Cardul de energie: Ghidul situaţiilor speciale. Ce trebuie să ştie beneficiarii sprijinului de 1.400 lei pentru plata facturilor la utilităţi

Cardul de energie: Ghidul situaţiilor speciale. Ce trebuie să ştie beneficiarii sprijinului de 1.400 lei pentru plata facturilor la utilităţi

În 2023, MIPE va oferi românilor vulnerabili, din fonduri europene, sprijin pentru plata facturilor la energie în valoare de 700 lei de 2 ori/an, sub formă de card de energie.

Ajutorul este acordat pentru aproximativ 4 milioane de persoane vulnerabile, care locuiesc în aproximativ 2,8 milioane de gospodării eligibile, pentru a compensa preţul la energie indiferent de natura acesteia, respectiv energie electrică, energie termică centralizată, gaze, butelie, lemne pentru foc, păcură, peleţi şi alte materiale de încălzire.

La 25 ianuarie a început procesul de printare şi împlicuire a cardurilor de energie, iar de la 1 februarie primele carduri au ajuns către beneficiari. În continuare, potrivit calendarului asumat, începând de la 20 februarie se vor efectua plăţile pentru facturile curente şi restante.

Potenţialii beneficiari vor fi înştiinţaţi dacă s-au descoperit situaţii care îi fac neeligibili. În acest caz, ei pot suna la 0319966, numărul de call center-ul pentru care Poşta a mobilizat peste 50 de angajaţi, unde vor primi informaţii suplimentare şi vor fi îndrumaţi, dacă situaţia poate fi corectată.

"Am realizat zilele acestea un ghid care vine să soluţioneze toate speţele speciale ce pot să apară în procesul de acordare şi utilizare a cardurilor de energie. A fost trimis deja către toate oficiile poştale din ţară, pentru ca poştaşii să fie pregătiţi să vină în sprijinul beneficiarilor. Fiind o măsură cu un asemenea impact în ceea ce priveşte numărul de beneficiari, este firesc că nu poate exista un tipar standard. Noi trebuie să fim pregătiţi pentru a preîntâmpina orice posibilă deficienţă. În acest sens, poştaşii din întreaga ţară sunt pregătiţi şi au materialele necesare pentru a-i ajuta pe beneficiari. Am discutat cu ei zilele trecute şi vom mai avea video call-uri pentru a ne prezenta realitatea de la firul ierbii. Pe această cale vreau să le mulţumesc, pentru că ei au făcut ca această măsură să fie cu adevărat posibilă", a transmis ministrul Marcel Boloş.

Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor, MIPE a întocmit şi un ghid cu situaţii speciale ce pot fi întâmpinate în implementarea măsurii. Redăm mai jos situaţiile speciale cuprinse în ghid:

Caz I - Ce documente trebuie să prezinte beneficiarul pentru plata facturilor la energie? Trebuie aduse în original?

Documentele obligatorii necesare pentru efectuarea de plăţi prin mandat poştal sunt următoarele:

- cardul de energie valabil la data la care se efectuează plata prin servicii de mandat poştal, în original;

- actul de identitate al beneficiarului de sprijin, în original;

- documentul/documentele justificativ/justificative prin care face dovada datoriei curente şi/sau restante faţă de furnizorul de energie şi/sau, după caz, faţă de asociaţia de proprietari/locatari.

În situaţia documentelor justificative, certificatul de validare a datoriei trebuie prezentat în original, iar facturile la energie pot fi aduse în original sau pot fi prezentate, pe telefon, în format electronic.

În cazul reprezentantului legal/împuternicitului convenţional se va prezenta şi împuternicirea în original, actul de identitate al celui împuternicit în original, actul de identitate al beneficiarului de sprijin în original, certificatul de naştere al minorului (în cazul în care beneficiarul este minor).

Caz II - Este posibil ca titularul cardului de energie să emită împuternicire în formă olografă (scrisă de mână) pentru a efectua plăţi prin serviciul de mandat poştal.

Ce alte documente sunt necesare?

