Călăraşi / Consilierii locali, convocaţi miercuri, 19 decembrie, în şedinţă ordinară de plen. Iată ordinea de zi!

Călăraşi / Consilierii locali, convocaţi miercuri, 19 decembrie, în şedinţă ordinară de plen. Iată ordinea de zi!

Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară, miercuri, 19.12.2018, ora 16.30, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a serviciilor de asistenţă socială şi a Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local al munic  ipiului Călăraşi.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în domeniul public al municipiului Călăraşi a bunurilor rezultate din investiţiile efectuate de către ECOAQUA S.A. Călăraşi în cadrul contractelor nr. 5557/17.08.2011 – ENERGOCONSTRUCŢIA S.A. şi nr. 3844/29.12.2014 – HIDROCONSTRUCŢIA S.A. ,,Extinderea şi reabilitarea reţelelor de distribuţie şi a sistemului de canalizare inclusiv staţii de pompare apă uzuală din aglomerarea Călăraşi’’ – CL8, parte a proiectului ,,Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare în judeţul Călăraşi’’, cod SMIS 1270, proiect finanţat prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu 2007 – 2013.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea predării de către municipiul Călăraşi şi a primirii spre administrare de către ECOAQUA S.A. a bunurilor rezultate din investiţiile efectuate de către ECOAQUA S.A. Călăraşi în cadrul contractelor nr. 5557/17.08.2011 – ENERGOCONSTRUCŢIA S.A. şi nr. 3844/29.12.2014 – HIDROCONSTRUCŢIA S.A. ,,Extinderea şi reabilitarea reţelelor de distribuţie şi a sistemului de canalizare inclusiv staţii de pompare apă uzuală din aglomerarea Călăraşi’’ – CL8, parte a proiectului ,,Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare în judeţul Călăraşi’’, cod SMIS 1270, proiect finanţat prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu 2007 – 2013.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Construire locuinţă individuală P+M şi anexe – Facilităţi de locuire’’, situat în municipiul Călăraşi, strada Prelungirea Locomotivei, nr. 11 şi strada Violonist Ion Voicu, nr. 15.

5. Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin licitaţie publică, a terenului situat în intravilanul municipiului Călăraşi, strada Măgura nr. 10, în suprafaţă de 95 mp din acte şi 76 mp din măsurători, cu numărul cadastral 30564, proprietatea privată a municipiului Călăraşi.

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 188/2015 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 25.000.000 lei, în vederea finanţării a unor investiţii publice de interes local.

7. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de ,,Cetățean de onoare” al  municipiului Călărași domnului prof. ing. Voinea Gheorghe.

8. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de ,,Cetățean de onoare” al  municipiului Călărași domnului Frangulea Gheorghe.

9. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de ,,Cetățean de onoare” al  municipiului Călărași domnului Talianu Iulică. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii  activităților de dezinfecție, dezinsecție și deratizare în municipiul Călărași, aprobarea modalității de atribuire  și a documentației de atribuire  a contractului.

11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Procedurii privind acordarea de  finanţări din bugetul municipiului Călăraşi pentru proiecte sportive finanțate în baza Legii nr. 69/2000  a educaţiei fizice  şi sportului.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  ai documentatiei tehnice la stadiul SF intocmita pentru proiectul cu titlul:

„Reducerea emisiilor de CO2 in zona urbana prin construirea unui terminal intermodal de transport in zona de vest (SIDERCA) a municipiului Calarasi’’

finantat din Programul Operational Regional (POR)  2014-2020,Axa prioritara 4- Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile ,Prioritatea de investitii  4e-Promovarea unor strategii cu emisii scazute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii , in special pentru zonele urbane inclusiv promovarea mobilitatii durabile si a masurilor de adaptare relevante pentru atenuare ,Obiectivul specific 4.1-Reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabilă.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai documentației tehnice la stadiul SF întocmită pentru proiectul cu titlul „Promovarea utilizării mijloacelor alternative de mobilitate și a intermodalității în municipiul Călărași prin amenajarea unei rețele de piste de biciclete” finanțat din Programul Operațional Regional POR 2014 - 2020, Axa Prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investitii 4e – Promovarea unor strategii scazute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, in special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilitatii urbane multimodale durabile si a masurilor de adaptare relevante pentru atenure, Obiectivul Specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabilă.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  ai documentatiei tehnice la stadiul Studiu de Fezabilitate întocmită pentru proiectul cu titlul  „Regenerarea fizica a zonei defavorizate Cărămidari prin dezvoltarea bazei materiale destinate activitatilor educative , culturale si recreative”, propus pentru finanțare prin Programul Operational Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritara 4: Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de Investitii 4.3 - Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  ai documentatiei tehnice intocmită pentru proiectul cu titlul: ”Modernizare Centru comunitar existent si amenajare zone adiacente (Oborul Nou)” finantat din Programul Operational Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritara 4: Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de Investitii 4.3 - Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  ai documentatiei tehnice intocmită pentru proiectul cu titlul: „ Înființare  centru pentru activități educative și culturale în cartierul Livada” finantat din Programul Operational Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritara 4: Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de Investitii 4.3 - Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai documentației tehnice la stadiul DALI întocmită pentru proiectul cu titlul „Imbunatatirea transportului public de calatori in municipiul Calarasi  si cresterea performantelor acestuia prin crearea unui sistem inteligent de management al traficului și monitorizare video, bazat pe instrumente inovative și eficient” finanțat din Programul Operațional Regional POR 2014 - 2020, Axa Prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investitii 4e – Promovarea unor strategii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilitatii urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenure, Obiectivul Specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții -“Amenajări exterioare bazin de înot didacticˮ din municipiul Călărași.

19. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Călărași pe anul 2018.

20. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului Gheorghe Marian în vederea exercitării atribuţiilor municipiului Călăraşi în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ECOMANAGEMENT SALUBRIS”.

21. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Călăraşi pe perioada 01.01.2019 – 31.03.2019.

22. Diverse.

Primar,

Daniel Ştefan Drăgulin