Situaţia principalilor indicatori socio-economici ai judeţului Călăraşi, în luna decembrie 2023

Situaţia principalilor indicatori socio-economici ai judeţului Călăraşi, în luna decembrie 2023

Evoluţia principalilor indicatori socio-economici la nivelul judeţului Călăraşi, în luna decembrie 2023 s-a caracterizat prin:

- creşterea producţiei industriale realizată în luna decembrie 2023 cu 13,7% faţă de luna precedentă, şi respectiv cu 35,1% faţă de producţia industrială realizată în luna decembrie 2022;

- creşterea câştigului salarial mediu nominal net cu 2,5% faţă de luna precedentă şi respectiv cu 6,7% comparativ cu luna decembrie 2022;

- menţinerea la 5,1% a ratei şomajului înregistrat la sfârşitul lunii decembrie 2023 faţă de luna precedentă şi creşterea cu 0,3 puncte procentuale faţă de luna decembrie 2022;

- scăderea indicelui de utilizare netă a locurilor de cazare, din structurile de primire turistică, cu 2,0 puncte procentuale faţă de luna precedentă şi creşterea cu 14,3 puncte procentuale faţă de luna decembrie 2022;

- creşterea numărului de autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale cu 1 comparativ cu luna precedentă şi scăderea cu 10 faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent;

- scăderea numǎrului născuţilor-vii, al căsătoriilor, al divorţurilor şi al numărului deceselor sub 1 an şi creşterea numărului deceselor generale faţǎ de luna precedentǎ. Comparativ cu luna decembrie 2022, a scăzut numărul născuţilor-vii, al căsătoriilor, al deceselor sub 1 an, a crescut numărul divorţurilor şi numărul deceselor generale s-a menţinut constant.

Producţia industrială realizată în luna decembrie 2023 a înregistrat o creştere de 13,7% comparativ cu luna precedentă.

În luna decembrie 2023, aportul industriei prelucrătoare a fost de 99,9% din volumul total al producţiei industriale realizată. Producţia industrială realizată în luna decembrie 2023 a crescut cu 35,1% faţă de producţia industrială realizată în luna decembrie 2022În perioada 1.I.-31.XII.2023, comparativ cu perioada corespunzǎtoare a anului precedent s-a înregistrat o creştere a producţiei industriale cu 1,0%. Creşteri ale producţiei industriale s-au înregistrat în: industria alimentară, fabricarea produselor textile, fabricarea produselor de cauciuc şi mase plastice şi industria metalurgică.

Câştigul salarial mediu nominal brut pe total judeţ, în luna decembrie 2023, a fost de 6280 lei, mai mare cu 2,6% comparativ cu luna precedentă şi respectiv cu 8,1% comparativ cu luna decembrie 2022. Pe ramuri de activitate, acesta a fost de 5233 lei în agricultură, silvicultură şi pescuit, de 6149 lei în industrie şi construcţii şi de 6724 lei în servicii.

Câştigul salarial mediu nominal net în luna decembrie 2023, a fost de 3912 lei, mai mare cu 2,5% comparativ cu luna precedentă şi respectiv cu 6,7% comparativ cu luna decembrie 2022. Pe ramuri de activitate, acesta a fost de 3421 lei în agricultură, silvicultură şi pescuit, de 3976 lei în industrie şi construcţii şi de 4040 lei în servicii.

Câştigul salarial mediu nominal brut la nivelul economiei naţionale, în luna decembrie 2023 a fost de 8301 lei, iar cel net de 5079 lei. Comparativ cu luna precedentă, câştigul salarial mediu net a fost în creştere cu 6,6%. Indicele câştigului salarial real, calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal net şi indicele general al preţurilor de consum al populatiei, a fost de 106,3% pentru luna decembrie 2023 faţă de luna precedentă, de 253,3% faţă de octombrie 1990 şi de 108,3% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Efectivul salariaţilor, la sfârşitul lunii decembrie 2023, a fost de 48676 persoane, mai mic cu 160 persoane faţă de luna precedentă şi mai mare cu 1428 persoane faţă de luna decembrie 2022.