Împuternicirea este acceptată în situaţii în care beneficiarul nu are capacitate de exerciţiu sau din cauza bolii sau altei situaţii de dificultate nu se poate deplasa la oficiul poştal, de exemplu:

- Copiii înscrişi pe cardul de energie;

- Persoanele încadrate în grad de handicap înscrise pe cardul de energie;

- Persoanele vârstnice imobilizate la pat sau fără sprijin;

- Împuternicirea/reprezentarea legală poate fi dovedită prin decizie/hotărâre judecătorească de instituire a tutelei/curatelei, iar în cazul copiilor aceştia vor fi reprezentaţi de părinţi. În acest din urmă caz, părintele trebuie să prezinte şi certificatul de naştere al copilului în original.

De asemenea, se acceptă şi împuternicire olografă (scrisă de mână) în situaţia persoanelor vârstnice imobilizate la pat /fără sprijin/alte situaţii în care beneficiarii sunt în nevoie. Nu este necesară autentificarea împuternicii la notar.

Atenţie: Împuternicirea (în formă olografă) se va reţine şi se va arhiva în format electronic odată cu efectuarea plăţii prin servicii de mandat poştal, iar documentul prin care se va face dovada reprezentării legale se va scana.

Caz III - Titularul are domiciliul înscris pe cardul de energie care este acelaşi cu domiciliul înscris pe factura de energie. Factura este emisă pe un nume diferit, dar locul de consum este acelaşi. Cum procedăm?

Se va efectua plata prin servicii de mandat poştal pe baza documentelor obişnuite întrucât locul de consum înscris pe card este acelaşi cu locul de consum înscris pe factura de energie.

Caz IV - Titularul cardului de energie are domiciliul înscris pe card diferit de domiciliul înscris pe factura emisă de furnizorul de energie. Factura de energie este emisă pe numele beneficiarului de card.

Sau

Titularul cardului de energie este persoană diferită de persoana pe numele căreia s-a emis factură de energie. Locul de consum de pe factura de energie este diferit de domiciliul titularului înscris pe cardul de energie. Cum se procedează?

În aceste situaţii, dacă adresa de pe card şi cea de pe factură sunt diferite, nu se poate efectua plata, nefiind îndeplinite condiţiile legale.

Dacă beneficiarul doreşte să efectueze plata la adresa menţionată pe factură, trebuie să îşi clarifice situaţia locativă prin stabilirea reşedinţei la adresa pe care o doreşte şi ulterior va fi realizată verificarea condiţiilor de eligibilitate la noul loc de consum. În funcţie de rezultatele verificărilor se va emite card pentru noul loc de consum, dar plăţile pot fi realizate începând cu tranşa a 2-a.

Caz V - Deşi am primit cardul în care se menţionează adresa de reşedinţă, în fapt locuiesc la adresa de domiciliu şi aş dori să plătesc facturile la domiciliu.

În această situaţie, beneficiarul trebuie să meargă la direcţia de evidenţă a persoanelor pentru a solicita încetarea valabilităţii menţiunii de stabilire a reşedinţei. Ulterior stabilirii reşedinţei, vor realiza demersurile de verificare a condiţiilor de eligibilitate cu privire la noul loc de consum. În funcţie de rezultatele verificărilor se va emite card pentru noul loc de consum, dar plăţile pot fi realizate începând cu tranşa a 2-a.

Caz VI - Titularul cardului de energie locuieşte în chirie la o adresă care nu este aceeaşi cu adresa care este înscrisă în cardul de energie şi care este adresa de domiciliu din cartea de identitate. Factura de energie este emisă pentru locul de consum unde locuieşte titularul, dar unde nu şi-a stabilit reşedinţa. Cum procedăm?

Beneficiarul de sprijin trebuie să îşi soluţioneze situaţia locativă, prin stabilirea reşedinţei conform situaţiei de fapt. Ulterior stabilirii reşedinţei la adresa unde locuieşte efectiv cu chirie, vor fi realizate verificările privind îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate la noul loc de consum. În funcţie de rezultatele verificărilor se va emite card pentru noul loc de consum, dar plăţile pot fi realizate începând cu tranşa a 2-a.

