De ce a considerat Prefectura ca fiind nelegală HCL 207 / 2017 privind aprobarea delegării gestiunii serviciului public de prestare a activităţilor dezinsecție, dezinfecție și deratizare

De ce a considerat Prefectura ca fiind nelegală HCL 207 / 2017 privind aprobarea delegării gestiunii serviciului public de prestare a activităţilor dezinsecție, dezinfecție și deratizare

Vinerea trecută, Executivul Primăriei Călăraşi a primit o nouă „lovitură” din partea Instituţiei Prefectului – judeţul Călăraşi. De data asta, Prefectura a formulat o cerere de chemare în judecată a Consiliului Local al Municipiului Călăraşi solicitând anularea Hotărârii nr. 207 / 21.12.2017 (cu anexe) privind aprobarea delegării gestiunii serviciului public de prestare a activităţilor dezinsecție, dezinfecție și deratizare în municipiul Călăraşi. „Primăria Municipiului Călărași anunță faptul că tratamentele de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, programate a avea loc, atât avio, cât și terestru, începând cu 9 iunie 2018, au fost suspendate, din cauza atacării la Tribunalul Călărași de către Instituția prefectului a Hotărârii Consiliului Local nr. 207/21.12.2017 privind aprobarea delegării gestiunii serviciului public de prestare a activităților de dezinfecție, dezinsecție și deratizare în municipiul Călărași.” a declarat prin intermediul unui comunicat de presă primarul Dan Drăgulin care a continuat „Facem precizarea că vom căuta toate soluțiile legale pentru înlăturarea posibilelor probleme cauzate de atacarea HCL 207/21.12.2017 la Tribunalul Călărași de către Instituția prefectului. Acest fapt poate duce la rezilierea contractului încheiat între Primăria Municipiului Călărași și o firmă specializată de dezinsecție, dezinfecție și deratizare.”

Şi de data asta, Prefectura consideră că Hotărârea conţine încălcări ale legilor în vigoare aşa cum s-a întâmplat şi cu HCL 56 / 2018 privind contractarea finanțării rambursabile interne în valoare de  42.000.000 lei pe care a contestat-o la instant de contencios administrative.

 

Iată mai jos motivele pentru care Instituţia Prefectului – judeţul Călăraşi apreciază că HCL 207 / 2017 este nelegală:

 

„Apreciem că hotărârea este nelegală pentru următoarele motive:

1.Se încalcă prevederile Legii 24 / 2000, republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative. Astfel:

- Art. 8, alin. 4 din Legea 24 / 2000 stipulează că: Textul legislativ trebuie să fie formulat clar, fluent şi inteligibil, fără dificultăţi sintactice şi pasaje obscure sau echivoce. Nu se folosesc termeni cu încărcătură afectivă. Forma şi estetica exprimării nu trebuie să prjudicieze stilul juridic, precizia şi claritatea dispoziţiilor”

- Art. 36, alin. 1 din Legea 24 / 2000 ce prevede că: „Actele normative trebuie redactate într-un limbaj şi stil juridic specific normativ, concis, sobru care să excludă orice echivoc”

Legislaţia specială în materia achiziţiilor publice la art. 68, alin. 1 din Legea 98 / 2016 privind achiziţiile publice reglementează procedurile aplicabile pentru atribuirea contractelor respectiv sunt inserate ca şi procedură la lit. a) – licitaţia deschisă iar la lit. i) – procedura simplificată.

La art. 1 din Hotărârea nr 207 / 21.12.2017 se aprobă delegarea serviciului public de salubrizare pentru activitatea de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare în municipiul Călăraşi prin licitaţie deschisă pentru atribuirea contractului de achiziţie.

La art. 2 din Hotărârea 207 / 21.12.2017 se aprobă Studiul de oportunitate privind delegarea serviciului public de salubrizare pentru activitatea de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare în Municipiul Călăraşi, conform Anexei 1 care face parte integrantă din preezenta hotărâre. La ultimul alineat din studiul de oportunitate „se consideră ca fiind oportună delegarea activităţii de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare prin organizarea unor proceduri de achiziţie publică în  baza Legii nr. 98 / 2016 şi încheierea unui contract de achiziţie publică prin procedura simplificată.”

