PMC | Ajutor financiar de 3500 lei pentru achiziţionarea unui sistem de încălzire şi apă caldă alternativ sistemului centralizat de termoficare

PMC | Ajutor financiar de 3500 lei pentru achiziţionarea unui sistem de încălzire şi apă caldă alternativ sistemului centralizat de termoficare

Convocaţi marţi după-amiază în şedinţă ordinară, consilierii locali au adoptat, printre altele, şi Proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar din bugetul local pentru achiziționarea unui sistem alternativ de încălzire a locuinței și preparare apă caldă menajeră, familiilor şi persoanelor singure ale caror apartamente sunt arondate centralei termice de zonă CT 29 și care sunt branșate la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică la data de 01.04.2022.

Iniţiat de primarul Marius Dulce, proiectul prevede acordarea unui ajutor financiar din bugetul local în valoare de 3.500 lei pentru achiziţionarea unui sistem de încălzire şi apă caldă alternativ sistemului centralizat de termoficare, familiilor şi persoanelor singure ale căror apartamente sunt arondate centralei termice de zonă CT 29 și care sunt branșate la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică la 01.04.2022.

„Serviciul Public „Centrale Termice și Administrare Fond Locativ” Călărași este operatorul serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în municipiul Călărași și își desfașoară activitatea în baza HCL nr. 153/2021, privind darea în adminstrare a serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare energie termică în municipiul Călăraşi, Serviciului Public Centrale Termice si Administrare Fond Locativ Călăraşi și în baza Licentei nr. 2287/13.10.2021 pentru prestarea serviciului de public de alimentare centralizată cu energie termică în municipiul Călărași.

Având în vedere prevederile HCL nr.96/31.03.2022 privind oprirea funcționării centralei termice de zona CT 29, aflata în exploatarea Serviciului Public Centrale Termice și Administrare Fond Locativ Călărași, centrală ce funcţionează cu pierderi financiare mari de la bugetul local, începând cu 01.05.2022, 41 de apartamente ce beneficiază de energie termică în sistem centralizat vor rămane fără căldură și apă caldă menajeră. Din cele 41 de apartamente, 35 apartamente beneficiază de caldură și apă caldă menajeră și 6 apartamente beneficiază numai de apă caldă menajeră.

Întrucât majoritatea beneficiarilor de căldură și apă caldă menajeră în sistem centralizat sunt persoane vârstnice (pensionari) sau familii cu venituri reduse /membru de familie, pentru menținerea unui nivel de trai decent al acestora și asigurarea unui grad optim de confort termic care să nu afecteze sănătatea publică, mai cu seamă în contextul epidemiologic actual generat de pandemia de COVID – 19, este necesară intervenția Unităţii Administrativ Teritoriale Călărași care să minimizeze într-o măsură adecvată impactul negativ al opririi centralei termice de zonă CT 29, prin acordarea de la bugetul local a unui ajutor financiar familiilor/persoanelor singure care la 01.04.2022 sunt branșate la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică, în vederea achizitionării unui sistem alternativ de încălzire a locuinței și preparare apă caldă menajeră.

Analizând specificul problemelor sociale existente în comunitatea locală a municipiului Călărași, precum și faptul că pe raza localității, din cauza veniturilor nete lunare mici ale unor familii/persoane singure, acestea supraviețuiesc în condiții de sărăcie sau sunt la limita subzistenței, putând fi considerate „persoane marginalizate social”, acordarea ajutoarelor de urgență reprezintă o formă de sprijin financiar ce vizează protecția socială, stimularea integrării socio-economice a persoanelor / familiilor defavorizate pentru a păstra specificul de măsură de protecție socială pentru categoriile de persoane defavorizate în situații de urgență.”, se arată în Referatul de aprobare.