Caz VII - Ce se întâmplă în situaţia în care am primit două carduri de energie pentru acelaşi loc de consum?

În această situaţie, care poate apărea în mod excepţional, vă rugăm să vă adresaţi de urgenţă serviciului de Call Center al Poştei Române, care va realiza verificările necesare şi pe baza informaţiilor rezultate va anula unul dintre carduri.

Caz VIII - Titularul cardului de energie are locul de consum înscris pe cardul de energie, iar factura de energie conţine erori cu privire la locul de consum. Factura de energie este emisă pe numele titularului de card/unuia dintre aceştia. Cum se procedează?

Plata prin servicii de mandat poştal poate avea loc pe baza datelor corectate de furnizorul de energie, ulterior unei solicitări din partea beneficiarului în acest sens.

Caz IX - Cardul de energie nu a fost emis. Beneficiarul a primit înştiinţare că este exclus din lista de beneficiari pe motiv că venitul de eligibilitate pentru a beneficia de sprijin depăşeşte plafonul de 2.000 lei net/membru/locul de consum. Cum se procedează?

Dacă la locul de consum beneficiarul nu locuieşte cu alţi colocatari, deşi aceştia scriptic figurează la locul de domiciliu/reşedinţă al beneficiarului şi din diferite motive nu este posibilă încetarea valabilităţii menţiunii acestora de stabilire a reşedinţei/domiciliului la locul de domiciliu, atunci beneficiarul se va adresa primăriei de care aparţine pentru a se întocmi o anchetă socială din care să reiasă câţi colocatari locuiesc la acea adresă în mod real împreună cu beneficiarul.

Ancheta socială se solicită de către beneficiarul sprijinului. Dacă beneficiarul nu se poate deplasa din motive de ordin medical, poate împuternici o altă persoană să solicite efectuarea anchetei sociale, printr-o declaraţie olografă. Ancheta socială se predă în termen de 10 zile la oficiul poştal de care aparţine beneficiarul sprijinului. Oficiul Poştal va introduce datele cuprinse în ancheta socială în aplicaţia informatică şi se vor face verificările necesare cu privire îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate la locul de consum. Dacă în urma verificării se constată eligilibilitate, se va emite cardul şi, ulterior, acesta poate efectua plăţi prin serviciul de mandat poştal.

Caz X - Titularul cardului de energie are adresa de domiciliu împreună cu alţi beneficiari de pe raza unei unităţi administrativ teritoriale: comună/oraş/municipiu, situaţie cauzată de faptul că nu există nomenclator stradal, sau că nu este operată adresa de domiciliu în actele de identitate ale beneficiarului de card. Cum procedăm?

Oficiantul poştal distribuie declaraţii pe propria răspundere pentru beneficiarii de card pentru a face posibilă identificarea colocatarilor de la adresa de domiciliu a beneficiarilor. Oficiantul poştal predă aceste documente la Poştă pentru a fi realizate verificările necesare cu privire la locul de consum. Dacă beneficiarul de card împreună cu colocatarii de la adresa de domiciliu se încadrează în plafonul de venit de 2.000 lei net/membru/loc de consum, se va emite.

În situaţia în care, în urma verificărilor, rezultă că una dintre persoane figurează la mai multe locuri de consum, poştaşul va distribui o altă declaraţie pe proprie răspundere în care persoana va preciza locul său de consum real şi, ulterior, se vor realiza verificările şi interogările datelor obţinute pentru noul loc de consum. În funcţie de rezultatul verificărilor, se va emite cardul de energie.

Caz XI - Titularul cardului de energie are mai multe locuri de consum care au reieşit din verificarea bazelor de date de la evidenţa populaţiei. Cardul va mai fi emis.

Cum se va proceda?

