efectuate pentru următoarele obiective de investiţii:

                                                                                                                     lei

Nr.crt.

Obiectiv

Plati 31.03.2021

 

 

 

Buget Local

 

1

Documentaţie tehnică + execuţie strada Stadionuli

97.840

 

2

DT faza DALI iluminat public str. Prelungirea Bucureşti şi lucrări complementare iluminat public

47.005

 

3

DT + Reparaţii carosabil str. Zefirului (intre str. Panduri şi str.Nufărului).

275.097

 

4

Reabilitarea termică a Liceului Teoretic Mihai Eminescu Călăraşi, POR 2014-2020

4.127

 

5

Documentaţie tehnică + execuţie canalizare menajeră şi pluvială str Sf Nicolae

274

 

6

Fundamentarea deciziilor, planificare strategică -proiect finanţat din FEN

46.522

 
       

7

Reţea canalizare menajeră şi pluvială Str.Oborului

899

 

8

Dezvoltarea patrimoniului cultural prin restaurarea monumentului istoric POŞTA VECHE din Municipiul Călăraşi, POR 2014-2020 SMIS 116729, 58.01.02

643.104

 
 

TOTAL PLĂŢI LUCRĂRI

1.158.556

 
 

 

 

 

Pentru proiectul de hotărâre mai sus-menţionat au votat 11 consilieri locali, 9 au votat împotrivă, înregistrându-se şi o neparticipare.