Situaţia principalilor indicatori socio–economici ai judeţului Călăraşi, în luna iulie 2022

Situaţia principalilor indicatori socio–economici ai judeţului Călăraşi, în luna iulie 2022

Evoluţia principalilor indicatori socio-economici la nivelul judeţului Călăraşi, în luna iulie 2022 s-a caracterizat prin:

- creşterea producţiei industriale realizată în luna iulie 2022 cu 25,9% faţă de luna precedentă şi scǎderea cu 19,7% faţă de producţia industrială realizată în luna iulie 2021;

- creşterea câştigului salarial mediu nominal net cu 0,9% faţă de luna precedentă şi respectiv cu 19,2% comparativ cu luna iulie 2021;

- creşterea ratei şomajului înregistrat la sfârşitul lunii iulie 2022 faţă de luna precedentă cu 0,1 puncte procentuale şi respectiv cu 0,3 puncte procentuale faţă de luna iulie 2021;

- creşterea indicelui de utilizare netă a locurilor de cazare, din structurile de primire turistică, cu 9,6 puncte procentuale faţă de luna precedentă şi respectiv cu 15,5 puncte procentuale faţă de luna iulie 2021;

- scǎderea numărului de autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale cu 9 comparativ cu luna precedentă şi respectiv cu 23 faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent;

- creşterea numǎrului născuţilor-vii, al deceselor generale, al căsătoriilor şi scǎderea numǎrului divorţurilor şi al deceselor sub 1 an comparativ cu luna pecedentǎ. Faţǎ luna iulie 2021, a scăzut numǎrul născuţilor-vii, al deceselor generale, al căsătoriilor şi a crescut numărul divorţurilor. Numǎrul deceselor sub 1 an s-a menţinut la acelaşi nivel faţǎ de aceeaşi perioadǎ a anului precedent.

Producţia industrială realizată în luna iulie 2022 a înregistrat o creştere de 25,9% comparativ cu luna precedentă.

În luna iulie 2022, aportul industriei prelucrătoare a fost de 99,7% din volumul total al producţiei industriale realizată.

Producţia industrială realizată în luna iulie 2022, a fost mai micǎ cu 19,7% faţă de producţia industrială realizată în luna iulie 2021. S-au înregistrat scǎderi în: fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie, fabricarea altor produse din minerale nemetalice, fabricarea de mobilǎ, fabricarea articolelor de îmbrǎcǎminte, fabricarea produselor de cauciuc şi mase plastice.

Câştigul salarial mediu nominal brut pe total judeţ, în luna iulie 2022, a fost de 5503 lei, mai mare cu 0,8% comparativ cu luna precedentă şi respectiv cu 14,3% comparativ cu luna iulie 2021. Pe ramuri de activitate, acesta a fost de 5376 lei în agricultură, silvicultură şi pescuit, de 5592 lei în industrie şi construcţii şi de 5482 lei în servicii.

Câştigul salarial mediu nominal net în luna iulie 2022, a fost de 3483 lei, mai mare cu 0,9% comparativ cu luna precedentă şi respectiv cu 19,2% comparativ cu luna iulie 2021. Pe ramuri de activitate, acesta a fost de 3884 lei în agricultură, silvicultură şi pescuit, de 3740 lei în industrie şi construcţii şi de 3276 lei în servicii.

Câştigul salarial mediu nominal brut la nivelul economiei naţionale, în luna iulie 2022 a fost de 6405 lei, iar cel net de 3975 lei. Comparativ cu luna precedentă, câştigul salarial mediu nominal net a fost în scǎdere cu 0,1%. Indicele câştigului salarial real, calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal net şi indicele general al preţurilor de consum al populatiei, a fost de 99,0% pentru luna iulie 2022 faţă de luna precedentă, de 221,6% faţă de octombrie 1990 şi de 97,5% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Efectivul salariaţilor, la sfârşitul lunii iulie 2022, a fost de 47230 persoane, mai mare cu 76 persoane faţă de luna precedentă şi respectiv cu 1409 persoane faţă de luna iulie 2021.

