Ştefan Vodă | I. Zardova: Acest document prezintă acţiunile pe care administraţia locală le va iniţia pentru a crea condiţiile necesare dezvoltării comunei

Ştefan Vodă | I. Zardova: Acest document prezintă acţiunile pe care administraţia locală le va iniţia pentru a crea condiţiile necesare dezvoltării comunei

Pe agenda de lucru a primarului Ionel Zardova figurează printre altele şi Strategia de dezvoltare socio-economică a localităţii Cuza Vodă pentru perioada 2021-2027, document care a fost elaborat şi care trebuie să primească şi girul consilierilor locali.

“Strategia de dezvoltare locală a comunei Ștefan Vodă, prin care dorim să oferim o imagine cât mai clară a obiectivelor pe care administrația locală și le-a fixat pentru următorii 6 ani este gata.”, a declarat primarul Ionel Zardova care a continuat “Acest document prezintă acţiunile pe care administraţia locală le va iniţia pentru a crea condiţiile necesare dezvoltării comunei. Prin conținutul strategiei dorim să subliniem și rolul important ce revine valorificării potenţialului de absorbţie a fondurilor europene. Am pregătit un plan de măsuri de dezvoltare care să reflecte cât mai fidel opțiunile și nevoile cetățenilor. Planul reprezintă radiografia generală a comunei, detalierea direcțiilor strategice de dezvoltare si rezultatul implicării tuturor factorilor interesați și responsabili de la nivelul comunei. Rezultatele studiilor și ale procesului de elaborare a strategiei ne-au oferit nouă, administrației locale, o modalitate utilă pentru identificarea priorităților și pentru selectarea acțiunilor și a politicilor viitoare.”

Obiectivul general al strategiei îl reprezintă dezvoltarea echilibrată și armonioasă a localității prin crearea și prin susținerea unui mediu economico - social competitiv, stabil, sănătos și diversificat, care să asigure creșterea economică continuă și calitatea vieții cetățenilor comune.

Obiectivele strategice, respectiv obiectivele specifice de dezvoltare locală a comunei se referă la:

  1. Dezvoltarea infrastructurii publice la nivelul comunei

1.2 Dezvoltarea și creșterea accesului la infrastructura de utilități publice

1.2 Dezvoltarea și creșterea accesului la infrastructura de transport

  1. Dezvoltarea economică durabilă a comunei, prin creșterea competitivității sectoriale prin modernizare tehnologică, inovare și digitalizare și colaborare între întreprinderile din zonă

2.1 Stimularea dezvoltării inteligente și durabile a întreprinderilor din localitate prin creșterea competitivității tehnologice și dezvoltarea ecosistemului antreprenorial local

2.2 Dezvoltarea turismului zonal

  1. Consolidarea avantajului teritorial

3.1 Dezvoltarea mobilității inter-comunale durabile și conectivității rurale deservite

3.2 Sprijinirea parteneriatelor / colaborării cu zonele rurale / urbane adiacente în vederea asigurării aprovizionării populației urbane cu produse locale proaspete și valorificării produselor agricole locale – piețe de producători locali

3.3 Consolidarea asocierilor actuale cu localitățile din zona adiacentă și crearea de asocieri noi pentru servicii sociale, de îngrijiri la domiciliu, servicii medicale, învățământ profesional, programe pentru tineri, susținere IMM-uri

  1. Dezvoltarea incluzivă a capitalului uman, creșterea oportunităților de ocupare de calitate și îmbunătățirea calității vieții pentru locuitorii comunei Ştefan Vodă

4.1 Creșterea ratei de ocupare și oportunităților de ocupare de calitate pentru toți locuitorii comunei Ştefan Vodă

4.2 Îmbunătățirea stării de sănătate a populației prin servicii de sănătate accesibile și performante, capabile să facă față mai bine provocărilor actuale

4.3 Creșterea gradului de bunăstare generală, inclusiv pentru grupurile sociale vulnerabile, printr-o rețea de servicii sociale bazate pe comunitate și pe parteneriate cu furnizorii de servicii sociale privați, organizații neguvernamentale

4.4 Creșterea nivelului de educație si formare profesională a populației comunei odată cu creșterea ratei de participare la toate nivelele de învățământ și îmbunătățirea ofertei de formare

4.5 Îmbunătățirea promovării culturii și dezvoltării patrimoniului cultural

4.6 Dezvoltarea infrastructurii și oportunităților de agrement și petrecere a timpului liber

  1. Atenuarea și adaptarea la efectele schimbărilor climatice și îmbunătățirea calității mediului la nivelul comunei

5.1 Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

5.2 Îmbunătățirea calității mediului în comuna Ştefan Vodă

  1. Dezvoltarea capacității instituționale a UAT Ştefan Vodă

6.1 Dezvoltare infrastructură necesară funcționării instituțiilor publice

6.2 Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice

6.3 Dezvoltarea parteneriatelor cu alte entități publice și private

Sursele posibile de finanţare a proiectelor incluse în strategie sunt: bugetul local, bugetul naţional, fondurile europene, PNRR, bugetul companiilor private care-şi desfăşoară activitatea pe raza comunei.

Cele 4 obiective principale care trebuie îndeplinite cu prioritate prin noua strategie de dezvoltare a Comunei Ştefan Vodă sunt:

Dezvoltarea abilităților și a competențelor din sectorul agricol

Creșterea productivității agricole și a valorii adăugate a produselor

Infrastructură socială, sărăcie, incluziune socială

Îmbunătățirea și diversificarea serviciilor publice

„Strategia redă o analiză a resurselor și oportunităților comunei prezentând cadrul în care se va realiza progresul în următorii ani în vederea îmbunătățirii calității vieții locuitorilor. În acest sens trebuie promovată o economie dinamică și competitivă, care să asigure locuri de muncă, un înalt nivel de educație, ocrotirea sănătății, coeziunea socială și protecția mediului, într-o lume sigură, ce respectă diversitatea culturală”

Ionel Zardova, primarul comunei Ştefan Vodă

“Elaborarea strategiei reprezintă unul dintre cei mai importanți pași care susțin procesul de dezvoltare locală, fiindcă această strategie are ca scop stabilirea unor priorități pe termen mediu spre care se orientează efortul de dezvoltare al comunității locale în viitor.”

Ionel Zardova, primarul comunei Ştefan Vodă