S. Vrăjitoru: Sectorul agricol din România este puternic afectat de secetă

S. Vrăjitoru: Sectorul agricol din România este puternic afectat de secetă

Şapte parlamentari PSD, printre care şi deputatul călărăşean, Sorin Vrăjitoru, membru al Comisiei de agricultură, au depus, în procedură de urgenţă, pe 14 aprilie la Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor, Propunerea legislativă privind instituirea unui ajutor de stat pentru acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli afectaţi de fenomene meteorologice nefavorabile.

Două zile mai târziu, documentul a fost înregistrat la Senat, în calitate de primă camera sesizată, pentru dezbatere. Propunerea legislative a fost deja trimisă pentru avize la Consiliul Economic şi Social, la Consiliul legislative şi la Guvern pentru obţinerea unui punct de vedere.

„Activitatea în agricultură, spre deosebire de celelalte ramuri ale economiei naţionale, se desfăşoară în condiţii de risc şi incertitudine, inclusiv ca urmare a influenţei factorilor naturali, a căror evoluţie nefavorabilă poate provoca, an de an, însemnate pagube producătorilor agricoli, afecând securitatea alimentară a României.

Pierderile financiare înregistrate de producătorii agricoli ca urmare a calamităţilor naturale, pot periclita în multe cazuri, reluarea procesului de producţie şi determină mari dificultăţi în rambursarea creditelor angajate de aceştia.

Seceta excesivă, inundaţiile şi temperaturile scăzute produc importante pabuge în agricultură.

Pentru a veni în sprijinul agriculturii este necesară elaborarea unui act normativ care să prevadă mecanisme economice specifice pentru protejarea producătorilor agricoli confruntaţi cu aceste fenomene şi să încurajeze asigurările agricole ca o măsură de prevedere necesară odată cu înfiinţarea culturilor.

Sectorul agricol din România este puternic afectat de secetă. Fenomenul s-a agravat începând cu luna ianuarie 2020 și a avut diferite intensități la nivelul țării. În conformitate cu datele furnizate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), în perioada ianuarie-aprilie 2020, cantitatea de precipitații s-a redus drastic. Pe aproape 40% din teritoriul Romaniei se manifesta seceta pedologică extremă sau puternică.” a declarat deputatul Sorin Vrăjitoru care a continuat „Potrivit Orientărilor Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale pentru perioada 2014-2020, fenomenele meteorologice nefavorabile pot fi asimilate calamităţilor naturale. Amploarea fenomenului este semnificativă si un numar foarte mare de fermieri se află în dificultate.

Reducerea drastică sau calamitarea integrală a productiilor agricole pe suprafețele afectate cauzează diminuarea seminificativă a veniturilor producătorilor agricoli, ceea ce conduce la incapacitatea de plată, încetarea activităţii si imposibilitatea reluării ciclului de producție.

Având în vedere situația extraordinară creată se impune luarea unor măsuri de sprijinire a producătorilor agricoli, pentru a reduce impactul pierderilor de venit asupra continuării activității producătorilor agricoli, această lege prevede instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv acordarea de compensații producătorilor agricoli afectați de efectele fenomenelor meteorologice nefavorabile.”

Ceilalţi semnatari ai propunerii legislative mai sus – menţionate sunt: senatorul, Marian Pavel şi deputaţii, Ioan Dîrzu, Ştefan Muşoiu, Nicu Niţă, Dănuţ Păle şi Alexandru Stănescu.

Iată mai jos textul integral al propunerii legislative

LEGE privind instituirea unui ajutor de stat pentru acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli afectaţi de fenomene meteorologice nefavorabile

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art.1. - (1) Prezenta lege stabileşte cadrul legal pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat, denumită în continuarea schemă, având ca obiectiv acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli afectaţi de fenomene meteorologic nefavorabile.

 (2) Prezenta schemă respectă prevederile din cadrul secțiunii 1.2.1.2, cap. 1, partea II din Orientările Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale pentru perioada 2014-2020 (2014/C 204/01), denumite în continuare Orientările UE.

(3) Schema se aplică pe întreg teritoriul României.

(4) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin direcţiile judeţene agricole, denumite în continuare DAJ, reprezintă autoritatea competentă responsabilă cu implementarea schemei.

(5) In sensul prezentei legi, expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

a) schemă de ajutoare - orice act pe baza căruia, fără să mai fie nevoie de măsuri de punere în aplicare suplimentare, pot fi acordate ajutoare individuale întreprinderilor definite în cadrul actului în mod general și abstract, precum și orice act pe baza căruia pot fi acordate ajutoare care nu sunt legate de un proiect specific, uneia sau mai multor întreprinderi, pentru o perioadă nedefinită de timp și pentru o valoare nedefinită;

b) producția agricolă primară - producția de produse ale solului și ale creșterii animalelor, prevăzute în anexa nr. I la Tratatul pentru funcționarea Uniunii Europene, fără a se efectua nicio altă operațiune de modificare a naturii produselor respective;

c) fenomen meteorologic nefavorabil care poate fi asimilat unei calamități naturale - condițiile meteorologice nefavorabile, cum ar fi: secetă excesivă care afecteaza terenurile neirigate, inundaţii şi temperaturii excesiv de scăzute sub limita biologica de rezistenţă a plantelor.

