Prefectura, despre anularea în instanţă a HCL 56 / 29.03.2018: Nu sunt motive pentru a se aproba un nou împrumut!

Prefectura, despre anularea în instanţă a HCL 56 / 29.03.2018: Nu sunt motive pentru a se aproba un nou împrumut!

Joi, 7 iunie, prin intermediul unui comunicat de presă, primarul muncipiului Călăraşi, Daniel Ştefan Drăgulin, a declarat că Instituţia Prefectului – judeţul Călăraşi a decis să atace în contencios administrativ HCL 56 / 29.03.2018 privind contractarea finanțării rambursabile interne în valoare de  42.000.000 lei, solicitând anularea acesteia în instanţă. „Am primit adresa de chemare în judecată pentru hotărârea împrumutului, am consultat, împreună cu colegii mei, motivele invocate de către Instituția prefectului prin care apreciază că hotărârea de contractare a împrumutului de 42 de milioane de lei este nelegală și ne vom apăra așa cum se cuvine. Este foarte trist că se încearcă, pe căi și pe considerente politice, stoparea oricăror investiții majore în infrastructura din municipiul Călărași. Acest împrumut poate fi suportat de bugetul local cu ușurință și vine în completarea tuturor eforturilor pe care noi le facem pentru găsirea finanțărilor necesare realizării de obiective importante, pe care municipiul Călărași le așteaptă de zeci de ani. Vorbesc de finanțări europene, în special.” a spus Drăgulin care şi-a exprimat dezamăgirea faţă de  ”jocurile politice pe care le face o instituție care se clamează a fi apolitică.” Evident pe lista vinovaţilor alături de prefectul George Iacob se află, în opnia sa, şi consilierii locali PSD. „Nevoile călărășenilor sunt efectiv călcate în picioare pentru interesele de partid-PSD. Vreau să transmit atât grupului de consilieri locali PSD, cât și Instituției prefectului, că dezvoltarea municipiului Călărași, obiectivul principal al echipei din conducerea Primăriei Călărași,  nu va fi umbrit sub nicio formă de această încercare tristă. Mă gândesc serios să inițiez un nou proiect de hotărâre și am încredere în consilierii locali care au fost de acord cu împrumutul de 42 de milioane de lei că vor fi alături de echipa mea în continuare și de călărășeni.” a mai susţinut Drăgulin.

Evident că municipiul reşedinţă de judeţ are nevoie de investiţii masive în infrastructură şi nu numai dar şi de Proiecte de Hotărâri bine întocmite în baza cărora să fie aprobate şi împrumuturile solicitate fie din sistemul bancar, fie de la Trezoreria statului. Cel puţin aşa susţine Instituţia Prefectului care arată mai jos şi motivele pentru care Hotărârea 56 / 29.03.2018, mai sus – menţionată este „nelegală”.

 

 

„Apreciem că Hotărârea este nelegală pentru următoarele motive:

1.Deşi se invocă în preambulul hotărârii avizele comisiilor de specialitate, acestea nu au fost transmise instituţiei noastre, ba mai mult, în procesul verbal de şedinţă se consemnează faptul că Comisia de specialitate nr. 2 avizează nefavorabil proiectul de hotărâre.

La hotărâre a fost anexat Raportul Comisiei de buget finanţe, studii, prognoze, dezvoltare economico – socială dar acesta este nedatat şi din conţinutul acestuia nu rezultă dacă proiectul este oportun sau nu şi nici felul avizului dat de membrii comisiei, respectiv favorabil sau nefavorabil.

2. Actul administrativ atacat este dat cu încălcarea dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52 / 2003 republicată privind transparenţa decizională în administraţia publică.

Prezentul act administrativ este un act normativ, aşa cum este definit de art. 3 lit. a, din Legea 52 / 2003 fiind adoptat de o autoritate publică şi având aplicabilitate generală pentru întreaga populaţie a municipiului Călăraşi, atât sub aspectul contractării, respectiv a rambursării finanţării cât şi sub aspectul investiţiilor ce sunt alese pentru a fi finanţate din acest împrumut.

Hotărârea nr. 56 / 29.03.2018 adoptată de Consiliul local al municipiului Călăraşi este de interes public special astfel că pentru adoptarea sa trebuie respectate prevederile art. 7 din Legea 52 / 2003 republicată.

3. Actul administrativ nu respectă prevederile Legii 24 / 2000 republicată prinvind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative. Art. 36 alin. 1 din Legea 24 / 2000 prevede că „Actele normative trebuie redactate într-un limbaj şi stil juridic specific normativ, concis, sobru, clar şi precis care să excludă orice echivoc, cu respectarea strictă a regulilor gramaticale şi de ortografie”.

Anexa la HCL nr 56 / 29.03.2018 poartă denumirea de Propuneri de investiţii din municipiul Călăraşi ce pot fi finanţate din contractarea unui împrumut bancar în sumă de 42.000.000 lei astfel că din anexă nu rezultă faptul că acele investiţii au fost şi aprobate ci doar faptul că sunt nişte propuneri.

4. Hotărârea nr. 56 / 29.03.2018 adoptată de Consiliul local al municipiului Călăraşi nu respectă legislaţia specială privind aprobarea contractării unei finanţări.