Astfel de situaţii pot apărea doar în situaţia prelucrării declaraţiilor pe proprie răspundere şi a anchetelor sociale. Cardul se emite ulterior realizării verificărilor privind îndeplinirea criteriilor de eligibilitate la locul de consum unde persoana declară că locuieşte efectiv. În orice situaţie, pe locul de consum va fi emis un singur card.

Caz XII - Titularul are card de energie emis. În urma verificărilor din bazele de date pentru cea de-a 2-a tranşă acesta figurează la o nouă adresă de domiciliu, respectiv loc de consum. Cum vom proceda în astfel de situaţii?

Cardul de energie emis iniţial pe numele beneficiarului de ajutor de sprijin se va anula, respectiv va fi emis un nou card la adresa de domiciliu la care figurează în cazul îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate la noul loc de consum.

Caz XIII - Titularul sprijinului s-a mutat la o altă adresă. Cardul de energie a fost emis la adresa de domiciliu iniţială. Factura este emisă de furnizorul de energie la noua adresă de domiciliu a beneficiarului de sprijin. Cum procedăm?

Beneficiarul nu poate face plăţi la noua adresă până ce nu se vor face noi verificări în aplicaţia informatică cu privire la îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate a noului loc de consum.

Caz XIV - Ce trebuie să facă beneficiarul pentru a achita de la domiciliu factura la energie, prin intermediul poştaşului?

Beneficiarul va suna la serviciul de Call Center şi va solicita prezenţa poştaşului la locul de consum în vederea plăţii facturilor. Beneficiarului i se vor comunica data şi intervalul orar când va veni poştaşul, precum şi documentele pe care trebuie să le prezinte acestuia în vederea efectuării plăţii.

Caz XV - Care sunt obligaţiile oficianţilor poştali la efectuarea unei plăţi prin servicii de mandat poştal?

Obligaţiile oficianţilor poştali la efectuarea unei plăţi prin servicii de mandat poştal sunt următoarele:

- Să verifice valabilitatea cardului de energie prin citirea codului de bare înscris pe cardul de energie;

- Să verifice identitatea beneficiarului de sprijin prin confruntarea datelor de identificare înscrise pe card cu datele de identificare din cartea/buletinul de identitate. Dacă sunt mai mulţi beneficiari înscrişi pe card este suficientă verificarea unuia singur dintre aceştia, respectiv a beneficiarului care efectuează plata prin servicii de mandat poştal;

- Să verifice corelarea informaţiilor din cardul de energie cu factura emisă de furnizorul de energie mai ales în ceea ce priveşte corelarea datelor cu locul de consum.

- Să completeze dovada serviciilor de mandat poştal şi să o înmâneze beneficiarului de sprijin;

- Să predea pentru operare la oficiul poştal sau după caz să opereze plata prin servicii de mandat poştal, respectiv să transfere banii în termen de 3 zile la furnizorul de energie/asociaţia de proprietari/locatari;

- Să se asigure de păstrarea şi arhivarea electronică a documentelor justificative în baza cărora s-au efectuat plăţile prin servicii de mandat poştal: facturi, chitanţe, ordine de plată, avize de însoţire a mărfii etc.,

Caz XVI - Când şi cum se utilizează certificatul de validare a datoriei? Cine îl eliberează? Ce documente sunt necesare pentru eliberarea certificatului?

Certificatul de validare a datoriilor este documentul justificativ prin care se face dovada datoriilor curente şi restante pe care beneficiarul sprijinului le are la asociaţia de proprietari/locatari pentru furnizarea de energie termică în sistem centralizat.

El se eliberează de către asociaţiile de proprietari/locatari la solicitarea beneficiarului de sprijin, pe baza cardului de energie şi a documentului de identitate al acestuia.

Certificatul de validare a datoriilor se înregistrează într-un registru special prin grija asociaţiei de proprietari/locatari. Nu este transmisibil şi se foloseşte doar de către titularul/titularii cardului de energie pentru a achita datoria faţă de asociaţia de proprietari/locatari pentru consumul de energie termică în sistem centralizat.

