Situaţia principalilor indicatori socio–economici ai judeţului Călăraşi, în luna mai 2020

Situaţia principalilor indicatori socio–economici ai judeţului Călăraşi, în luna mai  2020

Evoluţia principalilor indicatori socio-economici la nivelul judeţului Călăraşi, în luna mai 2020  s-a caracterizat prin:

- scăderea producţiei industriale realizată în luna mai 2020 cu 20,6 % faţă de luna precedentă şi  respectiv cu 28,2 % faţă de producţia industrială realizată în luna mai 2019;

- creşterea câştigului salarial mediu nominal net cu 1,5% comparativ cu luna precedentă şi respectiv cu 4,4% comparativ cu luna mai 2019;

- creşterea ratei şomajului înregistrat la sfârşitul lunii mai 2020 faţă de luna precedentă cu 0,1 puncte procentuale şi scăderea cu 0,4 puncte procentuale  faţă de luna mai 2019;

- indicele de utilizare netă a locurilor de cazare, din structurile de primire turistică, la sfărşitul lunii mai 2020 a fost 0%;

- scăderea  numărului de autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale comparativ cu luna precedentă cu 3 şi respectiv cu 39 faţă de luna mai 2019;

- creşterea  numǎrului născuţilor-vii, al căsătoriilor, al divorţurilor, de scăderea   numărului deceselor generale şi al deceselor sub 1 an . Comparativ cu luna mai 2019, a crescut numărul deceselor generale, numărul divorţurilor,  numărul deceselor sub 1 an, a scăzut numărul născuţilor-vii şi al căsătoriilor.

Producţia industrială realizată în luna mai 2020 a înregistrat o scădere cu 20,6% comparativ cu luna precedentă.

În luna mai 2020, aportul industriei prelucrătoare a fost de 99,8% din volumul total al producţiei industriale realizată.

Producţia  industrială  realizată  în  luna mai 2020, a fost mai mică cu 28,2% faţă de  producţia  industrială realizată în luna mai 2019. S-au înregistrat scăderi în: fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, fabricarea de mobilă, fabricarea produselor de cauciuc şi mase plastice, fabricarea produselor textile.

Câştigul salarial mediu nominal brut pe total judeţ, în luna mai 2020, a fost de 4393 lei, mai mare cu 1,4% comparativ cu luna precedentă şi respectiv cu 4,6% comparativ cu luna mai 2019. Pe ramuri de activitate, acesta a fost de 4029 lei în agricultură, silvicultură şi pescuit, de 3432 lei  în industrie şi construcţii şi de 5007 lei în servicii. 

Câştigul salarial mediu nominal net  în luna mai 2020, a fost de 2673 lei, mai mare cu 1,5% comparativ cu luna precedentă şi respectiv cu 4,4% comparativ cu luna mai 2019. Pe ramuri de activitate, acesta a fost de 2415 lei  în agricultură, silvicultură şi pescuit, de 2221 lei  în industrie şi construcţii şi de 2980 lei  în servicii.

Câştigul salarial mediu nominal brut la nivelul economiei naţionale, în luna mai 2020 a fost de 5188 lei, iar cel net de 3179 lei. Comparativ cu luna precedentă, câştigul salarial mediu nominal net a scăzut cu 0,1%. Indicele câştigului salarial real, calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal net şi indicele general al preţurilor de consum al populatiei, a fost de 99,9% pentru luna mai 2020 faţă de luna precedentă, de 214,0% faţă de  octombrie 1990 şi de 100,2% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Efectivul salariaţilor, la sfârşitul lunii mai 2020, a fost de 44380 persoane, mai mic cu 130 persoane faţă de luna precedentă şi respectiv cu 643 persoane faţă de luna mai 2019.

Pe ramuri de activitate, numărul salariaţilor a fost de 4,7 mii persoane în agricultură, silvicultură şi pescuit, de 15,0 mii persoane în industrie şi construcţii şi de 24,7 mii salariaţi în servicii.

Potrivit datelor furnizate de Agenţia Judeţeană  pentru Ocuparea Forţei de Muncă Călăraşi, numărul şomerilor înregistraţi, la sfârşitul lunii mai 2020, era de 2924 persoane, în creştere cu 95 persoane faţă de luna precedentă (+3,4%).  

Comparativ cu luna mai 2019, numărul şomerilor înregistraţi a fost  mai  mic cu  349 persoane 

(-10,7%).

La  sfârşitul  lunii mai 2020, femeile reprezentau 49,8% din numărul total al şomerilor  înregistraţi.

Din numărul total al şomerilor înregistraţi, 643 persoane (22,0% din total şomeri)  beneficiau  de indemnizaţie de şomaj 75% şi 5 persoane (0,2% din total şomeri) au primit indemnizaţie de şomaj  50%.

Numărul şomerilor neindemnizaţi la sfârşitul lunii mai 2020 era de 2276 persoane, reprezentând 77,8% din totalul şomerilor înregistraţi – majoritatea (90,6%) având studii primare, gimnaziale sau profesionale.

 

Rata  şomajului  înregistrat la sfârşitul lunii mai 2020, în judeţul Călăraşi, a fost de 3,2%, calculată în raport cu populaţia activă civilă totală (3,1% în luna aprilie 2020 şi 3,6% în  luna mai  2019).

Pentru  femei, rata şomajului în luna mai 2020 a fost de 3,3% (3,2% în luna aprilie 2020 şi 3,5% în luna mai 2019).

