Încă nouă activităţi şi domenii adăugate de Guvern pe lista celor în care pot fi angajaţi zilieri

Încă nouă activităţi şi domenii adăugate de Guvern pe lista celor în care pot fi angajaţi zilieri

Guvernul a aprobat, printr-o Ordonanţă de urgenţă, includerea a încă nouă activităţi şi domenii pe lista celor în care se poate presta muncă necalificată, în vederea asigurării unui cadru normativ coerent şi unitar care să faciliteze accesul persoanelor care desfăşoară activităţi sezoniere, sporadice sau accidentale pe piaţa muncii.

Documentul urmăreşte, în acelaşi timp, asigurarea protecţiei zilierilor, scăderea birocraţiei şi simplificarea procedurilor administrative de înregistrare a acestora.

Astfel, potrivit actului normativ, zilierii pot desfăşura pentru un beneficiar exclusiv activităţi necalificate, cu caracter ocazional, şi pot fi angajaţi şi în următoarele domenii de activitate:

activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor - grupa 823;

publicitate - grupa 731;

activităţi de interpretare artistică - spectacole - clasa 9001, activităţi-suport pentru interpretarea artistică - spectacole - clasa 9002 şi activităţi de gestionare a sălilor de spectacole - clasa 9004;

creşterea şi reproducţia animalelor semidomesticite şi a altor animale - clasa 0149;

activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente - diviziunea 5621;

activităţi de întreţinere peisagistică - plantarea, îngrijirea şi întreţinerea de parcuri şi grădini, cu excepţia facilităţii de locuit particulare - clasa 8130;

restaurante - clasa 5610;

baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor - clasa 5630;

activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale - clasa 9140.

În prezent, zilierii pot lucra, ocazional, doar în agricultură, vânătoare şi servicii anexe - diviziunea 01, silvicultură, cu excepţia exploatări forestiere - diviziunea 02 ?i pescuit şi acvacultură - diviziunea 03.

Ordonanţa de urgenţă aprobată astăzi mai stabileşte că niciun zilier nu poate lucra pentru acelaşi beneficiar pe o perioadă mai lungă de 90 de zile, cumulate pe durata unui an calendaristic, cu excepţia celor care prestează activităţi în domeniul agriculturii, creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităţilor acreditate, precum şi în domeniul viticol. În cazul acestora, perioada nu poate depăşi 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.

Cuantumul remuneraţiei brute orare stabilite de părţi nu poate fi mai mic decât valoarea/oră a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată şi se acordă la sfârşitul fiecărei zile de lucru sau la sfârşitul săptămânii.

Zilierul va avea, potrivit noului act normativ, calitatea de asigurat în sistemul public de pensii. Sarcina calculării, plăţii şi declarării contribuţiei de asigurări sociale pentru veniturile realizate din activitatea zilierilor, datorate conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, revine beneficiarului de lucrări.

În plus, în situaţia producerii unui accident de muncă sau în cazul apariţiei unei boli profesionale, beneficiarul este obligat să asigure plata cheltuielilor aferente îngrijirilor medicale necesare.

De asemenea, se prevede înfiinţarea Registrului electronic de evidenţă a zilierilor, la data de 20 decembrie 2019, sistemul informatic urmând să fie achiziţionat de către Inspecţia Muncii, în condiţiile legii. Metodologia de întocmire şi transmitere a acestuia, înregistrările care se efectuează, precum şi orice alte elemente în legătură cu întocmirea lui se stabilesc prin ordin al ministrului Muncii şi Justiţiei Sociale, în termen de 60 de zile de la înfiinţarea Registrului.

Actul normativ introduce, în acelaşi timp, un concediu de odihnă suplimentar anual, plătit, de trei zile, pentru salariatele care urmează o procedură de fertilizare "in vitro". Cererea pentru acordarea noului tip de concediu va fi însoţită de o scrisoare medicală, eliberată de medicul specialist în condiţiile legii.

Ordonanţa de urgenţă aprobată astăzi de Guvern modifică şi completează Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Serviciul Comunicare, Mass-Media şi Relaţii cu Publicul