CAPITOLUL II

Beneficiari şi  criterii de eligibilitate

Art.2. - (1) Beneficiarii prezentei scheme sunt producătorii agricoli care își desfășoară activitatea în producția agricolă primară, respectiv:

a) producători agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol;

b) producători agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare;

c) producători agricoli persoane juridice, precum și orice forme asociative cu sau fără personalitate juridică, constituite conform legii.

(2) Pentru a fi eligibili schemei de ajutor de stat, beneficiarii prevăzuți la alin. (1) trebuie să dețină proces-verbal de constatare și evaluare a pagubelor, încheiat de către o comisie formată în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, şi în care să fie cuprinse cultura şi suprafaţa afectată si gradul de afectare.

Art.3. – Despăgubirile prevăzute la art.1 alin.(1) se acordă producătorilor agricoli prevăzuţi la art.2 alin.(1), ale căror culturii au fost afectate de fenomene meteorologice nefavorabile prevăzute la art.1 alin.(5) lit.c), numai pentru daune ce depăşesc 30% din producţie, dar nu mai mult de 70% din cheltuielile efectuate pînă la data producerii fenomenului.

CAPITOLUL III

Modalitatea de acordare a ajutorului

Art. 4. - (1) Beneficiarii prevăzuți la art. 2 alin. (1), ale căror culturi au fost afectate de fenomene meteorologice nefavorabile și care îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute la art.2 alin. (2) şi art.3, depun la DAJ, o cerere de acordare a ajutorului, însoțită de următoarele documente:

a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială și o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului mandatat;

b) copie a atestatului de producător, după caz;

c) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, precum și copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului/reprezentantului legal;

d) copie a procesului-verbal de constatare și evaluare a pagubelor;

e) numărul contului deschis la instituții de credit.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) sunt prezentate și în original, în vederea certificării de către reprezentantul DAJ, prin înscrierea pe copie a sintagmei "conform cu originalul" sau pot fi transmise in format electronic insotite de declaratie pe proprie raspundere a beneficiarului semnata electronic privitoare la “conformitatea cu originalul”.

Art.5. – DAJ-urile verifică, stabilesc sume și beneficiari, întocmesc și transmit la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale situații centralizatoare lunare.

Art.6. - Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale transmite Ministerului Finanțelor Publice, pe baza situatiilor centralizatoare lunare transmise de DAJ, cereri de deschidere a creditelor bugetare însoțite de situații centralizatoare a ajutorului de stat.

Art. 7. - După aprobarea cererilor pentru deschiderea creditelor bugetare de către Ministerul Finanțelor Publice, din bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale se alimentează contul DAJ, care virează sumele cuvenite în conturile solicitanților ajutorului de stat, potrivit legislației în vigoare.

Art.8. - Resursele financiare necesare aplicării prezentei scheme de ajutor de stat se asigură de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe anul 2020, la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare", Titlul 40 "Subvenții", Articolul 40.15 "Sprijinirea producătorilor agricoli".

CAPITOLUL IV

Dispoziții finale

Art. 9. - (1) DAJ efectuează controale pe teren la beneficiari pe un eșantion de 5%.

(2) În situația în care, în urma controalelor prevăzute la alin. (1), rezultă diferente intre suprafetele sau culturile declarate care au facut obiectul schemei de ajutor de stat se va proceda la calcularea si recuperarea sumelor platite in plus, necuvenite. Acestea se recuperează, cu dobânzi și penalități calculate de la data încasării ajutorului, conform legislației specifice.

(3) Sumele astfel recuperate se vor vira de catre DAJ după cum urmează:

a) creanța bugetară se virează în conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare;

b) dobânzile și penalitățile aferente creanțelor bugetare se vor vira în contul de venituri ale bugetului de stat.

(4) În baza prevederilor prezentei legi, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale va elabora proceduri de verificare și control, aprobate prin ordin de ministru.

Art. 10. - Prezenta schema de ajutor de stat va fi notificată Comisiei Europene. În situația în care, anterior emiterii deciziei de aprobare, Comisia Europeană solicită modificări privind schema de ajutor de stat, prevederile prezentei legi pot fi modificate in mod corespunzator. In cazul in care Comisia Europeana nu emite o decizie de aprobare a schemei de ajutor de stat sumele platite beneficiarilor vor ramane definitiv suportate de la bugetul de stat si nu vor fi solicitate spre returnare de catre beneficiari.

Art. 11. - Textul prezentei scheme se publică integral pe site-ul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, pe adresa www.madr.ro

Publish modules to the "offcanvas" position.

Comodo SSL
ARENAMEDIA.RO utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența Dumneavoastra pe site-ul nostru. Am actualizat politicile pentru a integra în acestea modificările specificate de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Va rugam sa cititi modul in care arenamedia.ro prelucreaza datele cu caracter personal. Prin continuarea navigării pe site-ul nostru confirmati acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de confidențialitate.