Pe ramuri de activitate, numărul salariaţilor a fost de 4,9 mii persoane în agricultură, silvicultură şi pescuit, de 16,6 mii persoane în industrie şi construcţii şi de 27,2 mii persoane în servicii. Potrivit datelor furnizate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Călăraşi, numărul şomerilor înregistraţi, la sfârşitul lunii decembrie 2023, era de 3912 persoane, în creştere cu 42 persoane faţă de luna precedentă (+1,1%).  

Comparativ cu luna decembrie 2022, numărul şomerilor înregistraţi a fost mai mare cu 255 persoane (+7,0%). La sfârşitul lunii decembrie 2023, femeile reprezentau 47,7% din numărul total al şomerilor înregistraţi. Din numărul total al şomerilor înregistraţi, 427 persoane (11,0% din total şomeri) beneficiau de indemnizaţie de şomaj 75% şi 112 persoane (2,9% din total şomeri) beneficiau de indemnizaţie de 50%. Numărul şomerilor neindemnizaţi la sfârşitul lunii decembrie 2023 era de 3358 persoane, reprezentând 86,2% din totalul şomerilor înregistraţi – majoritatea (87,5%) având studii primare, gimnaziale sau profesionale.

Rata şomajului înregistrat la sfârşitul lunii decembrie 2023, în judeţul Călăraşi, a fost de 5,1%, calculată în raport cu populaţia activă civilă totală (5,1% în luna noiembrie 2023 şi 4,8% în luna decembrie 2022).

Pentru femei, rata şomajului în decembrie 2023 a fost de 5,4% (5,4% în luna noiembrie 2023 şi 5,0% în luna decembrie 2022). Pentru bărbaţi, rata şomajului în luna decembrie 2023 a fost de 4,9% (4,8% în luna noiembrie 2023 şi 4,6% în luna decembrie 2022).

Din evidenţa Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Călăraşi reiese că, la sfârşitul lunii decembrie 2023 existau 744 de locuri de muncǎ vacante, din care 458 regăsindu-se în sectorul privat. Din totalul locurilor de muncă vacante, 286 erau pentru muncitori (38,4%).

Evoluţia principalelor fenomene demografice în luna decembrie 2023, a fost caracterizată de scăderea numărului născuţilor-vii, al căsătoriilor, al divorţurilor, al numărului deceselor sub 1 an şi de creşterea numărului deceselor generale faţă de luna precedentă. Comparativ cu luna decembrie 2022, a scăzut numărul născuţilor-vii, al căsătoriilor, al deceselor sub 1 an şi a crescut numărul divorţurilor. Numărul deceselor generale s-a menţinut la acelaşi nivel cu aceiaşi perioadă a anului precedent.

Natalitatea. În luna decembrie 2023, numărul născuţilor-vii a fost de 153, mai mic cu 5 faţă de luna precedentă şi respectiv cu 45 faţă de luna decembrie 2022.

Mortalitatea generală. În luna decembrie 2023, numărul deceselor înregistrate a fost de 384, mai mare cu 66 faţă de luna precedentă şi menţinându-se la acelaşi nivel faţă de luna decembrie 2022.

Mortalitatea infantilă. În luna decembrie 2023 nu s-a înregistrat nici un deces sub 1 an. Numărul deceselor sub 1 an a scăzut cu 1 faţă de luna precedentǎ şi faţă de luna decembrie 2022.

Sporul natural. Ca urmare a faptului că numărul născuţilor-vii a fost mai mic decât cel al deceselor, s-a înregistrat un spor natural negativ -231 persoane în luna decembrie 2023 (-160 persoane în luna noiembrie 2023 şi -186 persoane în luna decembrie 2022).

Nupţialitatea. La oficiile de stare civilă, în luna decembrie 2023, s-au înregistrat 49 căsătorii, mai puţine cu 31 faţă de luna precedentă şi respectiv cu 2 faţă de luna decembrie 2022.

Divorţialitatea. În luna decembrie 2023 s-au înregistrat 32 divorţuri, mai puţine cu18 faţǎ de luna precedentǎ şi mai multe cu 10 faţă de luna decembrie 2022.

