MFP / Măsuri de simplificare a birocraţiei prin introducerea Declaraţiei unice

Persoanele fizice care realizează venituri din activităţi economice sau alte categorii de venituri vor depune la ANAF o singură declaraţie - Declaraţia Unică - care cuprinde toate informaţiile necesare privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate şi asigură simplificarea modului de stabilire şi declarare a obligaţiilor de plată. Noul mecanism introdus permite, de asemenea, şi simplificarea modului de efectuare a plăţii impozitului pe venit şi contribuţiilor sociale. Reglementarea face parte dintr-o ordonanţă de urgenţă adoptată astăzi de Guvern prin care se urmăreşte simplificarea şi reducerea birocraţiei în relaţia contribuabililor cu fiscul, obiectiv asumat prin Programul de Guvernare.

Prin introducerea Declaraţiei Unice se elimină şapte declaraţii fiscale (D200, D 201, D 220, D221, D600, D604, D605). Se trece practic, de la un sistem în care informaţiile erau furnizate de contribuabili în declaraţii diferite, în scopul stabilirii impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale, la un sistem de declarare în care toate obligaţiile declarative ale contribuabililor sunt îndeplinite prin depunerea Declaraţiei unice. Aceasta va conţine informaţii atât despre venitul realizat în anul precedent, cât şi despre venitul estimat pentru anul curent şi va putea fi rectificată oricând până la termenul de plată.

Termenul unic de plată va fi 15 martie anul următor pentru anul precedent (o singură scadenţă, în loc de cinci) cu posibilitatea de a face plăţi oricând în cursul anului până la termenul scadent, de 15 martie, inclusiv. În 2018, Declaraţia Unică se depune până pe 15 iulie.

Un nou mecanism de stabilire a impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale obligatorii

Prin ordonanţa de urgenţă se trece de la impozitul pe venit şi contribuţiile sociale obligatorii stabilite de către organul fiscal, la un sistem de autoimpunere în care impozitul pe venit şi contribuţiile sociale obligatorii pentru anul curent se stabilesc prin Declaraţia unică de către contribuabil.

Referitor la contribuţiile sociale, obligaţiile de plată curente se determină prin estimarea venitului ce urmează a se realiza în anul curent din activităţi independente şi drepturi de proprietate intelectuală, în cazul contribuţiilor pentru pensii, iar în cazul contribuţiilor pentru sănătate, se estimează, pentru anul în curs veniturile realizate din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, agricultură, silvicultură, piscicultură, asocieri cu persoane juridice, investiţii şi alte surse.

Contribuţia pentru pensii reprezintă 25% dintr-un venit ales de contribuabil cel puţin egal cu 22.800 lei, pentru anul 2018 (12 salarii de bază minime brute pe ţară).

Contribuţia pentru sănătate reprezintă 10% din 22.800 lei, pentru anul 2018 (12 salarii de bază minime brute pe ţară).

Contribuabilul care plăteşte venituri din drepturi de proprietate intelectuală, asocieri cu persoane juridice, arendă şi asocieri cu persoane juridice va stabili, declara şi plăti impozitul pe venit, CAŞ şi CASS prin reţinere la sursă la momentul plăţii venitului. Reţinerea la sursă nu se aplică dacă venitul estimat pentru fiecare sursă de venit este mai mic decât 22.800 lei, pentru anul 2018 (12 salarii de bază minime brute pe ţară).

Reţinerea la sursă a impozitului pe venit cu impunere finală se menţine şi pentru veniturile obţinute din dividende, dobânzi, lichidarea unei persoane juridice, premii şi jocuri de noroc şi alte surse.

Sfera veniturilor din activităţi independente a fost revizuită în sensul excluderii veniturilor din proprietate intelectuală şi tratării acestora, în mod distinct, ca şi o categorie de venituri de sine stătătoare pentru care se aplică în continuare metoda reţinerii la sursă.

Prin introducerea acestor modificări se simplifică modul de stabilire a impozitului pe venit şi se elimină emiterea de către A.N.A.F. a deciziilor de impunere pentru plăţile anticipate.

Bonificaţii pentru achitarea integrală a obligaţiilor

Actul normativ introduce, pentru 2018, posibilitatea reducerii obligaţiilor fiscale anuale - impozit pe venit, CAS, CASS - prin acordarea unor bonificaţii, astfel:

A) 5% dacă Declaraţia Unică se depune până la 15 iulie 2018 prin mijloace electronice, iar obligaţiile fiscale sunt achitate integral până la 15 martie 2019;

B) 5% dacă obligaţiile fiscale sunt achitate integral până la 15 decembrie 2018.

Bonificaţiile diminuează obligaţia fiscală anuală estimată, plătită.

Dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile menţionate, bonificaţia acordată va fi de 10%.

Simplificarea procedurii de distribuire a cotei de 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii pentru ong-uri

Contribuabilii care obţin venituri din salarii sau asimilate acestora pot opta pentru calcularea, reţinerea şi plata, lunară, de către angajator/ plătitor a cotei de 2% din valoarea impozitului datorat, pentru susţinerea entităţilor nonprofit, unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private conform legii.

