Situaţia principalilor indicatori socio–economici ai judeţului Călăraşi, în luna martie 2020

Situaţia principalilor indicatori socio–economici ai judeţului Călăraşi, în luna martie 2020

Evoluţia principalilor indicatori socio-economici la nivelul judeţului Călăraşi, în luna martie2020 s-a caracterizat prin:

- scăderea producţiei industriale realizată în luna martie 2020 cu 5,9 % faţă de luna precedentă şi creşterea cu 1,1% faţă de producţia industrială realizată în luna martie 2019;

- creşterea câştigului salarial mediu nominal net cu 1,0% comparativ cu luna precedentă şi respectiv cu 4,5% comparativ cu luna martie 2019;

- scăderea ratei şomajului înregistrat la sfârşitul lunii martie 2020 faţă de luna precedentă cu 0,2 puncte procentuale şi respectiv cu 0,8 puncte procentuale faţă de luna martie 2019;

- scăderea indicelui de utilizare netă a locurilor de cazare, din structurile de primire turistică, cu 15,0 puncte procentuale faţă de luna anterioară şi respectiv cu 12,1 puncte procentuale faţă de luna martie 2019;

- creşterea numărului de autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale comparativ cu luna precedentă cu 10 şi menţinerea la acelaşi nivel  faţă de luna martie 2019;

- scăderea numǎrului născuţilor–vii, al deceselor generale, al căsătoriilor, al deceselor sub 1 an, creşterea numărului al divorţurilor faţă de luna precedentă. Comparativ cu luna martie 2019, a scăzut numărul deceselor generale, al căsătoriilor, al divorţurilor, al deceselor sub 1 an, a crescut numărul născuţilor–vii .

Producţia industrială realizată în luna martie 2020 a înregistrat o scădere cu 5,9% comparativ cu luna precedentă.

În luna martie 2020, aportul industriei prelucrătoare a fost de 99,6% din volumul total al producţiei industriale realizată.

Producţia  industrială realizată în luna martie 2020, a fost mai mare cu 1,1% faţă de  producţia industrială realizată în luna martie 2019. S-au înregistrat creşteri în: fabricarea hârtiei şi a produserlor din hârtie, fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, fabricarea altor produse din minerale nemetalice, industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, inclusiv maşini, utilaje şi instalaţii.                                                                                                                                                                  

Câştigul salarial mediu nominal brut pe total judeţ, în luna martie 2020, a fost de 4454 lei, mai mare cu 1,1% comparativ cu luna precedentă şi respectiv cu 4,4% comparativ cu luna martie 2019. Pe ramuri de activitate, acesta a fost de 3918 lei în agricultură, silvicultură şi pescuit, de 3725 lei  în industrie şi construcţii şi de 4968 lei în servicii. 

Câştigul salarial mediu nominal net în luna martie 2020, a fost de 2708 lei, mai mare cu 1,0% comparativ cu luna precedentă şi respectiv cu 4,5% comparativ cu luna martie 2019. Pe ramuri de activitate, acesta a fost de 2350 lei  în agricultură, silvicultură şi pescuit, de 2407 lei  în industrie şi construcţii şi de 2949 lei  în servicii.

Câştigul salarial mediu nominal brut la nivelul economiei naţionale, în luna martie 2020 a fost de 5386 lei, iar cel net de 3294 lei. Comparativ cu luna precedentă, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 2,9%. Indicele câştigului salarial real, calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal net şi indicele general al preţurilor de consum al populatiei, a fost de 102,4% pentru luna martie 2020 faţă de luna precedentă, de 222,4% faţă de octombrie 1990 şi de 103,9% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Efectivul salariaţilor, la sfârşitul lunii martie 2020, a fost de 45071 persoane, mai mic cu 173 persoane faţă de luna precedentă şi mai mare cu 56 persoane faţă de luna martie 2019.

Pe ramuri de activitate, numărul salariaţilor a fost de 4,7 mii persoane în agricultură, silvicultură şi pescuit, de 15,3 mii persoane în industrie şi construcţii şi de 25,1 mii salariaţi în servicii.

Potrivit datelor furnizate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Călăraşi, numărul şomerilor înregistraţi, la sfârşitul lunii martie 2020, era de 3012 persoane, în scădere cu 124 persoane faţă de luna precedentă (-4,0%).  

Comparativ cu luna  martie 2019, numărul şomerilor înregistraţi a fost mai mic cu  695 persoane (-18,7%).

La  sfârşitul lunii martie 2020, femeile reprezentau 49,0% din numărul total al şomerilor înregistraţi.

Din numărul total al şomerilor înregistraţi, 428 persoane (14,2% din total şomeri)  beneficiau de indemnizaţie de şomaj 75% şi 11 persoane (0,4% din total şomeri) au primit indemnizaţie de şomaj  50%.

Numărul şomerilor neindemnizaţi la sfârşitul lunii martie 2020 era de 2573 persoane, reprezentând 85,4% din totalul şomerilor înregistraţi – majoritatea (89,2%) având studii primare, gimnaziale sau profesionale.

Rata  şomajului  înregistrat la sfârşitul lunii martie 2020, în judeţul Călăraşi, a fost de 3,3%, calculată în raport cu populaţia activă civilă totală (3,5% în luna februarie 2020 şi 4,1% în  luna martie  2019).

Pentru femei, rata şomajului în luna martie 2020 a fost de 3,3% (3,4% în luna februarie 2020 şi 3,9% în luna martie 2019).

Pentru bărbaţi, rata şomajului în luna martie 2020 a fost de 3,3% (3,5% în luna februarie 2020 şi 4,2% în luna martie 2019).

Din evidenţa Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Călăraşi reiese că, la sfârşitul lunii martie 2020 existau 545 de locuri de muncǎ vacante, din care 383 regăsindu-se în sectorul privat. Din totalul locurilor de muncă vacante, 241 erau pentru muncitori (44,2%).