Tot în cadrul proiectului de hotărâre s-au aprobat criteriile de acordare a ajutorului financiar şi modelul de angajament privind obligaţia depunerii documentelor justificative în termen

Criterii privind acordarea unui ajutor financiar din bugetul local pentru achiziționarea unui sistem alternativ de încălzire a locuinței și preparare apă caldă menajeră, familiilor şi persoanelor singure arondate centralei termice de zonă CT 29 și ale căror apartamente sunt branșate la data de 01.04.2022 la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică

Situația deosebită pentru acordarea ajutorului financiar

Având în vedere imposibilitatea asigurării energiei termice (caldură si apă caldă menajeră) pentru beneficiarii arondați centralei termice CT 29 și care la data de 01.04.2022 sunt branșați la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică reprezintă o situație deosebită, se impune luarea unor măsuri de protecție a populației vulnerabile într-un termen cât mai scurt posibil, astfel că începând cu data opririi centralei, persoanele și familiile singure sus menționate să își achiziționeze un sistem alternativ de incălzire a locuinței și preparare apă caldă menajeră, incluzând și accesoriile necesare instalării sistemului de încălzire pentru a realiza toate măsurile administrativ premergătoare sezonului rece următor.

Criteriul social general

a) Ajutorul financiar pentru achizitionarea unui sistem alternativ de incălzire și apă caldă se acordă familiilor și persoanelor singure ale căror apartamente sunt arondate centralei termice de zonă CT 29 și care la data de 01.04.2022 sunt branșate la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică;

b) Valoarea ajutorului financiar este de maximum 500 lei, acordat o singura dată, pentru achiziționarea unui sistem alternativ de încălzire a locuinței și preparare apă caldă menajeră, incluzând accesoriile necesare instalării sistemului de încălzire.;

III. Categorii de beneficiari

Beneficiază de ajutor financiar familiile și persoanele singure care au utilizat pentru incălzirea locuinței energie termică furnizată în sistem centralizat în sezonul rece 2021 – 2022 din centrala termică de zonă CT29, sunt branșate la sistemul centralizat de termoficare la data de 01.04.2022 și urmează să se debranșeze de la sistemul centralizat;

Criteriile de eligibilitate a persoanelor care pot beneficia de ajutor financiar pentru achiziționarea unui sistem alternativ de incălzire și apă caldă :

a) Sunt persoane fizice cu domiciliul/resedința pe raza municipiului Călărași;

b) Are calitatea de proprietar/coproprietar sau a înstrăinat apartamentul/locuința de domiciliu pentru care se solicită sprijinul financiar, cu păstrarea dreptului de uzufruct/ habitație viageră;

c) Este legal împuternicit, prin procură notarială specială, de către proprietarul/ beneficiarul dreptului de uzufruct /habitatie viagera și solicita sprijinul financiar pentru incalzirea locuintei in numele proprietarului;

d) Nu inregistreaza obligatii de plata restante la bugetul local (taxe, impozite, amenzi, orice sume datorate);

e) Au folosit pentru incalzirea locuintei in sezonul rece 2021 - 2022 energie termica in sistem centralizat de la centrala termica de zona CT 29 si ale caror apartamente sunt bransate la sistemul centralizat de alimentare cu energie termica la data de 01.04.2022;

Conditii privind veniturile:

Ajutorul financiar se acorda familiilor si persoanelor singure care indeplinesc cumulat criteriile si se acorda o singura data pentru locuinta de domiciliu iar venitul net lunar pe membru de familie/persoana singura este de pana la nivelul minim pe tara, stabilit in conditiile legii. Beneficiarul este familia sau persoana singura, iar titularul ajutorului financiar este reprezentantul familiei, stabilit in conditiile legii.

Lista documentelor necesare acordarii ajutorului financiar pentru achizitionarea unui sistem de incalzire si apa calda alternativ sistemului centralizat de termoficare, incluzand si accesoriile necesare instalarii sistemului de incalzire.

Ajutorul financiar se acorda proprietarului o singura data si numai pentru locuinta de domiciliu.

Beneficiarul este familia/persoana singura, iar titularul ajutorului financiar este reprezentantul familiei, stabilit in conditiile legii.