Opţiunea se exprimă în scris şi rămâne valabilă pentru o perioadă de cel mult 2 ani fiscali consecutiv.

Scopul acestei măsuri este să dea posibilitatea organizaţiilor neguvernamentale să beneficieze în cursul anului de sumele distribuite de contribuabili în vederea desfăşurării activităţilor proprii. Vechea reglementare permitea distribuirea doar în anul următor celui de realizare a veniturilor. Totodată, măsura vine în întâmpinarea contribuabililor care optează să distribuie aceste sume, prin simplificarea procedurii de distribuire a cotei de 2%.

Modificări privind modul de stabilire a CAS şi CASS

Persoanele fizice pot opta pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate dacă estimează că în anul curent realizează venituri nete anuale cumulate, sub plafonul de 22.800 lei (12 salarii de bază minime brute pe ţară) şi /sau dacă nu realizează venituri.

Autorităţile centrale şi locale vor acorda asistenţă de specialitate în vederea completării şi depunerii Declaraţiei unice. Dacă într-o localitate nu există o unitate teritorială a ANAF, primăria va avea obligaţia de a asigura asistenţă necesară contribuabililor.

Reglementări în domeniul pensiilor şi sănătăţii pentru punerea în acord cu noul Cod fiscal

Ordonanţa de urgenţă include, de asemenea, un capitol, de reglementări în domeniul pensiilor şi sănătăţii, pentru punerea în concordanţă cu noile reglementări ale Legii nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal şi menţinerea calităţii de asigurat în sistemul de asigurări sociale.

Persoanele care obţin venituri din salarii, sau asimilate acestora, au calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, iar dreptul la pachetul de bază se acordă de la data începerii raporturilor de muncă/serviciu.

Persoanele care obţin venituri din activităţi independente, drepturi de proprietate intelectuală, asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlurilor ÎI, III sau Legii nr. 170/ 2016, din cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, din investiţii şi venituri din alte surse, precum şi persoanele care nu realizează venituri şi nu sunt exceptate de la plata CASS, calitatea de asigurat în sistemul de sănătate şi dreptul la pachetul de bază se acordă pentru 12 luni de la data depunerii Declaraţiei Unice. Persoanele fără venituri dobândesc calitatea de asigurat pentru 12 luni, prin depunerea DU indiferent de data depunerii acesteia.

Pentru 2018, persoanele fizice care obţin venituri din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, agricultură, silvicultură, piscicultură, asocieri cu persoane juridice, investiţii şi alte surse, îşi păstrează calitatea de asigurat, până la termenul de depunere a DU, astfel încât să beneficieze în continuare de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale.

Calitatea de asigurat a persoanelor care au obţinut venituri din salarii şi asimilate salariilor se mai păstrează 3 luni de la data încetării raporturilor de muncă/serviciu.

Calitatea de asigurat a categoriilor de persoane asigurate fără plată contribuţiei, se mai păstrează 1 lună de la data la care aceste persoane nu se mai încadrează în aceste categorii de asiguraţi.

Pentru persoanele care realizează venituri din activităţi independente, din drepturi de proprietate intelectuală, din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlurilor II, III sau Legii nr. 170/ 2016, din cedarea folosinţei bunurilor, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, din investiţii şi venituri din alte surse, precum şi pentru persoanele care nu realizează venituri şi nu sunt exceptate de la plata contribuţiei, calitatea de asigurat încetează la data la care expiră perioada pentru care au depus declaraţia unică, dacă nu depun o nouă declaraţie pentru perioada următoare.

Persoanele, care nu fac dovada calităţii de asigurat, beneficiază de pachetul minimal de servicii, care cuprinde servicii de îngrijire a sănătăţii, medicamente şi materiale sanitare doar în cazul urgenţelor medico-chirurgicale şi al bolilor cu potenţial endemoepidemic, monitorizarea evoluţiei sarcinii şi a lăuzei, servicii de planificare familială, servicii de prevenţie şi îngrijiri de asistenţă medicală comunitară

Studenţii-doctoranzi care desfăşoară activităţi didactice, potrivit contractului de studii de doctorat, în limita a 4 - 6 ore convenţionale didactice pe săptămână precum şi pensionarii care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, beneficiază de calitatea de asigurat şi de pachetul de servicii de bază, fără plată contribuţiei.

Pentru asiguraţii sistemului de asigurări sociale de sănătate, care au obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, după depunerea declaraţiilor fiscale, ANAF are obligaţia de a transmite CNAS informaţiile necesare în vederea acordării calităţii de asigurat.

CNAS şi ANAF îşi acordă reciproc şi gratuit accesul la informaţiile referitoare la declararea/ achitarea contribuţiei, precum şi la anumite categorii de persoane exceptate de la plata contribuţiei înregistrate în Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor din Platforma informatică din asigurările de sănătate.

Biroul de presă