Călăraşi | Bugetul pe 2021 va fi supus, luni, aprobării!

Călăraşi | Bugetul pe 2021 va fi supus, luni, aprobării!

Proiectul de buget pe 2021 al Municipiului Călăraşi va fi supus dezbaterii şi aprobării de către consilierii locali în şedinţa extraordinară programată luni, 12 aprilie, începând cu ora 16.30 de minute.

Potrivit iniţiatorului proiectului de hotărâre, primarul Marius Dulce, pentru acesta, bugetul este estimat, atât la partea de venituri cât şi la cea de cheltuieli la 139.941.000 lei.

La partea de Venituri, suma de 138.172.000 lei provine din Secţiunea de funcţionare. S-a avut în vedere asigurarea cheltuielilor de funcţionare atât pentru aparatul propriu al primăriei cât si pentru instituţiile / serviciile subordonate acesteia.

De la bugetul central au fost repartizate următoarele sume:

Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului Călăraşi: 26.153 mii lei ;

Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale: 0 mii lei

Sume pentru finanţarea învăţământului particular: 589 mii lei;

Cote defalcate din impozitul pe venit: 63.212 mii lei;

Cota de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale: 0 lei;

Subvenţii de la bugetul de stat pentru sănătate: 211 mii lei;

Subvenţii de la bugetul de stat pentru cheltuieli Covid-19: 244 mii lei;

Venituri proprii: 47.763 mii lei;

Diferenta de 1.769 mii lei provine din Secţiunea de dezvoltare, astfel:

Venituri din proprietate, suma de 362 mii lei încasată până în prezent;

Subvenţii primite de la U.E., în sumă de 1.407 mii lei, încasată;

La partea de Cheltuieli, suma de 133.533.000 lei va fi alocată pentru Secţiunea de funcţionare iar 6.408.000 lei, pentru Secţiunea de dezvoltare

 

Secţiunea de funcţionare: 133.533.000 lei

Autorităţi publice şi acţiuni externe - aparat propriu al primăriei, în sumă de 21.944 mii lei, alcătuit din:

cheltuieli de personal: 20.000 mii lei

bunuri şi servicii: 1.784 mii lei

cheltuieli pentru plata sumelor aferente persoanelor cu handicap: 160 mii lei.

 

Alte servicii publice generale: 3.511 mii mii lei este format din:

Serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor: 1.959 mii lei, din care:194 mii lei sume defalcate din TVA, diferenţa buget propriu al municipiului. Acestea sunt compuse din cheltuieli de personal 1.900 mii lei şi bunuri si servicii 59 mii lei..

Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autotităţilor locale: 1.400 mii lei;

Cotizaţii diferite organisme: 122 mii lei

Implementarea strategiei pentru integritate a PMC: 30 mii lei.

 

Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi: 2.000 mii lei, reprezintă dobânzi împrumuturi bancare BCR+CEC.

Ordine publică şi siguranţă naţională: 6.114 mii lei, din care:

 1. Poliţia locală: 6.880 mii lei din care cheltuieli de personal: 6.600 mii lei în care se include şi norma de hrană a politiştilor locali, bunuri si servicii: 280 mii lei
 2. Protecţia civilă şi protecţia contra incendiilor( inclusiv cheltuieli Covid-19) : 234 mii lei.

Învăţământ: 9.248 mii lei (vorbim de secţiunea de funcţionare).

Pentru instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat s-a primit suma de 7.029 mii lei, diferenţa se va suporta din veniturile proprii ale municipiului,

Sumele primite din TVA pentru cheltuieli descentralizate, respectiv învăţământ, este formată din:

- cheltuieli cu bunuri si servicii: 5.261 mii lei

- cheltuieli pentru asigurarea drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale: 308 mii lei;

- finanţarea burselor elevilor: 1.460 mii lei.

 

Sănătate: 1.286 mii lei (asistenţi şcolari şi comunitari: 976 mii lei, cheltuieli transport donatori de sânge: 10 mii lei, precum şi cheltuieli cu salariile personalului medical din centrele de vaccinare: 300 mii lei);

 

Cultură, recreere, religie: 10.110 mii lei din care:

 1. Sport: 500 mii lei
 2. Întreţinere zone verzi - Serviciul Pavaje Spaţii Verzi: 5.000 mii lei din care:

- cheltuieli de personal: 3.500 mii lei

- bunuri şi servicii: 1.470 mii lei;

- dobânzi leasing: 30 mii lei.

 1. Întreţinere zone verzi - P.M.C.:748 mii lei
 2. Complex agrement Zoo – Dumbrava: 2.890 mii lei din care:

- cheltuieli de personal: 1.800 mii lei

- bunuri si servicii: 1.090 mii lei;

 1. Servicii religioase: 500 mii lei;
 2. Alte servicii în domeniul culturii, recreării: 472 mii lei, suma cuprinzând programele culturale, artistice şi alte evenimente şi acţiuni

Asigurări şi asistenţă socială: 32.847 mii lei, din care:

 1. Căminul de bătrâni Antim IVIREANUL: 2.905 mii lei, din care 289 mii lei sume defalcate din TVA, diferenţa fiind asigurată din bugetul propriu al municipiului.