Documente necesare:

 • Act identitate al proprietarului/coproprietarului locuinţei de domiciliu şi a celorlalţi membri ai familiei cu acelaşi domiciliu/reşedinţă (copie si original);
 • Act de proprietate al imobilului pentru care se solicită sprijinul financiar (copie si original);
 • Adeverință eliberată de S.P.C.T.A.F.L. Calarasi din care să reiasă data la care solicitantul s-a debranșat la sistemul centralizat de termoficare ;
 • Adeverință eliberată de asociaţia de proprietari din care să reiasă daca beneficiarul are sau nu datorii cu titlu de cheltuieli de întreţinere si utilităţi (apa, gunoi, termoficare etc.) la data depunerii cererii;
 • Certificatul de atestare fiscală pentru persoanele fizice privind impozitele, taxele locale si alte venituri ale bugetului local, valabil la data depunerii solicitării;
 • Adeverințe privind veniturile nete realizate de către titularul solicitării și membrii familiei cu același domiciliu/reședința în luna anterioară depunerii cererii;
 • Declarație notarială prin care se obligă să achite datoriile restante la întreținere in termen de cel mult 12 luni de la data solicitării ajutorului financiar cu precizarea sumei datorate (unde este cazul);
 • Angajamentul prin care beneficiarul se obligă să prezinte, în termen de 30 de zile de la data acordării ajutorului financiar, documente (facturi, chitanțe etc.) prin care se dovedește faptul că suma încasată a fost cheltuită în scopul în care a fost acordată, iar în termen de 180 de zile de la data acordării ajutorului financiar, procesul verbal de punere în funcțiune a sistemului de încălzire și apă caldă, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din hotărâre;
 • Factura fiscală sau factura proformă privind achiziţionarea sistemului de încălzire și apă caldă, incluzand si accesoriile necesare instalarii sistemului de incalzire. După data depunerii cererii, nu mai există posibilitatea modificării modalităţii de plată, a tipului de încălzire şi a furnizorului, în cazul facturii proforme;
 • Extras de cont, în scopul virării ajutorului financiar aprobat.

VII. Modalitatea de solutionare a cererii pentru acordarea ajutorului financiar:

a) Dreptul la ajutorul financiar se acorda pe baza de cerere-declaratie pe propria raspundere (cerere tipizata conform modelului folosit la acordarea ajutoarelor de urgenta, intocmita si semnata de catre reprezentantul familiei) privind componenta si veniturile familiei, insotita de documentele prevazute la punctul VI.

b) Cererea - declaratie pe propria raspundere pentru acordarea ajutorului financiar, intocmita de reprezentantul familei/persoana imputernicita conform legii, care are domiciliul/resedinta pe raza municipiului Calarasi, se inregistreaza la Primaria municipiului Calarasi si la depunerea cererii se vor anexa toate actele necesare procesarii acesteia, in copie.

c) Verificarea datelor si a informatiilor cuprinse in cererea tip precum si a documentelor anexate, prevazute la punctul VI se realizeaza prin ancheta sociala (potrivit modelului folosit la ajutoarele de urgenta) de catre personalul cu atributii in asistenta sociala al Directiei de Asistenta Sociala din cadrul Primariei municipiului Calarasi. La data efectuarii anchetei sociale, titularul ajutorului sau reprezentantul acesuia, are obligatia de a prezenta toate documentele doveditoare in original, in vederea conformarii acestora cu originalul;

d) Acordarea/respingerea ajutorului financiar se face prin dispozitie scrisa a primarului in termen de maximum 15 zile de la finalizarea verificarii. Dispozitia primarului va contine numele si prenumele titularului, adresa de domiciliu, cod numeric personal, cuantumul ajutorului acordat si modalitatea de plata a acestuia.

e) Dispozitia de acordare/respingere a ajutorului financiar se comunica titularului cererii in termen de 5 zile de la emiterea acesteia.

VIII. Acordarea ajutorului financiar

Plata ajutorului financiar se realizeaza in functie de optiunea beneficiarului prin caseria Directiei de Asistenta Sociala Calarasi sau in contul curent personal al titularului cererii, in baza extrasului de cont. Fondurile necesare pentru acordarea ajutoarelor financiare stabilite in conditiile prezentei hotarari se vor asigura din bugetul local de la subcapitolul bugetar 68.02.15.01 « Prevenirea excluderii sociale – ajutor social ».