În luna octombrie 2023, comerţul internaţional cu bunuri s-a concretizat într-un volum al exporturilor FOB de 44,8 milioane euro şi al importurilor CIF de 34,2 milioane euro, înregistrând un sold pozitiv de 10,6 milioane euro. Exporturile FOB au înregistrat o creştere faţă de luna precedentă de (+70,5%) şi respectiv de (+9,2%) faţă de luna octombrie 2022, importurile CIF au înregistrat o scădere faţă de luna precedentă de (-27,2%), respectiv de (-48,4%) faţă de aceeaşi perioadǎ a anului precedent.

În perioada 1.I-31.X.2023, în structura exporturilor, ponderea o deţin următoarele secţiuni din Nomenclatorul Combinat (NC): produse vegetale (25,2%), metale comune şi articole din acestea (39,7%), articole din piatră, ciment, ceramică, sticlă şi din alte materiale similare (21,3%), materii textile şi articole din acestea (4,4%), maşini, aparate şi echipamente electrice de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile (4,3%), pastă din lemn deşeuri de hârtie şi carton şi articole din acestea (1,6%).

În structura importurilor, în perioada 1.I-31.X.2023, ponderea o deţin următoarele secţiuni: produse vegetale (3,6%), metale comune şi articole din acestea (48,0%), maşini, aparate şi echipamente electrice de înregistrat sau reprodus sunetul şi imaginile (10,6%), materii textile şi articole din acestea (3,1%), pastă din lemn deşeuri de hârtie şi carton şi articole din acestea (6,2%), articole din piatrǎ, ciment, ceramicǎ, sticlǎ şi din alte materiale similare (3,2%), mijloace de transport (4,3%), produse ale industriei chimice şi ale industriilor conexe (8,2%), materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea (4,9%).

În luna decembrie 2023 activitatea de turism s-a caracterizat prin creşterea numǎrului de sosiri în structurile de primire turistică şi de scăderea numărului de înnoptǎri în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică şi a indicelui de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune faţă de luna precedentă.

Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, a crescut numărul de sosiri în structurile de primire turistică, numărul de înnoptări în principalele structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică şi indicele de utilizare netă a locurilor de cazare.

Numărul de sosiri ale turiştilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, în luna decembrie 2023, a fost de 1693, mai mare cu 0,4% comparativ cu luna precedentă şi de 2,1 mai mare (+112,4%) comparativ cu luna decembrie 2022. Sosirile înregistrate în structurile de tip hotel au reprezentat 96,5% din numărul total de sosiri în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică.

Numărul de înnoptări în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, în luna decembrie 2023, a fost de 2592, mai mic cu 7,2% comparativ cu luna precedentă şi mai mare cu 77,8% comparativ cu luna decembrie 2022. Înnoptările înregistrate în structurile de tip hotel au reprezentat 97,3% din numărul total de înnoptări în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică.

Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune, în luna decembrie 2023, a fost de 25,2% la total structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare, mai mic cu 2,0 puncte procentuale comparativ cu luna precedentă şi mai mare cu 14,3 puncte procentuale comparativ cu luna decembrie 2022. În luna decembrie 2023, s-au eliberat 27 autorizaţii de construcţii pentru clădiri rezidenţiale, mai multe cu 1 faţă de luna precedentă şi mai puţine cu 10 faţă de luna decembrie 2022.

Rata inflaţiei, a fost în luna decembrie 2023 de 0,26% faţă de luna precedentă şi de 6,61% faţă de luna decembrie 2022. Rata medie lunară a inflaţiei, în perioada 1.01-31.12.2023 a fost de 0,5%, în scădere faţă de perioada corespunzătoare a anului precedent (1,3%). În luna decembrie 2023 faţă de luna anterioară, au crescut preţurile mărfurilor alimentare (+0,29%), preţurile mărfurilor nealimentare (+0,09%) şi tarifele serviciilor (+0,70%).

Publish modules to the "offcanvas" position.

Comodo SSL
ARENAMEDIA.RO utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența Dumneavoastra pe site-ul nostru. Am actualizat politicile pentru a integra în acestea modificările specificate de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Va rugam sa cititi modul in care arenamedia.ro prelucreaza datele cu caracter personal. Prin continuarea navigării pe site-ul nostru confirmati acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de confidențialitate.