Execuţia bugetului municipiului Călăraşi la jumătatea anului

Execuţia bugetului municipiului Călăraşi la jumătatea anului

Pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local Municipal Călăraşi, desfăşurată miercuri după-amiază s-a aflat şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al Municipiului Călăraşi şi a creditelor interne, la data de 30.06.2021, iniţiat de primarul, Marius Dulce.

Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale prevede ca, trimestrial si pentru trimestrul al patrulea cel tarziu in luna decembrie, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului:

a) să nu înregistreze plăţi restante;

b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.

Termenul de depunere a executiei bugetare la data de 30.06.2021 la Administratia Judeteana a Finantelor Publice Calarasi a fost de 26.07.2021.

La data de 30.06.2021, execuţia bugetară se prezintă astfel:

- Veniturile bugetului local - Sectiunea de funcţionare: 80.625.935 lei;

- Veniturile bugetului local - Sectiunea de dezvoltare: 6.874.824 lei

Total venituri ale bugetului local: 87.500.759 lei  

- cheltuielile bugetului local - Sectiunea de functionare: 63.597.849 lei;

- cheltuielile bugetului local - Sectiunea de dezvoltare: 6.503.681 lei ;

Total cheltuieli ale bugetului local: 70.101.530 lei  

Excedentul bugetar la data de 30.06.2021 este de: 17.399.229 lei.

                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                            LEI

Denumirea indicatorului

Cod

Prevederi

bugetare

30.06.2021

Încasări

realizate

30.06.2021

VENITURI TOTALE

00.01

92.582.000

87.500.759  

VENITURI PROPRII

 

75.273.000

73.675.965

- impozit pe venit transf propriet imob din patrim pers              

03.02.18

39.000

46.514

- cote defalcate din impozit venit

04.02.01

33.120.440

33.120.440

- sume.alocate.din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale            

04.02.04

0

0

- impozit si taxe si cladiri

07.02.01

16.611.000

17.464.852

- impozit si taxe pe teren

07.02.02

   5.976.000

6.477.038

- taxe judiciare de timbru

07.02.03

718.000

679.490

- alte impozite si taxe pe proprietate                                  

07.02.50

835.000

351.409

- sume defalcate din TVA pt. finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiilor

11.02.02

12.000.000

7.433.000

- sume defalcate din TVA pt. echilibr. bugetelor locale

11.02.06

0

0

- sume defalcate din TVA pt. echilibr. bugetelor locale – invatamant particular sau confesional

11.02.09

364.000

364.000

- taxa hoteliera

12.02.07

0

0

- impozit pe spectacole

15.02.01

4.000

759

- taxa asupra mijloacelor de transport    

16.02.02

3.460.000

4.389.334

- taxa pt eliberare de licente si autorizatii defunctionare

16.02.03

496.000

564.971

- alte impozite si taxe

18.02.50

30.000

36.106

- venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

2.386.000

1.592.314

- alte venituri din proprietate

30.02.50

1.260.000

1.019.109

- contributia parintilor pt. intretinereacopiilor in crese

33.02.10

0

0

Contrib. pers. beneficiare ale cantinelor de ajutor social      

33.02.12

25.000

36.237

- taxe din activitati cadastrale

33.02.24

5.000

4.198

- venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata                                      

33.02.28

   

- alte venituri din prestari servicii

33.02.50

2.030.000

2.129.675

- taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

1.000

7.780

- alte venituri din taxe administrative

34.02.50

130.000

127.448

- venituri din amenzi

35.02.01

1.916.000

1.381.224

- alte amenzi

35.02.50

420.000

233.069

- alte venituri

36.02.50

918.000

830.819

- donatii si sponsorizari

37.02.01

   

- varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltarea bugetului local(cu semnul minus)            

37.02.03

   

- varsaminte din sectiunea de functionare    

37.02.04

0

0

- venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.02.01

   

- venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat                    

39.02.07

60.596

60.596

- depozite speciale pentru constructii de locuinte                                                          

39.02.10

477.000

714.584

- sume din excedentul bugetului local.pentru finantarea cheltuielilor sectiuniide dezvoltare                                                

40.02.14

1.500.000

1.500.000

- subventii pt. acordarea ajutorului pt.incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri                              

42.02.34

392

392

- subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii                                  

42.02.41

290.000

498.568

- subventii din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea FEN

42.02.69

432.438

432.438

- subventii primite ptr. carantina

42.02.80

843.940

843.940

Fondul European de Dezvoltare Regionala

48.02

3.625.591

3.625.591

În detaliere funcţională, cheltuielile se prezintă astfel:

                                                                                                                            -lei-

Denumirea indicatorului

Cod

Credite bugetare    

la 30.06.2021

Plati.de.casa.la    

   30.06.2021

CHELTUIELI TOTALE

49.02

92.582.000

   70.101.530

AUTORITATE EXECUTIVA

51.02

15.903.000

12.814.516

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

54.02

1.644.000

1.068.232

DOBANZI

55.02

1.500.000

829.600

ORDINE PUBLICA

61.02

3.754.000

3.328.538

INVATAMANT

65.02

8.552.000

         5.081.276

SANATATE

66.02

1.614.000

1.302.684

CULTURA, RECREERE, RELIGIE      

67.02

6.620.000

3.778.483

ASISTENTA SOCIALA

68.02

16.869.000

14.592.769

LOCUINTE,SERVICII SI DEZV.PUBLICA

70.02

15.859.000

10.681.227

PROTECTIA MEDIULUI

74.02

11.261.000

10.258.964

TRANSPORTURI

84.02

9.006.000

6.365.241

În ceea ce priveste executia bugetului la 30.06.2021, la nivel de institutii subordonate, se prezinta astfel:

APARATUL PROPRIU AL PRIMĂRIEI

- cheltuieli cu salariile 12.814.516 lei ;

- cheltuieli cu bunuri si servicii 1.253.464 lei;

- alte cheltuieli (vars. persoane cu handicap) 75.304 lei;

- cheltuieli de capital –proiecte finantate din FEN 2.774.324 lei.

- cheltuieli pentru prevenirea si combaterea Covid-19 sunt in suma de 1.271.251 lei, din care subventii de la bugetul statului 1.177.426 lei.

 

SERVICIUL PUBLIC DE EVIDENŢA PERSOANELOR

- cheltuieli cu salariile 823.017 lei;

- cheltuieli cu bunuri si servicii 24.568 lei;

- transferuri (inclusiv cotizatii) 220.647 lei;

POLIŢIA LOCALĂ

- cheltuieli cu salariile (inclusiv norma de hrana) 3.103.372 lei;

- cheltuieli cu bunuri si servicii 148.730 lei;

- cheltuieli de capital 0 lei.

 

ÎNVĂŢĂMÂNT

- cheltuieli cu bunuri si servicii 3.197.176 lei;

- transferuri p. salarii HELIKON+CIUFULICI 329.823 lei

- asistenta sociala (ajutoare pentru copii cu CES + tichete cresa) 161.912 lei;

- proiecte cu finantare din FEN 470.101 lei

- burse elevi 901.303 lei

- cheltuieli de capital 84.327 lei.

 

S.P. PAVAJE SPAŢII VERZI

CAP.67

- cheltuieli cu salariile 1.490.513 lei;

- cheltuieli cu bunuri si servicii 517.184 lei;

- dobanzi leasing 11.363 lei;

- alte cheltuieli (vars. persoane cu handicap) 26.883 lei;

- cheltuieli de capital - leasing 131.939 lei.

CAP.84

- cheltuieli cu salariile 1.279.446 lei ;

- cheltuieli cu bunuri si servicii 1.065.326 lei;

- dobanzi leasing 10.865 lei;

alte cheltuieli (vars. persoane cu handicap) 28.600 lei;

- cheltuieli de capital 181.228 lei.