Caz XVII - Ce este dovada serviciilor de mandat poştal? Cine o eliberează? La ce este folositor acest document?

Dovada serviciilor de mandat poştal este documentul justificativ prin care C.N. POŞTA ROMANĂ confirmă că va efectua transferul sumei către furnizorul de energie/asociaţia de proprietari/locatari în termen de 3 zile de la data la care a fost emisă aceasta.

Dovada serviciilor de mandat poştal trebuie păstrată pe toată perioada utilizării sprijinului, întrucât cu ajutorul acesteia se pot corecta eventualele erori privind neoperarea la timp/operarea eronată/operarea parţială a datoriilor pe care beneficiarul de sprijin le are către furnizorii de energie/asociaţia de proprietari/locatari.

Furnizorii de energie/asociaţiile de proprietari/locatari operează plata datoriilor în baza documentelor justificative emise de Poşta Română.

Dovada serviciilor de mandat poştal se eliberează în mod obligatoriu odată cu operarea plăţii prin servicii de mandat poştal. Dacă dovada serviciilor de mandat poştal nu este eliberată, beneficiarul sprijinului este obligat să solicite aceasta oficiantului poştal.

Caz XVIII - Cum se pot îndrepta erorile care decurg din neoperarea în evidenţele contabile a datoriei beneficiarului sprijinului faţă de asociaţia de proprietari/furnizorul de energie?

Beneficiarul sprijinului va apela serviciul de Call Center, la numărul 031/9966, care este operaţional prin grija C.N. POŞTA ROMANĂ, respectiv pentru a se asigura că a avut loc transferul de bani către furnizorul de energie/asociaţia de proprietari/locatari.

După confirmarea că operaţiunea a avut loc, respectiv că banii au fost viraţi de la C.N. POŞTA ROMANĂ către furnizorul de energie/asociaţia de proprietari/locatari, beneficiarul sprijinului va lua legătura cu furnizorul de energie/asociaţia de proprietari/locatari pentru clarificarea situaţiei care a apărut.

Caz XIX - Cum pot deconta facturile pentru cumpărarea lemnelor de foc pe care le-am achitat în numerar?

Facturile pentru lemne de foc care au fost cumpărate începând cu luna august 2022 pot fi decontate în numerar de la poştaşi sau de la oficiile poştale pe baza documentelor doveditoare, respectiv factură şi chitanţă/ordin de plată pentru achitarea acestora/etc. Documentele justificative care însoţesc factura/documentul de plată sunt cardul de energie şi actul de identitate în original.

Dacă facturile/documentele de plată nu mai există se acceptă duplicat după acestea. Duplicatul facturii de energie şi a documentelor de plată se eliberează de către furnizorul de material lemnos.

Caz XX - Unde pot suna pentru nelămuriri? Ce informaţii se pot obţine?

Pentru orice informaţii în legătură cu sprijinul pentru compensarea preţului la energie se poate apela serviciul de Call Center care funcţionează în cadrul C.N. Poşta Română, la numărul de telefon 031/9966.

În cadrul Call Center-ului se pot obţine informaţii referitoare la:

- Calitatea de beneficiar de sprijin;

- Emiterea, distribuirea şi valabilitatea cardului de energie;

- Numărul şi situaţia veniturilor pentru colocatarii cu care locuieşte beneficiarul de sprijin;

- Situaţia colocatarilor care se află la aceeaşi adresă de domiciliu cu beneficiarul ajutorului de sprijin;

- Ce trebuie să facă beneficiarul în situaţia în care cardul este pierdut/deteriorat;

- Modalitatea de plată a facturilor la energie şi a decontării lemnelor pentru foc.

Caz XXI - Cât de vechi pot fi facturile de energie pe care urmează să le plătesc?

Facturile la energie/datoriile faţă de asociaţia de proprietari/locatari pot fi plătite prin servicii de mandat poştal dacă sunt emise începând cu luna ianuarie 2023.

În cazul decontării contravalorii lemnelor pentru foc, documentele doveditoare pot fi emise începând cu luna august 2022.