- cheltuieli de personal: 2.000 mii lei

- bunuri si servicii: 900 mii lei;

- dobânzi leasing: 5 mii lei.

 1. Asistenţă socială în caz de invaliditate (inclusiv centrul de zi pentru persoane cu handicap): 21.622 mii lei

Suma de 20.443 mii lei compusă din cheltuieli de personal 6.472 mii lei + 13.971 mii lei, indemnizaţiile persoanelor cu handicap, conform Legii nr.15/2021, legea bugetului de stat pe anul 202, se suportă 90% din sume defalcate din TVA şi 10% din bugetul local (18.399 mii lei TVA + 2.044 mii lei venituri proprii).

 1. Creşa săptămânală are un buget de 2.059 mii lei din care 216 mii lei sunt alocaţi din sume defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate, diferenţa fiind asigurată din bugetul propriu al municipiului.

- cheltuieli de personal: 1.559 mii lei

- bunuri si servicii: 500 mii lei;

 1. Ajutoare sociale de încălzire: 177 mii lei (21 mii lei sunt alocaţi din sume defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate), diferenţa fiind asigurată din bugetul propriu al municipiului.
 2. Cantina de ajutor social: 1.232 mii lei din care:

- cheltuieli de personal: 744 mii lei

- bunuri si servicii: 488 mii lei

 1. Direcţia de Asistenţă Socială (inclusiv Centrul Comunitar Obor Nou şi adăpostul de noapte): 4.817 mii lei din care:

- cheltuieli de personal: 4.209 mii lei

- bunuri si servicii: 608 mii lei

 

Locuinţe,servicii şi dezvoltare publică: 19.035 mii lei din care:

 1. Locuinţe P.M.C.: 1.369 mii lei
 2. Alimentare cu apă: 259 mii lei, iluminatul public şi electrificări: 3.730 mii lei, extinderi reţele alimentare cu gaze: 50 mii lei.

La aceste sume se adaugă rata la împrumutul SAMTID contractat de SC Ecoaqua S.A. în sumă de 330 mii lei şi rate credit BCR în sumă de 836 mii lei.

 1. SPCT-AFL are un buget de 6.695 mii lei din care;

- cheltuieli de personal: 4.650 mii lei

- bunuri şi servicii: 2.000 mii lei

- plata contribuţiei pentru persoanele cu handicap neîncadrate: 45 mii lei

 1. Serviciul public Piete şi Oboare: 3.250 mii lei din care:

- cheltuieli de personal: 2.800 mii lei

- bunuri si servicii: 450 mii lei;

 1. Administraţia Cimitirelor: 2.516 mii lei, astfel:

- cheltuieli de personal: 1.080 mii lei

- bunuri si servicii: 1.436 mii lei;

 

Protecţia mediului: 14.178 mii lei, suma este compusă din:

 1. Serviciul Public Câini fără Stăpân: 2.700 mii lei din care:

- cheltuieli de personal: 2.000 mii lei

- bunuri si servicii: 700 mii lei;

 1. Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor: 9.914 mii lei
 2. Canalizare şi tratare a apelor reziduale: 1.257 mii lei
 3. Rată credit BCR: 209 mii lei.

 

Transporturi: 11.734 mii lei din care:

 1. Serviciul Public Pavaje Spaţii Verzi: 8.000 mii lei din care:

- cheltuieli de personal: 3.600 mii lei

- bunuri si servicii: 4.300 mii lei;

- plata contribuţiei pentru persoanele cu handicap neîncadrate: 80 mii lei;

- dobânzi leasing: 20 mii lei.

 1. Străzi P.M.C.: 1.081 mii lei
 2. Subvenţii transport local: 1.800 mii lei.
 3. Suma de 853 mii lei este aferentă ratelor la creditul în lei contractat la BCR .

 

Secţiunea dezvoltare: 6.408.000 lei

 

Autorităţi publice şi actţuni externe: 841 mii lei (cheltuieli de dezvoltare)

Ordine publică şi siguranţă naţională: 20 mii lei pentru protecţie civilă.

Învăţământ: 827 mii lei din care 457 mii lei pentru proiecte cu finanţare din FEN şi 370 mii lei pentru diverse investiţii ale instituţiilor de învăţământ

Cultura, recreere, religie: 1.330 mii lei

Asigurări şi asistenţă socială: 24 mii lei pentru dotări în cadrul asistenţei sociale.

Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică: 1.287 mii lei

Protectţa mediului: 307 miii lei

Transporturi: 1.772 mii lei

Faţă de cele prezentate mai sus, bugetului propriu al municipiului Călăraşi i se adaugă suma de 4.073 mii lei, reprezentând excedentul bugetar al anului 2021.

La suma de 6.408 mii lei venituri proprii şi suma de 4.073 mii lei din excedentul anului precedent se adaugă suma de 19.810 mii lei din creditul contractat la CEC BANK şi care va fi utilizată anul acesta bugetar, rezultând o valoare totală a investiţiilor în anul 2021 de 30.291 mii lei.

Se propune astfel, după introducerea excedentului bugetar al anului 2020, în sumă de 4.073 mii lei, aprobarea bugetului propriu al municipiului Călăraş, în sumă totală de 144.014 mii lei, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli.

Se propune aprobarea bugetelor instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local, în sumă totală de 3.202 mii lei