Cadrul general al prezentei hotărâri îl constituie art. 9 pct. 8 din Cartea europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg, la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea 199 / 1997 ce prevede: „În scopul finanţării cheltuielilor lor de investiţii, autorităţile administraţiei publice locale trebuie să aibă acces, în conformitate cu legea, la piaţa naţională a capitalurilor”. În dreptul intern, acest deziderat a fost încorporat în prevederile art. 61 alin. 1 din Legea 237 / 2006 ce stipulează: „Consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al unicipiului Bucureşti, după caz, pot aproba contractarea sau garantarea unor împrumuturi interne ori externe pe termen scurt, mediu şi lung pentru realizarea de investiţii publice de interes local, precum şi pentru refinanţarea datoriei publice locale.”

Aceleaşi principii sunt reiterate şi de art. 1 alin. 1 din HG 9 / 2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale ce prevede următoarele: „Se constituie Comisia de autorizare a împrumuturilor locale, denumită în continuare Comisia, pentru examinarea şi avizarea contractării / garantării de către unităţile administrativ – teritoriale, în calitatea acestora de persoane juridice, de împrumuturi interne şi externe pe termen scurt, mediu şi lung, pentru realizarea de investiţii publice de interes local, precum şi pentru refinanţarea datoriei publice locale”.

Din textele de lege enunţate mai sus rezultă ca şi condiţie obligatorie că împrumutul se poate aproba numai pentru realizarea unei investiţii publice de interes local sau pentru refinanţarea datoriei publice locale.

Art. 2 din Hotărârea nr. 56 / 2018 a Consiliului local al municipiului Călăraşi stipulează că „Contractarea finanţării rambursabile prevăzute la art. 1 se face pentru realizarea obiectivelor de investiţii publice de interes local, nominalizate în Anexa care face parte integrantă din prezenta Hotărâre”

Anexa la HCL nr. 56 / 29.03.2018 poartă denumirea de Propuneri de investiţii din municipiul Călăraşi ce pot fi finanţate din contractarea unui împrumut bancar în sumă de 42.000.000 lei, de unde rezultă faptul că anexa conţine doar nişte propuneri generale de investiţii fără ca organul deliberativ să fie pronunţat asupra eligibilităţii lor. Acest fapt se desprinde din Raportul Direcţiei Economice / Direcţia Tehnică nr. 7997 / 26.02.2018, Expunerea de motive nr. 7998 / 26.02.2018 cât şi din Procesul – verbal al şedinţei Consiliului Local din data de 29.03.2018.

Mai mult, în Anexă, la rubrica „denumirea lucrării” sunt inserate cu titlu mult prea general 8 obiective. De exemplu: Modernizare străzi Cartierul Mircea Vodă şi Modernizare străzi Cartierul Măgureni, fără a cuprinde denumirea străzilor, lungimea acestora şi în ce constau aceste modernizări; Reţea canalizare menajeră şi pluvială Cartier Măgureni, fără a cuprinde elemente de identificare a investiţiei ce ar putea justifica valoarea investiţiei înscrisă în Anexă. Temeinic şi legal, toate aceste elemente sunt incluse în documentaţiile tehnico – economice ale obiectivelor de investiţii noi, documentaţie ce se aprobă de autorităţile deliberative conform art. 44 alin. 1 din Legea 273 / 2006, modificată şi completată.

Nu există nicio notă de fundamentare a obiectivelor de investiţii care să cuprindă elemente referitoare la necesitatea, oportunitatea şi alţi indicatori caracteristici fiecărei investiţii, supuse aprobării Consiliului local.

Modelul de Hotărâre a autorităţii deliberative pentru aprobarea garantării împrumutului, aprobat prin HG nr. 9 / 2007 cuprinde următoarele: „constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor publice de interes local / refinanţarea datoriei publice locale, a căror documentaţie tehnico – economicî / notă de fundamentare a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.../ 20...privind....prevăzută în anexa la prezentă.”

Depunem cu titlu de exemplu HCL Sector 6 Bucureşti nr. 10 / 2018 care în anexa la hotărârea de aprobare a împrumutului inserează hotărârile prin care au fost aprobaţi indicatorii investiţiilor pentru care se doreşte a se efectua împrumutul.

În concluzie, în prezenta speţă, asupra investiţiilor ce urmează a fi finanţate prin împrumutul ce se doreşte a fi contractat, nu s-a purtat nicio dezbatere şi nici nu au fost aprobate de Consiliul local. Drept urmare, la momentul actual, nu sunt aprobate investiţiile pentru finanţarea cărora se doreşte contractarea unui împrumut.

Ceea ce rezultă cu claritate din Raportul Direcţiei Economice / Direcţia Tehnică nr. 7997 / 26.02.2018, Expunerea de motive nr 7998 / 26.02.2018 este faptul că mai există un împrumut în valoare de 25.000.000 lei contractat la BCR, în anul 2016 şi cu o perioadă de tragere de 3 ani, din care până în prezent s-a tras suma de 5.928.104,76 lei, astfel că la momentul actual există bani pentru investiţii.

Potrivit art. 48 din Legea 273 / 2006: „(1) În situaţia în care, pe parcursul execuţiei bugetare, din motive obiective implementarea unui proiect de investiţii nu se poate realiza conform proiecţiei bugetare, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pot propune autorităţilor deliberative, până la data de 31 octombrie, aprobarea redistribuirii fondurilor între proiectele înscrise în programul de investiţii.

(2) Ordonatorii principali de credite sunt responsabili de utilizarea eficientă a fondurilor alocate investiţiilor, precum şi de realizarea obiectivelor de investiţii incluse în programele de investiţii”

În concluzie, nu sunt motive pentru a se aproba un nou împrumut în condiţiile în care, din împrumutul contractat în 2016 şi care are o perioadă de tragere de 3 ani, mai există o sumă de aproximativ 19.000.000 lei nefolosită.

.