 

COMPLEX AGREMENT ZOO

- cheltuieli cu salariile 783.277 lei;

- cheltuieli cu bunuri si servicii 416.616 lei;

 

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

- cheltuieli cu salariile 6.136.594 lei;

- cheltuieli cu bunuri si servicii 472.549 lei

- asistenta sociala - indemnizatii pers. cu handicap) 6.801.065 lei.

- alte cheltuieli (vars persoane handicap) 64.295 lei

CĂMINUL DE BĂTRÂNI ANTIM IVIREANU

- cheltuieli cu salariile 913.335 lei;

- cheltuieli cu bunuri si servicii 287.731 lei;

- dobanzi   leasing 399 lei

- cheltuieli de capital 17.882 lei.

 

S.P. CENTRALE TERMICE ŞI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

- cheltuieli cu salariile 2.120.763 lei ;

- cheltuieli cu bunuri si servicii 957.124 lei

- alte cheltuieli (vars persoane handicap) 19.454 lei

- cheltuieli de capital 98.043 lei.

 

S.P. PIEŢE ŞI OBOARE

- cheltuieli cu salariile 1.297.691 lei;

- cheltuieli cu bunuri si servicii 158.053 lei;

 

ADMINISTRAŢIA CIMITIRELOR

- cheltuieli cu salariile 477.542 lei;

- cheltuieli cu bunuri si servicii 806.132 lei;

 

S.P. CÂINI FĂRĂ STĂPÂN

- cheltuieli cu salariile 947.990 lei ;

- cheltuieli cu bunuri si servicii 386.067 lei;

- cheltuieli de capital 9.756 lei.

În ceea ce priveşte bugetul instituţiilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local, acestea se prezinta astfel:

- veniturile extrabugetare realizate la data de 30.06.2021 sunt in suma de 1.084.019 lei

- cheltuielile extrabugetare efectuate in suma de 765.061 lei, de catre institutiile finantate din venituri proprii si subventii.

In Anexa nr. 5 se prezinta contul de executie al creditelor interne. S-a tras și s-a utilizat pana la data de 30.06.2021, din creditul contractat la CEC Bank, suma 7.126.879 lei, astfel:

 

 

                                        

lei

Nr.crt.

Obiectiv de investitii

30.06.2021

1

Construire Gradinita cu 8 grupe

96.526

2

Retea alimentare cu apa si canalizare pluviala strada Pescarus, tronson cuprins intre strada Panduri si strada General Constantin Pantazzi

127.190

3

Executie retea canalizare pluviala strada Locomotivei

640.083

4

Proiect tehnic + Executie retea canalizare menajera si pluviala Cartier Magureni, Mun CL

1.557.653

5

Modernizare Hala legume fructe Piata Orizont

126.113

6

Proiectare si executie, reabilitare si modernizare strada Grivita

1.142.796

7

Promovarea incluziunii sociale prin infiintarea unui Club al Pescarilor dunareni, din Municipiul Calarasi, POPAM 2014-2020

1.133.878

8

Reparatii capitale strazi Plevna, Rahova si Viitor.

350.471

9

Modernizare Bazar BIG

977.513

10

Lucrari de amenajare Piata Unirii (Piata Centrala) din Municipiul Calarasi

781.037

11

Alte proiecte cu finantare din FEN

193.619

TOTAL

 

7.126.879

Publish modules to the "offcanvas" position.

Comodo SSL
ARENAMEDIA.RO utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența Dumneavoastra pe site-ul nostru. Am actualizat politicile pentru a integra în acestea modificările specificate de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Va rugam sa cititi modul in care arenamedia.ro prelucreaza datele cu caracter personal. Prin continuarea navigării pe site-ul nostru confirmati acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de confidențialitate.