Procedura licitaţiei deschise este prevăzută la art. 1 din proiectul de hotărâre pentru ca în anexa acestuia ce reprezintă proiectul studiului de oportunitate să fie menţionată procedura simplificată.

În aceste condiţii se poate constata în mod clar că în aceeaşi şedinţă a Consiliului local, prin aceeaşi hotărâre au fost adoptate două proceduri distincte pentru desfăşurarea licitaţiei şi ulterior pentru încheierea contractului, la iniţiativa primarului. Consiliul local nu a făcut nicio dezbatere cu privire la acest aspect.

2. Se încalcă prevederile art. 44 din Legea 215 / 2001, republicată, Legea administraţiei publice locale, în sensul că proiectele înscrise pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului local, într-o şedinţă ordinară, nu pot fi dezbătute dacă nu sunt însoţite de Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului care este elaborat în termen de 30 de zile de la înregistrarea proiectului precum şi de Raportul comisiei de specialitate al consiliului.

Cum proiectul de hotărâre nu este datat iar Raportul de specialitate nr. 35965 / 11.09.2017 precum şi Raportul comisiei pentru servicii publice, comerţ, promovarea liberei iniţiative fac referire numai la aprobarea delegării gestiunii serviciului rezultă că doar delegarea îndeplineşte condiţiile pentru a fi supusă dezbaterii Consiliului local. Celelalte articole ale hotărârii au fost adoptate nelegal, fiind încălcat textul de lege enunţat mai sus.

Mai mult, Expunerea de motive a primarului, persoana care este şi iniţiatorul proiectului de hotărâre, se referă doar la aprobarea delegării de gestiune, nu şi la Studiul de oportunitate, Regulamentul de organizare şi funcţionare al serviciului public şi respectiv a Caietului de Sarcini

3. Se încalcă prevederile art. 43 din OG nr. 35 / 2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, modificată şi completată, ce prevede: „Asupra proiectelor de hotărâri au loc dezbateri generale şi pe articole, consilierii putând formula amendamente de fond sau de redactare. Amendamentele formulate se supun votului Consiliului local în ordinea formulării lor.”

Din procesul verbal al şedinţei din data de 21.12.2017 nu rezultă faptul că au avut loc dezbateri asupra tuturor articolelor din Hotărârea nr. 207 / 21.12.2017.

4. Nu se face dovada existenţei serviciului public de salubrizare, cu obiect de activitate dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea pentru ca în conformitate cu art. 12 din Legea nr. 101 / 2016 să se poată dispune asupra modului de gestiune a serviciului. Potrivit art. 8 din Legea 51 / 2006 autorităţile administraţiei publice locale au competenţă exclusivă, în condiţiile legii, în tot ceea ce priveşte înfiinţarea serviciului public de utilităţi publice.

5. Prin Hotărârea de Consiliu Local nu a fost stabilită perioada pentru care se încheie contractul de delegare a gestiunii pentru a se putea calcula o valoare estimată a contractului şi respectiv procedura de achiziţie.

6. Nu sunt respectate prevederile Ordinului ANRSC NR 82 / 2015 privind aprobarea Regulamentului – cadru al serviciului de salubrizare al localităţilor în sensul că Regulamentul...aprobat prin art. 3 din HCL 207 / 2017 este incomplet. Exemple:

a) Art. 1 din Anexa 1 la Ordinul mai sus menţionat stipulează:

„Prevederile prezentului regulament – cadru se aplică serviciului public de salubrizare a localităţilor, denumit în continuare serviciu de salubrizare, înfiinţat, organizat la nivelul comunelor, oraşerlor, municipiilor, judeţelor, municipiului Bucureşti şi al sectoarelor municipiului Bucureşti pentru satisfacerea nevoilor de salubrizare ale populaţiei, ale instituţiilor publice şi al operatorilor economici de pe teritoriul respectivelor unităţi administrativ – teritoriale”. Operatorul are exclusivitate în ceea ce priveşte prestarea serviciului de salubrizare pentru toţi utilizatorii din raza unităţii administrativ teritoriale.

