CJ Călărași a înregistrat la finele anului trecut un excedent de peste 22 de milioane de lei

CJ Călărași a înregistrat la finele anului trecut un excedent de peste 22 de milioane de lei

Excedentul bugetului Județului Călărași rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2023 se ridică la valoarea de 22.459 mii lei, sumă propusă pentru finanțarea unor obiective de investiții aflate în derulare după cum urmează:

Cap. 51,02 - Autoritati publice:

Investiții în continuare

- ”Dezvoltarea zonei turistice Brațul Borcea - port turistic de agrement”, P.T, executie lucrari, asistenta tehnica si comisioane, taxe- 5.365 mii lei. Acest proiect este un proiect al Consiliului Judetean Calarasi aprobat la finantare prin Ministerul Turismului, conform Contractului de finantare nr. 25485/12.08.2019. Terment finalizare executie lucrari, conform Act Aditional nr. 3 la Acordul contractual de proiectare si executie lucrari – oct. 2024.

Investiții în continuare.

- „Centrul Socio - Cultural Călărași (fost Palat Administrativ) - cofinanțare”, se propune alocarea sumei de 1.994 mii lei. Suma necesară pentru anul 2024 este de 3.994 mii lei, reprezentând cofinanțarea din bugetul propriu a obiectivului, care se derulează prin Compania Națională de Investiții S.A. București, conform Convenției de cofinanțare nr. 3466/22.02.2023 încheiată între C.N.I. S.A. București și UAT Județul Călărași, prin Consiliul Județean Călărași.

Alte cheltuieli de investiții

- ”Plan Amenajare Teritoriala a Județului Calarasi, actualizare documentație – servicii elaborare documentații, taxe avize”, se propune alocarea sumei de 150 mii lei. Investiția este multianuală, estimata la 36 de luni, suma alocată pentru acest an fiind necesară pentru demararea serviciului de elaborare a documentațiilor și plata taxelor pentru obținerea avizelor necesare.

Ultima actualizare a documentației P.A.T.J. Călărași a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Călărași nr. 161/19.12.2007 și prelungită prin H.C.J. nr. 40/15.02.2018. Potrivit art. 29 alin. 2 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001, aprobate prin Ordinul nr. 233/2016: „Planul de amenajare a teritoriului județean (P.A.T.J.) are valabilitatea stabilită prin hotărârea consiliului județean conform dispozițiilor legale, dar trebuie actualizat în concordanță cu politicile și programele de dezvoltare ale județului și cu modificările de legislație, la o perioadă de 5-10 ani.”.

PATJ se va elabora ținând seama de portofoliul de proiecte aferent Strategiei de Dezvoltare a Județului Călărași pentru perioada 2021-2027, portofoliu care exprimă concret nevoile de dezvoltare ale UAT-urilor din județul Călărași, ce vor fi finanțate prin fondurile naționale și europene nerambursabile puse la dispoziția României (PNRR, fonduri structurale, precum și alte fonduri ale Uniunii Europene).

Actualizarea în format GIS a PATJ va asigura suportul informațional necesar adoptării unor decizii fundamentate cu privire la limitele unităților administrativ-teritoriale, infrastructura de interes public, situații de urgență, urbanism şi amenajarea teritoriului, protecția mediului, prevenirea dezastrelor naturale.

Cap. 54.02-alte servicii publice generale: Cotizații ADI

- ADI infrastructura de transport de interes strategic, in zona de est si sud-judetele Galati, Braila, Calarasi si Ialomita – 1.000 mii lei. Aceasta suma reprezinta cotizatia anuala a Judetului Calarasi la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru infrastructura de transport de interes strategic, in zona de Est si Sud- judetele Galati, Braila, Calarasi si Ialomita.

ADI Ecomanagement Salubris - 370 mii lei

ADI Ecoaqua - 513 mii lei

ADI Situații de Urgență Sud Muntenia - 6 mii lei

Cap. 66,02 – Sanatate:

Investiții în continuare

- ”Corp nou clădire în incinta Spitalului Județean de Urgenta Calarasi - OB.2 - Gospodaria de apa, statie epurare, retele exterioare, execuție lucrări, asistență tehnică, servicii SSM, inclusiv taxe comisioane”, se propune alocarea sumei de 2.569 mii lei. Suma necesară pentru anul 2024 este de 6.569 mii lei.

Această investiție reprezintă obiectul 2 din cadrul obiectivului de investiții - ”Corp nou DS+P+5E în incinta Spitalului Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian Călărași”. Obiectul 1 – corpul nou de clădire DS+P+5E este finanțat de Compania Națională de Investiții și se află într-o etapa avansată de execuție.

Lucrările aferente Obiectului 2 trebuie finalizate concomitent cu lucrările la Obiectul 1, în vederea recepționării întregului obiectiv în termenele stabilite prin contracte. Finalizare este estimată în trimestrul IV al anului 2024.