Evoluţia principalelor fenomene demografice în luna martie 2020, comparativ cu luna precedentă a fost caracterizată de scăderea numǎrului născuţilor-vii , al deceselor generale, al căsătoriilor, al deceselor sub 1 an, de creşterea numărului divorţurilor. Comparativ cu luna martie 2019, a crescut numărul născuţilor-vii, a scăzut numărul deceselor generale, al căsătoriilor, al divorţurilor, al numărului deceselor sub 1 an .

Natalitatea. În luna martie 2020, numărul născuţilor-vii a fost de 156, mai mic cu 4 faţă de luna precedentă şi mai mare cu 1 faţă de luna martie 2019.

Mortalitatea generală. În luna martie 2020, numărul deceselor înregistrate a fost de 358, mai mic cu 10 faţă de luna precedentă şi respectiv cu 8 comparativ cu luna martie 2019.

Mortalitatea infantilă. În luna martie 2020 s-a înregistrat 1 deces, mai mic cu 1  faţă de luna anterioară şi respectiv faţă de aceeaşi perioadǎ a anului precedent.

Sporul natural. Ca urmare a faptului că numărul născuţilor-vii a fost mai mic decât cel al deceselor, s-a înregistrat un spor natural negativ -202 persoane în luna martie 2020 (-208 persoane în luna februarie  2020 şi -211 în luna martie 2019).

Nupţialitatea. La oficiile de stare civilă, în luna martie 2020, s-au înregistrat 37 căsătorii, mai puţine cu 44 faţă de luna precedentă  şi respectiv cu 35 faţă de aceeaşi perioadǎ a anului precedent.

Divorţialitatea. În luna martie 2020 s-au înregistrat 38 divorţuri, mai multe cu 10 faţǎ de luna precedentǎ şi mai puţine cu 11 comparativ cu  luna martie 2019.

În luna ianuarie 2020, comerţul internaţional cu bunuri s-a concretizat într-un volum al exporturilor FOB de 23,5 milioane euro şi al importurilor CIF de 19,0 milioane euro, înregistrând un sold pozitiv de 4,5 milioane euro. Exporturile FOB au înregistrat o creştere  faţă de luna precedentă (61,1%) şi o scădere faţă de luna ianuarie 2019 (-14,2%), importurile CIF au înregistrat o scădere faţă de luna precedentă (-18,3%) şi respectiv faţă de aceeaşi perioadǎ a anului precedent (-30,9%).

În luna ianuarie 2020 în structura exporturilor, ponderea o deţin următoarele secţiuni din Nomenclatorul Combinat (NC): produse vegetale (20,4%), metale comune şi articole din acestea (42,0%), articole din piatră, ciment, ceramică, sticlă şi din alte materiale similare (15,8%), materii textile şi articole din acestea (6,8%), maşini, aparate şi echipamente electrice de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile (6,6%), pastă din lemn deşeuri de hârtie şi carton şi articole din acestea (3,8%).

În structura importurilor, în luna ianuarie 2020, ponderea o deţin următoarele secţiuni: metale comune şi articole din acestea (40,6%), maşini, aparate şi echipamente electrice de înregistrat  sau reprodus sunetul şi imaginile (8,9%), materii textile şi articole din acestea (6,3%), pastă din lemn deşeuri de hârtie şi carton şi articole din acestea (3,7%), articole din piatrǎ, ciment, ceramicǎ, sticlǎ şi din alte materiale similare (4,6%), mijloace de transport (3,5%), produse vegetale (8,8%), produse  ale  industriei  chimice şi ale industriilor conexe (7,3%), materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea (4,9%).

În luna martie 2020 activitatea de turism s-a caracterizat prin scăderea numǎrului de sosiri în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, a numărului de înnoptǎri în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică şi a indicelui de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune faţă de luna precedentă şi fată de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Numărul de sosiri ale turiştilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică în luna martie 2020, a fost de 465, mai mic cu 66,4% comparativ cu luna anterioară şi cu 74,2% comparativ cu luna martie 2019.

Sosirile înregistrate în structurile de tip hotel au reprezentat 77,0% din numărul total de sosiri în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare, în timp ce sosirile înregistrate în structurile de tip motel au reprezentat 5,8%.

Numărul de înnoptări în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, în luna martie 2020, a fost de 1235, mai mic cu 71,0% faţă de luna precedentă şi cu 74,1% comparativ cu luna martie 2019.

Înnoptările înregistrate în structurile de tip hotel au reprezentat 85,8% din numărul total de înnoptări în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, în timp ce înnoptările înregistrate în structurile de tip motel au reprezentat 6,8%.

Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune, în luna martie 2020, a fost de 8,7% la total structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare, mai mic cu 15,0 puncte procentuale comparativ cu luna precedentă şi respectiv cu 12,1 puncte procentuale comparativ cu luna martie 2019.

În luna martie 2020, s-au eliberat 42 autorizaţii de construcţii pentru clădiri rezidenţiale, mai multe cu 10 faţă de  luna anterioară, menţinându-se la acelaşi nivel faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Rata inflaţiei, a fost în luna martie 2020 de 0,50% faţă de luna precedentă şi de 3,05% faţă de luna martie 2019.

Rata  medie lunară a inflaţiei, în perioada 1.01-31.03.2020, a fost de 0,4%, în scădere faţă de perioada corespunzătoare a anului precedent (0,7%). În luna martie 2020 faţă de luna anterioară, au crescut preţurile mărfurilor alimentare (+1,46%), tarifele serviciilor (+0,35%) şi au scăzut preţurile mărfurilor nealimentare (-0,09%).

Sursa: www.calarasi.insse.ro