Dispozitii finale

 1. Ajutorul financiar este asigurat exclusiv pentru achizitionarea unui sistem de incalzire si apa calda alternativ sistemului centralizat de termoficare, incluzand accesoriile necesare instalarii sistemului de incalzire.;
 2. Valoarea ajutorului financiar acordat pentru achizitionarea unui sistem de incalzire si apa calda alternativ sistemului centralizat de termoficare, incluzand si accesoriile necesare instalarii sistemului de incalzire, nu va putea depasi contravaloarea sistemului de incalzire
 3. In cazul nerespectarii obligatiilor prevazute in angajamentele mentionate, recuperarea sumelor plătite necuvenit se face prin dispoziţie a primarului, care se comunică debitorului în termen de 15 zile de la data emiterii acesteia, acestea fiind luate in evideta contabila a Directiei de Asistenta Sociala.
 4. Dispoziţia de recuperare constituie titlu de creanţă de la data comunicării. După expirarea termenului de 180 zile de la comunicare, stabilit conform la art. I alin. (1) din OUG 44/2014, dispoziţia de recuperare devine titlu executoriu.
 5. După termenul de 180 zile, in cazul in care debitul nu este recuperate, dispoziţia primarului, împreună cu dovada comunicării către debitor, se transmite de catre Serviciul Buget Finante Contabilitate si Achizitii Publice din cadrul Directiei de Asistenta Sociala catre Serviciul Executare Silita din cadrul Directiei de Impozite si Taxe Locale, în vederea recuperării sumelor înscrise în titlul executoriu, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, însoţite de precizări referitoare la suma rămasă de recuperat, precum şi data de la care urmează a fi calculate obligaţiile fiscale accesorii pentru aceasta.
 6. Fondurile necesare pentru acordarea ajutoarelor financiare stabilite in conditiile prezentei hotarari se vor asigura din bugetul local de la subcapitolul bugetar 68.02.15.01 «Prevenirea excluderii sociale – ajutor social».

ANGAJAMENT

Subsemnatul/a, ..................................................................................., domiciliat în Călărași, Str. ............................................................., nr..........., Bloc ........., scara ............, etaj, .........., apartament .........., sectorul/județul ............................., posesorul actului de identitate seria ............, nr. ............................,eliberat de ........................................................... la data de ............................., cod numeric personal ............................................ ............, mă oblig ca în termen de 30 de zile de la primirea ajutorului financiar să prezint acte care dovedesc că suma încasată a fost folosită în scopul pentru care a fost acordată, iar în 180 de zile de la data acordării ajutorului financiar să prezint procesul verbal de punere în funcțiune a sistemului de încălzire.

Prin primirea ajutorului financiar pentru asigurarea unui sistem de încălzire și apă caldă alternativ sistemului centralizat de termoficare, exonerez autoritatea locală de obligația asigurării furnizării de agent termic în sistem centralizat.

Am luat la cunoștință faptul că, în cazul nerespectării obligației din angajament, sumele platite necuvenit vor fi recuperate prin Dispozitia Primarului, care devine titlu de creanta de la data comunicarii si titlu executoriu in termen de 180 zile de la comunicare si ma oblig sa restitui de îndată sumele incasate cu titlu de ajutor financiar la casieria sau in contul pus la dispozitie de Direcția de Asistență Socială a municipiului Călărași. In caz contrar, dosarul va fi inaintat organelor competente pentru recuperarea a sumei prin executare silită, în condițiile legii.

Prezentul angajament a fost redactat în două exemplare, unul pentru Direcția de Asistență Socială și altul pentru titularul cererii.

Data:

Semnătura:

Publish modules to the "offcanvas" position.

Comodo SSL
ARENAMEDIA.RO utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența Dumneavoastra pe site-ul nostru. Am actualizat politicile pentru a integra în acestea modificările specificate de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Va rugam sa cititi modul in care arenamedia.ro prelucreaza datele cu caracter personal. Prin continuarea navigării pe site-ul nostru confirmati acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de confidențialitate.