ANI: Primarul comunei Frăsinet, Mihăiţă Sandu, în conflict de interese administrativ

ANI: Primarul comunei Frăsinet, Mihăiţă Sandu, în conflict de interese administrativ

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate sau conflictul de interese în materie administrativă în cazul a 9 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010, respectiv a sesizat organele de urmărire penală în cazul a 2 aleși locali.

Printre persoanele menţionate mai sus figurează şi primarul localităţii Frăsinet, Mihăiţă Sandu. ANI a constatat că în perioada deținerii mandatului de primar a semnat, în data de 04 februarie 2019, Dispoziția și Contractul individual de muncă privind încadrarea soției acestuia într-o funcție contractuală de execuție în cadrul Primăriei și a avizat Fișa postului prin care au fost stabilite atribuțiile de serviciu ale soției sale.

Pe listă mai figurează Adrian Bratu, consilier local comuna Nicolae Bălcescu şi Ştefan Negoiţă, fost Consilier Local în cadrul Consiliului Local al Comunei Independența, ambii aflaţi în conflict de interese administrative.

SANDU MIHĂIȚĂ, Primar al Comunei Frăsinet

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada deținerii mandatului de primar a semnat, în data de 04 februarie 2019, Dispoziția și Contractul individual de muncă privind încadrarea soției acestuia într-o funcție contractuală de execuție în cadrul Primăriei și a avizat Fișa postului prin care au fost stabilite atribuțiile de serviciu ale soției sale.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70, art. 71 şi art. 76 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 75, lit. a) din Legea nr. 393/2004.

BRATU ADRIAN, Consilier Local al Comunei Nicolae Bălcescu

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În exercitarea mandatului de consilier local a participat și votat în data de 11 aprilie 2019 la adoptarea a două Hotărâri ale Consiliului Local, având un interes personal patrimonial în situațiile dezbătute.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70, art. 71 și art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 (în vigoare până la data de 05.07.2019) și cu dispozițiile art. 75 și 77 din Legea nr. 393/2004 (în vigoare până la data de 05.07.2019).

NEGOIȚĂ ȘTEFAN, fost Consilier Local în cadrul Consiliului Local al Comunei Independența

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În exercitarea mandatului de consilier local a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârii Consiliului Local din data de 13 iunie 2017 privind modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din aparatul de specialitate al primarului, prin care s-a aprobat crearea unui post de consilier personal cu contract individual de muncă, pe durata mandatului primarului, post care începând cu data de 17 iulie 2017 este ocupat de persoana evaluată.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70 și art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 75 și art. 77 din Legea nr. 393/2004 (în vigoare până la data de 05.07.2019) și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 (în vigoare până la data de 05.07.2019).

Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:
 
· art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Prin conflict de interese se înțelege situația în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative”;
· art. 71 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităților publice și funcțiilor publice sunt: imparțialitatea, integritatea, transparența deciziei și supremația interesului public.”;
· art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Primarii și viceprimarii, primarul general și viceprimarii municipiului București sunt obligați să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziție, în exercitarea funcției, care produce un folos material pentru sine, pentru soțul său ori rudele sale de gradul I.”;
· art. 77 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Conflictele de interese pentru președinții și vicepreședinții consiliilor județene sau consilierii locali și județeni sunt prevăzute la art. 46 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.”;
· art. 46 din Legea nr. 215/2001 (în vigoare până la data de 05.07.2019), potrivit căruia „(1) Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local (...) (2) Hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispoziţiilor alin. (1) sunt nule de drept. Nulitatea se constată de către instanţa de contencios administrativ. Acţiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată.”;
· art. 75 din Legea nr. 393/2004 (în vigoare până la data de 05.07.2019), potrivit căruia „Aleșii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorității publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: a) soț, soție, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv (...).”;
· art. 77, alin. (1) din Legea nr. 393/2004 (în vigoare până la data de 05.07.2019), potrivit căruia „(1) Consilierii județeni și consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea și adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii.”;