Astfel, în Regulamentul aprobat de Consiliul local trebuie să se regăsească prevederi pentru satisfacerea nevoilor de salubrizare ale populaţiei, ale instituţiilor publice şi ale operatorilor economici de pe teritoriul respectivelor unităţi administrativ – teritoriale şi nu doar pentru suprafeţe de teren ce se află în administrarea Consiliului local.

b) Programul unitar de acţiune de combatere a vectorilor prevăzut la art. 12 din Regulamentul..., aprobat prin HCL trebuie să corespundă cu art. 103 din Anexa la Ordin. Totodată Regulamentul...nu cuprinde toate obiectivele în care se efectuează dezinfecţia, dezinsecţia şi deratizarea, respectiv cine confirmă documentele.

c) Art. 15 din Regulament...este în contradicţie totală cu art. 106 din Anexa la Ordin, în sensul că deratizarea nu se efectuează doar în cazul constatării unui focar de infestare. Nu sunt inserate în Regulament prevederile art. 109 alin. 1 şi 3 din Anexa la Ordin în sensul că nu sunt cuprinse obligaţiile persoanelor fizice şi juridice.

d) Nu se regăsesc toate drepturile şi obligaţiile operatorului serviciului de salubrizare şi respectiv ale utilizatorilor.

e) Totodată, potrivit art. 129, alin. 3 din Anexa la Ordinul 82 / 2015, Regulamentul...trebuie să cuprindă contravenţiile în domeniul serviciului de salubrizare pentru utilizatori, precum şi pentru operatori, cu specificarea acestora şi cuantumul amenzilor aplicate.

7. Nu sunt respectate prevederile Ordinului ANRSC nr. 111 / 2007 privind aprobarea Caietului de sarcini – cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor, în sensul că, Caietul de sarcini...aprobat prin art. 4 din HCL nr 207 / 2017 este incomplet. Totodată acesta nu cuprinde indicatorii de performanţă, aprobaţi de Consiliul local, aşa cum prevede art. 6 din Anexa 1 la Ordinul ANRSC nr 82 / 2015.

Exemple de nerespectare a Anexei 1 la Ordinul ANRSC nr. 111 / 2007:

a) „Obiectivele şi suprafeţele unde se vor aplica activităţile de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare sunt specificate în anexele 1 şi 2 (se vor completa tabelele nr. 20 şi 21, anexe la caietul de sarcini – cadru, cu obiectivele, clădirile, suprafeţele, etc ce se iau în calcul pentru operaţiile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare)”

Analizând Anexa la Caietul de sarcini, aprobat prin art. 4 din HCL nr. 207 / 2017 se constată că aceasta nu respectă prevederile legale enunţate mai sus, în sensul că obiectivele şi suprafeţele unde se vor aplica activităţile de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare nu sunt clar evidenţiate

b) Art. 104 din Ordin prevede:”Materialele ce se folosesc şi consumurile specifice sunt precizate în anexa 3 (se va completa tabelul nr. 22, anexă la caietul de sarcini – cadru cu tipurile de materiale folosite şi normele de consum). Această anexă lipseşte din Anexa la Caietul de sarcini, aprobat prin HCL nr. 207 / 2017.

c) Totodată art. 7 din Ordin prevede că „Obligaţiile şi răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în Regulamentul serviciului, anexă la prezentul caiet de sarcini...”

De unde rezultă faptul că anexa la Caietul de sarcini, aprobat prin art. 4 din HCL nr. 207 / 2017 ar trebui să fie şi Regulamentul...aprobat prin art. 3 din HCL nr. 207 / 2017 ceea ce nu se întâmplă în prezenta situaţie. În subsidiar, cum Regulamentul nu respectă prevederile legale nici Caietul de sarcini nu le îndeplineşte.

8. Nu sunt respectate prevederile Legii 98 / 2016 privind achiziţiile publice şi ale HG 389 / 2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică / acordului cadru din Legea 98 / 2016 privind achiziţiile publice

Art. 154 din Legea 98 / 2016 prevede că autoritatea contractantă are obligaţia de a elabora documentaţia de atribuire pentru ca la art. 20 din HG 395 / 2016 să se precizeze în ce constă documentaţia de atibuire.

În prezenta speţă, nu se face dovada faptului că, Consiliul local Călăraşi a aprobat documentaţia de atribuire. Caietul de sarcini aprobat prin art. 4 din HCL nr. 207 / 2017 nu cuprinde menţiuni specifice achiziţiilor.

În concluzie, apreciem că la eniterea acestei hotărâri nu au fost respectate normele legale ce reglementează această materie, ceea ce face ca hotărârea să fie nelegală.”