Pentru prima tranşă de bani, plata prin servicii de mandat poştal poate avea loc începând cu data de 20 februarie 2023.

Caz XXII - Care este valabilitatea cardului de energie? Cât timp pot efectua plăţi cu cardul de energie?

Cardul de energie are valabilitatea asigurată până la 31.12.2023, dar plăţile se pot efectua la oficiile poştale până în data de 27.12.2023.

În baza cardului se pot efectua plăţi în următoarele perioade:

Pentru tranşa I - valoare de 700 lei, în perioada 20.02.2023 - 30.06.2023;

Pentru tranşa II - valoare de 700 lei, în perioada septembrie 2023 - 27.12.2023

Caz XXIII - Cum pot vizualiza soldul rămas pe card?

Soldul se poate interoga în două modalităţi:

- Prin dovada serviciilor de mandat poştal care are înscris soldul după fiecare plată efectuată de beneficiarul sprijinului, inclusiv în cazul în care plata s-a realizat prin intermediul poştaşului, la domiciliul beneficiarului;

- Prin accesarea site-ului C.N. Poşta Român゠pentru afişarea electronică a acestui sold;

Caz XXIV - Pot efectua plăţi electronice prin servicii de e-mandat poştal?

Aceste servicii se pot utiliza prin accesarea site-ului C.N. Poşta Română, cu condiţia să fie ataşate la serviciile de mandat poştal electronice, în format scanat, următoarele documente: cardul de energie, actul de identitate şi factura de furnizare a energiei sau după caz certificatul de validare a datoriei. La utilizarea serviciilor de e-mandat poştal se va introduce seria cardurilor de energie care se află înscrisă sub codul de bare al cardului.

În baza acestor documente şi a completării formularelor, C.N. Poşta Română, după verificarea operaţiunii de plată prin servicii de mandat poştal, vă va trimite în termen de maxim 3 zile prin e-mail dovada serviciilor de mandat poştal.

Caz XXV - Ce documente arhivează electronic C.N. Poşta Română odată cu efectuarea plăţilor prin servicii de mandat poştal?

Documentele care se arhivează o dată cu efectuarea plăţilor prin serviciul de mandat poştal sunt facturile de energie (documentele justificative care au stat la baza efectuării plăţii prin serviciul de mandat poştal) scanate, certificatele de validare a datoriei, dovada serviciilor de mandat poştal, declaraţiile pe proprie răspundere, anchetele sociale, cărţile de identitate scanate.

Caz XXVI - Cum se îndreaptă eroarea atunci când sunt returnate ordinele de plată pentru beneficiarii ajutorului de sprijin?

Documentul de plată emis eronat se reemite prin grija C.N. Poşta Română, iar termenul de 3 zile pentru virarea banilor la furnizorul de energie/asociaţia de proprietari/locatari trebuie respectat.

Erorile bancare sunt îndreptate potrivit normelor bancare în vigoare.

Caz XXVII - Care sunt obligaţiile furnizorilor de energie/asociaţia de proprietari /locatari după primirea banilor?

Furnizorii de energie/asociaţiile de proprietari/locatari au următoarele obligaţii după încasarea sumelor de bani de la Poşta Română:

- Operarea în evidenţele contabile a plăţii datoriei beneficiarului faţă de furnizorul de energie/asociaţia de proprietari/locatari;

- Diminuarea datoriei beneficiarului cu suma plătită prin servicii de mandat poştal;

- Arhivarea electronică a facturilor la energie emise pentru beneficiarii de sprijin şi a certificatelor de validare a datoriei, în situaţia asociaţiilor de proprietari/locatari.

Publish modules to the "offcanvas" position.

Comodo SSL
ARENAMEDIA.RO utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența Dumneavoastra pe site-ul nostru. Am actualizat politicile pentru a integra în acestea modificările specificate de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Va rugam sa cititi modul in care arenamedia.ro prelucreaza datele cu caracter personal. Prin continuarea navigării pe site-ul nostru confirmati acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de confidențialitate.