Consilierii locali, convocaţi miercuri în şedinţă ordinară. Pe ordinea de zi, bugetul pe 2019!

Consilierii locali, convocaţi miercuri în şedinţă ordinară. Pe ordinea de zi, bugetul pe 2019!

Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară, miercuri, 24.04.2019, ora 16.30, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier local.
 2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier local.
 3. Proiect de hotărâre privind utilizarea sumei de 2.122.813 lei din excedentul anual al bugetului municipiului Călăraşi rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2018, în exerciţiul bugetar 2019, pentru finanţarea  cheltuielilor secţiunii de dezvoltare.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al municipiului Călăraşi pe anul 2019 şi estimările pentru anii 2020-2022.
 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pe anul 2020.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea neexercitării dreptului de preempţiune pentru imobilul ,,CASA”, situat în intravilanul municipiului Călăraşi, strada 13 Decembrie, nr. 14, judeţul Călăraşi.
 7. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilităţii documentaţiei de urbanism ,,Plan Urbanistic General al Municipiului Călăraşi şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent”.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Amenajare Spaţii Prestări Servicii şi Comerţ”, strada General Leonard Mociulschi, nr. 1, municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi.
 9. Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului teren – cotă indiviză teren de sub construcţie, proprietatea privată a municipiului Călăraşi, situat în Călăraşi, strada Muşeţelului, nr. 1A, bloc J55, în suprafaţă de 16.09 mp, către Manea Gabriel şi Manea Florentina.
 10. Proiect de hotărâre pentru revocarea H.C.L. nr. 202/21.12.2017 privind preluarea Punctului Termic 15, în suprafață de  330,13 mp, situat în strada Crișana din municipiul Călărași, din administrarea Serviciului Public Centrale Termice și Administrare Fond Locativ în administrarea Consiliului Local Călărași.
 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 182/31.10.2018 privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a unui teren în suprafață de 1mp, aparţinând domeniului public al municipiului Călăraşi, situat în intravilanul municipiului Călăraşi, strada Crișana bloc D23, scara 3B, pentru amplasarea stației de protecție catodică pentru conducte GN, către ENGIE România S.A. (cu denumirea veche GDF SUEZ Energy România S.A.).
 12. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Călăraşi nr. 78/10.09.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Călăraşi.

Diverse

Primar,

Daniel Ştefan Drăgulin