- ”Demolare corp clădire computer tomograf și RMN (C4), centrală termică(C9), execuție lucrări, servicii SSM, taxe comisioane” - se propune alocarea sumei de 590 mii lei. Aceasta este necesară pentru finalizarea lucrărilor de demolare de pe amplasamentul adiacent Corpului nou de spital de la Spitalului Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian Călărași.

Investiții noi

- ”Modernizare, reabilitare corpuri A + B - Parter + demisol, cu scările aferente corp A (scara 2 - zona demisol) și corp B - (zona demisol), SJU Calarasi, faza PT + DE, asistență tehnică, execuție lucrări, dirigenție, servicii SSM, taxe comisioane”, se propune alocarea sumei de 500 mii lei. Aceasta este necesară pentru elaborarea Proiectului tehnic si demararea lucrărilor la parterul și demisolul corpurilor A și B, în vederea finalizării integrale a lucrărilor de consolidare și reabilitare a corpurilor A și B.

Alte cheltuieli de investitii

- „Spital de Psihiatrie Sapunari - Corp nou de spital S+P+2E in incinta Spitalului de Psihiatrie Sapunari PT+executie lucrari, taxe avize” – 10 mii lei. Pentru anul 2024 este necesara identificarea unei surse de finantare in vederea realizarii proiectului tehnic si a executiei lucrarilor.

- „Extinderea/modernizarea si dotarea ambulatoriului Spitalului Judetean de Urgenta Dr. Pompei Samarian Calarasi -faza DALI” – 160 mii lei. Aceasta suma reprezinta valoarea pentru realizarea unei documentatii in vederea depunerii unui proiect de extindere si modernizare ambulatoriu pe Programul Sanatate.

- „Extinderea/modernizarea si dotarea ambulatoriului Spitalului Judetean de Urgenta Dr. Pompei Samarian Calarasi -servicii de consultanta” – 170 mii lei. Aceasta suma reprezinta valoare pentru realizarea cererii de finantare pentru proiect de extindere si modernizare ambulatoriu pe Programul Sanatate.

- „Documentatie pentru evaluarea tehnico-financiara pentru reparatii capitale si dotare bloc alimentar din cadrul Spitalul Judetean de Urgenta "Dr. Pompei Samarian" – 50 mii lei. Conform referatului de reaparatie capitala si dotare bucatarie, inregistrat la Consiliul Judetean Calarasi cu nr. 16483/08.09.2023, s-a constatat necesitatea efectuarii unor lucrari la blocul alimentar care deserveste Spitalul Judetean de Urgenta „Dr. Pompei Samarian” Calarasi, prin intocmirea unui studiu de specialitate/evaluare de remediere a masurilor privind anumite neconformitati constatate prin Raportul Directiei de Sanatate Publica Calarasi nr. 2961/03.08.2023.      

Cap. 67,02 – Cultura:

Alte cheltuieli de investitii

- „Zona de agrement- elaborare documentatie tehnica faza Documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire (D.T.A.C) si |Proiect Tehnic, inclusiv taxe, avize; verificare tehnica de calitate a proiectului si a detaliilor de executie” – 1.613 mii lei. Aceasta suma reprezinta valoarea necesara realizarii proiectului in vederea transmiterii acestuia la Ministerul Turismului, conform Hotararii de Guvern.

- „Complex Cultural Multifuncțional - elaborare Documentație tehnică faza SF cu elemente de DALI + PT, inclusiv studii, taxe și avize” – 110 mii lei. Aceasta suma reprezinta valoarea pentru realizarea unei documentatii in vederea depunerii unui proiect de reabilitare a unei cladiri de la UM Independentei pe Programul Regional.

- ”Complex sportiv multifuncțional” - elaborare Documentație tehnică faza SF cu elemente de DALI, inclusiv studii, taxe și avize” – 150 mii lei. Aceasta suma reprezinta valoarea pentru realizarea unei documentatii in vederea depunerii unui proiect de Complex sportiv multifunctional la Compania Nationala de Investitii.

Capitolul 68.02 - Asistență socială

Alte cheltuieli de investiții

- ”Achiziție apartamente pentru reorganizarea Serviciului rezidențial din cadrul Complexului de servicii comunitare pentru copii cu handicap sever Calarasi”- 3 imobile”, se propune alocarea sumei de 1.323 mii lei. Aceasta este necesară pentru achiziţia a 2 apartamente cu valoare totală estimată de 900 mii lei și 423 mii lei pentru achitarea apartamentului achiziționat la sfârșitul anului 2023.

Cap. 74.02 protectia mediului

C - Alte cheltuieli de investitii

-Studii "Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Călărași” - 369 mii lei.

Elaborare Plan de mentinere a calitatii aerului pentru judetul Calarasi in perioda 2024 – 2028 - 178 mii lei. Conform Legii Calitate aerului 104/2011, Consiliul Judetean are obligativitatea a elabora planul de mentinere a calitatii aerului pentru judetul Calarasi in perioada 2024 – 2028.