Pe ramuri de activitate, numărul salariaţilor a fost de 4,9 mii persoane în agricultură, silvicultură şi pescuit, de 15,6 mii persoane în industrie şi construcţii şi de 26,7 mii persoane în servicii.

Potrivit datelor furnizate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Călăraşi, numărul şomerilor înregistraţi, la sfârşitul lunii iulie 2022, era de 3304 persoane, în creştere cu 93 persoane faţă de luna precedentă (+2,9%).

Comparativ cu iulie 2021, numărul şomerilor înregistraţi a fost mai mare cu 254 persoane (+8,3%).

La sfârşitul lunii iulie 2022, femeile reprezentau 48,1% din numărul total al şomerilor înregistraţi.

Din numărul total al şomerilor înregistraţi, 177 persoane (5,4% din total şomeri) beneficiau de indemnizaţie de şomaj 75% şi 132 persoane (4,0% din total şomeri) au primit indemnizaţie de şomaj 50%.

Numărul şomerilor neindemnizaţi la sfârşitul lunii iulie 2022 era de 2995 persoane, reprezentând 90,6% din totalul şomerilor înregistraţi – majoritatea (86,3%) având studii primare, gimnaziale sau profesionale.

Rata şomajului înregistrat la sfârşitul lunii iulie 2022, în judeţul Călăraşi, a fost de 3,7%, calculată în raport cu populaţia activă civilă totală (3,6% în luna iunie 2022 şi 3,4% în luna iulie 2021).

Pentru femei, rata şomajului în luna iulie 2022 a fost de 3,7% (3,6% în luna iunie 2022 şi 3,6% în luna iulie 2021).

Pentru bărbaţi, rata şomajului în luna iulie 2022 a fost de 3,7% (3,5% în luna iunie 2022 şi 3,1% în luna iulie 2021).

Din evidenţa Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Călăraşi reiese că, la sfârşitul lunii iulie 2022 existau 901 de locuri de muncǎ vacante, din care 523 regăsindu-se în sectorul privat. Din totalul locurilor de muncă vacante, 378 erau pentru muncitori (42,0%).

Evoluţia principalelor fenomene demografice în luna iulie 2022, comparativ cu luna precedentă fost caracterizată de creşterea numărului născuţilor-vii, al deceselor generale, al căsătoriilor, de scăderea numărului divorţurilor şi al deceselor sub 1 an.

Comparativ cu luna iulie 2021, a scăzut numărul născuţilor-vii, al deceselor generale, al căsătoriilor şi a crescut numărul divorţurilor. Numǎrul deceselor sub 1 an s-a menţinut la acelaşi nivel faţǎ de aceeaşi perioadǎ a anului precedent.

Natalitatea. În luna iulie 2022, numărul născuţilor-vii a fost de 211, mai mare cu 2 faţă de luna precedentă şi mai mic cu 37 faţă de luna iulie 2021.

Mortalitatea generală. În luna iulie 2022, numărul deceselor înregistrate a fost de 364, mai mare cu 44 faţă de luna precedentă şi mai mic cu 6 faţă de luna iulie 2021.

Mortalitatea infantilă. În luna iulie 2022 s-a înregistrat 1 deces sub 1 an. Numărul deceselor sub 1 an a scǎzut cu 1 faţă de luna precedentǎ iar faţǎ de aceeaşi perioadǎ a anului precedent s-a menţinut la acelaşi nivel.

Sporul natural. Ca urmare a faptului că numărul născuţilor-vii a fost mai mic decât cel al deceselor, s-a înregistrat un spor natural negativ -153 persoane în luna iulie 2022 (-111 persoane în luna iunie 2022 şi -122 persoane în luna iulie 2021).

Nupţialitatea. La oficiile de stare civilă, în luna iulie 2022, s-au înregistrat 215 căsătorii, mai multe cu 35 faţă de luna precedentă şi mai puţine cu 8 faţă de luna iulie 2021.

Divorţialitatea. În luna iulie 2022 s-au înregistrat 39 divorţuri, mai puţine cu 17 faţǎ de luna precedentǎ şi mai multe cu 30 faţă de iulie 2021.