Pentru bărbaţi, rata şomajului în luna mai 2020 a fost de 3,2% (3,1% în luna aprilie 2020 şi 3,7% în luna mai 2019).

Din evidenţa Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Călăraşi reiese că, la sfârşitul lunii mai 2020 existau 624 de locuri de muncǎ vacante, din care 328 regăsindu-se în sectorul privat. Din totalul locurilor de muncă vacante, 297 erau pentru muncitori (47,6%).

Evoluţia principalelor fenomene demografice în luna mai 2020, comparativ cu luna precedentă a fost caracterizată de creşterea  numǎrului născuţilor-vii, al căsătoriilor, al divorţurilor, de scăderea   numărului deceselor generale şi al deceselor sub 1 an . Comparativ cu luna mai 2019, a crescut numărul deceselor generale, numărul divorţurilor,  numărul deceselor sub 1 an, a scăzut numărul născuţilor-vii şi al căsătoriilor.

Natalitatea. În luna mai 2020, numărul născuţilor-vii a fost de 189, mai mare cu 40 faţă de luna precedentă şi mai mic cu 18 faţă de luna mai 2019.

Mortalitatea generală. În luna mai 2020, numărul deceselor înregistrate a fost de 336, mai mic cu 24 faţă de luna precedentă şi mai mare cu 9 comparativ cu luna mai 2019.

Mortalitatea infantilă. În luna mai 2020 s-au înregistrat 2 decese, mai mic cu 1  faţă de luna anterioară şi mai mare  cu 1 faţă de aceeaşi perioadǎ a anului precedent.

Sporul natural. Ca urmare a faptului că numărul născuţilor-vii a fost mai mic decât cel al deceselor, s-a înregistrat un spor natural negativ -147 persoane în luna mai 2020 (-211 persoane  în luna aprilie  2020 şi -120 în luna mai 2019).

Nupţialitatea. La oficiile de stare civilă, în luna mai 2020, s-au înregistrat 42 căsătorii, mai multe cu 26 faţă de luna precedentă  şi mai puţine cu 113 faţă de aceeaşi perioadǎ a anului precedent.

Divorţialitatea. În luna mai 2020 s-au înregistrat 42 divorţuri, mai multe cu 33 faţǎ de luna precedentǎ şi respectiv cu 5 comparativ cu  luna mai 2019 .

În luna martie 2020, comerţul internaţional cu bunuri s-a concretizat într-un volum al exporturilor FOB de 17,6 milioane euro şi al importurilor CIF de 27,3 milioane euro, înregistrând un sold negativ de 9,7 milioane euro. Exporturile FOB au înregistrat o scădere  faţă de luna precedentă (-25,6%) şi respectiv faţă de luna martie 2019 (-29,1%), importurile CIF au înregistrat o creştere faţă de luna precedentă (+70,6%) şi o scădere  faţă de aceeaşi perioadǎ a anului precedent (-12,6%).

În perioada 1.I-31.III.2020 în structura exporturilor, ponderea o deţin următoarele secţiuni din Nomenclatorul Combinat (NC): produse vegetale (19,7%), metale comune şi articole din acestea (38,8%),  articole din piatră, ciment, ceramică, sticlă şi din alte materiale similare (19,2%), materii textile şi articole din acestea (7,0%), maşini, aparate şi echipamente electrice de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile (6,2%), pastă din lemn deşeuri de hârtie şi carton şi articole din acestea (4,0%).

În structura importurilor, în perioada 1.I-31.III. 2020, ponderea o deţin următoarele secţiuni: metale comune şi articole din acestea (38,5%), maşini, aparate şi echipamente electrice de înregistrat  sau reprodus sunetul şi imaginile (10,1%), materii textile şi articole din acestea (4,3%), pastă din lemn deşeuri de hârtie şi carton şi articole din acestea (5,5%), articole din piatrǎ, ciment, ceramicǎ, sticlǎ şi din alte materiale similare (7,0%), mijloace de transport (4,4%), produse vegetale (7,7%), produse  ale  industriei  chimice şi ale industriilor conexe (8,6%), materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea (5,0%).

În luna mai 2020, datorită impactului crizei COVID-19 şi a măsurilor luate de autorităţi ca urmare a decretării stării de urgenţă, nu a existat activitate de turism, respectiv nu au fost sosiri, înnoptǎri în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică.

Numărul de sosiri ale turiştilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică în luna mai 2020, a fost  mai mic cu 2661 comparativ cu luna mai 2019.

Numărul de înnoptări în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, în luna mai 2020, a fost  mai mic cu 7032 comparativ cu luna mai 2019.

Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune, în luna mai 2020, a fost  mai mic cu 30,6  puncte procentuale comparativ cu luna mai 2019.

În luna mai 2020, s-au eliberat 22 autorizaţii de construcţii pentru clădiri rezidenţiale, mai puţine cu 3 faţă de  luna anterioară şi respectiv  cu 39 faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Rata inflaţiei, a fost în luna mai 2020 de 0,05%  faţă  de luna precedentă şi de 2,26% faţă de luna mai 2019.

Rata  medie lunară a inflaţiei,  în  perioada  1.01-31.05.2020, a fost de 0,3%, în scădere faţă de perioada corespunzătoare a anului precedent (0,6%).

În luna mai 2020 faţă de luna anterioară, au crescut preţurile mărfurilor alimentare (+0,34%), tarifele serviciilor (+0,11%) şi au scăzut  preţurile mărfurilor nealimentare (-0,18%).