Cap. 84.02 - Transporturi:

A - Investiții în continuare

- ”Modernizare, reabilitare DJ 403 de la DN31-Luica-DN4-Șoldanu- Radovanu, km0+000 la km 34+800, Lungime - 33,8 km - execuție lucrări, inclusiv asistență tehnică, consultanta si servicii ssm, taxe și cote legale, expertize tehnice (PNDL2)”, se propune alocarea sumei de 543 mii lei. Aceasta este necesară pentru plata lucrărilor, serviciilor și taxelor aferente obiectivului de investiții. Lucrările vor fi finalizate în anul 2024.

- ”Modernizare DJ 411 Chirnogi - Radovanu - Crivăț - lim. Jud. (Hotarele), km 0+000 - km 18+090” - execuție lucrări, inclusiv asistență tehnică, consultanta si servicii ssm taxe și cote legale”, se propune alocarea sumei de 245 mii lei. Aceasta este necesară pentru plata lucrărilor, serviciilor și taxelor aferente obiectivului de investiții. Lucrările vor fi finalizate în anul 2024.

- ”Modernizare DJ 311 Arțari km 0+000 -Nicolae Bălcescu km 17+650, servicii de elaborare PT, execuție lucrări, asistenta tehnica, servicii de dirigenție, servicii SSM, taxe, comisioane”, se propune alocarea sumei de 1.190 mii lei. Aceasta este necesară pentru plata lucrărilor, serviciilor și taxelor aferente obiectivului de investiții, pentru anul 2024. Lucrările vor fi finalizate în anul 2025.

B Investitii noi:

- „Modernizarea si reabilitarea drumului judetean DJ 211 D tronson Cuza - Voda - Stefan Voda - DN 21, judetul Calarasi” Proiect tehnic, Executie lucrari inclusiv asistență tehnică,consultanta si servicii ssm, taxe și cote legale cu suma de 1.144 mii lei.

Alte cheltuieli de investitii

- „Modernizarea si reabilitarea drumurilor județene DJ 201B tronson DN31-Ulmeni – Lunca (Ostrovu) – Frăsinet Km 49+730 – km 81+290, DJ 305 tronson Lunca (Ostrovu) – Lehliu Sat – Săpunari, km 0+000 – km 33+529,   DJ 313 Săpunari – Limită județ Ialomița, km 28+700 – km 30+500 si DJ 309 - tronson Bogata - DJ 307A - Al. Odobescu - N. Balcescu - Zimbru(DJ 304) - Faurei - Danesti (DJ 303) - Nucetu (DN3)” – servicii cadastru si evaluare pentru expropriere – 1232 mii lei;

„Pod peste bratul Borcea, judetul Calarasi” – 10 mii lei. Documentatia este depusa pe Programul Anghel Saligny si se asteapta includerea acestuia la finantare prin Ordin de Ministru.

- „Elaborare SF, realizarea documentatiei tehnice pentru autorizatia de construire (PAC) si obtinerea autorizatiei de construire (AC) pentru obiectivul de investitii Varianta de ocolire Calarasi" – 380 mii lei. Aceasta suma reprezinta cofinantare 2% a Consiliului Judetean Calarasi pentru finantarea acestuia prin Programul Transport 2021-2027.

- „Consultanță în domeniul achizițiilor publice de întocmire a documentației de atribuire și a documentelor suport și de asistență în perioada de derulare a procedurii de achiziție având ca obiect ”Elaborare SF, studii de specialitate, obținere CU și întocmirea documentațiilor pentru obținerea avizelor aferente CU în vederea realizării obiectivului de investiție: ”Pasaj de trecere la nivel de cale ferată București – Constanța (Lehliu Gară)” – 10 mii lei. Aceasta suma reprezinta valoarea necesara indeplinii contractului de consultanta in domeniul achizițiilor publice.

În urma aprobarii utilizarii excedentului bugetar in suma de 22.459 mii lei, bugetul Judetului Calarasi pe anul 2024 se majoreaza cu suma aprobata, prin rectificare bugetara, astfel:

- se majoreaza veniturile totale cu suma de 22.459 mii lei la pozitia „Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare”;

- se majoreaza chetuielile de capital cu suma de 22.459 mii lei.

Se majoreaza bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Calarasi cu suma de 800 mii lei.

Proiectul de hotărâre va fi supus aprobării consilierilor județeni în cadrul ședinței extraordinare ce va avea loc pe 9 februarie.

Publish modules to the "offcanvas" position.

Comodo SSL
ARENAMEDIA.RO utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența Dumneavoastra pe site-ul nostru. Am actualizat politicile pentru a integra în acestea modificările specificate de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Va rugam sa cititi modul in care arenamedia.ro prelucreaza datele cu caracter personal. Prin continuarea navigării pe site-ul nostru confirmati acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de confidențialitate.