În luna mai 2022, comerţul internaţional cu bunuri s-a concretizat într-un volum al exporturilor FOB de 49,5 milioane euro şi al importurilor CIF de 30,1 milioane euro, înregistrând un sold pozitiv de 19,4 milioane euro. Exporturile FOB au înregistrat o creştere faţă de luna precedentă de (+18,1%) şi respectiv de (+88,3%) faţă de luna mai 2021, importurile CIF au înregistrat o creştere faţă de luna precedentă de (+1,6%) şi respectiv de (+18,3%) faţă de aceeaşi perioadǎ a anului precedent.

În perioada 1.I-31.V.2022 în structura exporturilor, ponderea o deţin următoarele secţiuni din Nomenclatorul Combinat (NC): produse vegetale (18,2%), metale comune şi articole din acestea (51,0%), articole din piatră, ciment, ceramică, sticlă şi din alte materiale similare (18,4%), materii textile şi articole din acestea (3,5%), maşini, aparate şi echipamente electrice de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile (3,7%), pastă din lemn deşeuri de hârtie şi carton şi articole din acestea (1,8%).

În structura importurilor, în perioada 1.I-31.V.2022, ponderea o deţin următoarele secţiuni: metale comune şi articole din acestea (37,5%), maşini, aparate şi echipamente electrice de înregistrat sau reprodus sunetul şi imaginile (11,3%), materii textile şi articole din acestea (4,6%), pastă din lemn deşeuri de hârtie şi carton şi articole din acestea (4,6%), articole din piatrǎ, ciment, ceramicǎ, sticlǎ şi din alte materiale similare (3,6%), mijloace de transport (2,7%), produse vegetale (8,5%), produse ale industriei chimice şi ale industriilor conexe (11,2%), materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea (5,0%).

În luna iulie 2022 activitatea de turism s-a caracterizat prin creşterea numǎrului de sosiri în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, numărului de înnoptǎri în structurile de primire turistică cu funcţiuni cazare turistică şi a indicelui de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune faţă de luna precedentă. Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, s-a caracterizat prin creşterea numărului de sosiri, numărului de înnoptări şi a indicelui de utilizare netă a locurilor de cazare.

Numărul de sosiri ale turiştilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, în luna iulie 2022, a fost de 2075, mai mare cu 22,0% comparativ cu luna precedentă şi respectiv cu 44,1% comparativ cu luna iulie 2021.

Sosirile înregistrate în structurile de tip hotel au reprezentat 90,6% din numărul total de sosiri în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică.

Numărul de înnoptări în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, în luna iulie 2022, a fost de 3901, mai mare cu 29,2% comparativ cu luna precedentă şi respectiv cu 67,3% comparativ cu luna iulie 2021.

Înnoptările înregistrate în structurile de tip hotel au reprezentat 94,3% din numărul total de înnoptări în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică.

Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune, în luna iulie 2022, a fost de 32,9% la total structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare, mai mare cu 9,6 puncte procentuale comparativ cu luna precedentă şi respectiv cu 15,5 puncte procentuale comparativ cu luna iulie 2021.

În luna iulie 2022, s-au eliberat 44 autorizaţii de construcţii pentru clădiri rezidenţiale, mai puţine cu 9 faţă de luna precedentă şi respectiv cu 23 faţă de luna iulie 2021.

Rata inflaţiei, a fost în luna iulie 2022 de 0,89% faţă de luna precedentă şi de 14,96% faţă de luna iulie 2021.

Rata medie lunară a inflaţiei, în perioada 1.01-31.07.2022 a fost de 1,5%, în creştere faţă de perioada corespunzătoare a anului precedent (0,6%).

În luna iulie 2022 faţă de luna anterioară, au crescut preţurile mărfurilor alimentare (+0,92%), preţurile mărfurilor nealimentare (+0,87%) şi tarifele serviciilor (+0,88%).

Publish modules to the "offcanvas" position.

Comodo SSL
ARENAMEDIA.RO utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența Dumneavoastra pe site-ul nostru. Am actualizat politicile pentru a integra în acestea modificările specificate de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Va rugam sa cititi modul in care arenamedia.ro prelucreaza datele cu caracter personal. Prin continuarea navigării pe site-ul nostru confirmati acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de confidențialitate.