Consiliul Judeţean, prejudicii de circa 500 de mii de lei!

Auditorii Camerei de Conturi Călăraşi au iniţiat în cursul anului trecut o acţiune de audit la Consiliul Judeţean identificând prejudicii estimate la 495 de mii de lei şi abateri financiar – contabile de 6.256 mii lei.

Iată ce abateri au fost constatate la Consiliul Judeţean, instituţie condusă la vremea aceea de Răducu Filipescu, în prezent senator PNL.

“I. Abateri constatate la U.A.T.J. Călărași.

1. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare cu nerespectarea prevederilor legale.

În perioada martie 2015-aprilie 2016, UATJ Călăraşi a efectuat plata nelegală a sumei totale estimate de 248 mii lei reprezentând prestări servicii aferente contractului de management pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi (SJU Călăraşi), deoarece:

- UATJ Călăraşi a organizat procedura de selecţionare a managerului SJU Călăraşi, contrar art. 179, alin. (1) din Legea nr. 95/2006, actualizată, care abilita doar Consiliul de administraţie al spitalului să organizeze această procedură de selecţionare;

- Selecţionarea managerului SJU Călăraşi s-a realizat prin procedura de achiziţie publică cerere de oferte, contrar art. 179, alin. (4) din Legea nr. 95/2006, actualizată, care stipula efectuarea selecţiei managerului persoana juridică prin licitaţie publică, conform dispoziţiilor legii achiziţiilor publice;

- Contractul de management a fost încheiat cu o persoană fizică autorizată (PFA), respectiv o persoană fizică care nu are personalitate juridică, contrar dispozițiilor hotărârii de consiliu județean din anul 2012, prin care s-a aprobat asigurarea managementului Spitalului Județean de Urgență Călărași de către o persoană juridică.

La suma totală necuvenită de 248 mii lei, se adaugă majorări de întârziere estimate la suma totală de 33 mii lei.

Suma estimată a abaterii: 281 mii lei

2. Alte abateri privind respectarea de către entitatea auditată a principiilor celor 3 E în utilizarea fondurilor publice şi administrarea patrimoniului public şi privat al statului şi al UAT.

Conform contractului de credit de investiţii din anul 2014, a fost aprobată suma de 17.000 mii lei. Destinaţia facilităţii de credit o reprezintă finanţarea mai multor obiective de investiţii. Potrivit Cererilor de tragere din facilitatea de credit a fost utilizată (trasă) suma de 1.658 mii lei, doar pentru obiectivul de investiţii „Centrul Judeţean pentru Cultură şi Administraţie Publică – Barbu Ştirbei – Biblioteca Judeţeană Alexandru Odobescu” – execuţie lucrări, în anul 2014.

De la data primei trageri și până în prezent, UATJ Călărași a angajat, ordonanțat și plătit către instituția bancară suma de 194 mii lei reprezentând dobânda aferentă sumei utilizate, comision gestiune credit, comision de întreținere cont curent, precum și comision generat de plățile/încasările efectuate din contul curent deschis la entitatea bancară de UATJ Călărași, pentru obiectivul de investiții menționat, pentru care nu au fost elaborate şi aprobate documentaţii tehnico - economice, conform legii, contrar principiilor de eficiență, eficacitate și economicitate în cheltuirea fondurilor

Suma estimată a abaterii: 194 mii lei

3. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor pentru obiective de investiţii pentru care nu au fost elaborate şi aprobate documentaţii tehnico - economice, conform legii.

3.1. În perioada 2013-2015, UATJ Călărași a efectuat plata fără respectarea prevederilor legale a sumei totale estimate de 124 mii lei, reprezentând proiecte tehnice, din care 82 mii lei reprezentând proiectul din anul 2013 și 41 mii lei reprezentând proiectul din anul 2015. Proiectele au fost recepționate, acceptate la plată și decontate, deși nu au respectat documentația tehnico-economică pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „Centrul Județean de Cultură și Administrație Publică „Barbu Știrbei” - Biblioteca Județeană Alexandru Odobescu” aprobate prin hotărârea de consiliu județean din anul 2013 și nu au avut aprobările necesare pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici ai acestui obiectiv de investiție. La totalul sumei de 123 mii lei se adaugă majorări de întârziere estimate la suma totală de 64 mii lei.

Suma estimată a abaterii: 187 mii lei

3.2. UATJ Călărași a efectuat plata sumei totale estimate de 6.063 mii lei reprezentând lucrări executate în perioada iulie 2013-decembrie 2015 la obiectivul de investiție „Centrul Județean de Cultură și Administrație Publică „Barbu Știrbei”-Biblioteca Județeană Alexandru Odobescu”, fără ca documentația tehnico-economică să fie aprobată potrivit legii și fără respectarea cadrului legislativ privind achiziţiile publice.

Suma estimată a abaterii: 6.063 mii lei

4. Nerespectarea clauzelor contractuale stabilite prin contractul de achiziţie publică referitoare la cantitatea şi calitatea bunurilor livrate/lucrărilor executate/serviciilor prestate şi/sau la termenele stabilite.

La contractul de lucrări din anul 2014, având ca obiect „Întreţinere pe timp de iarnă”, au fost penalizate doar orele de staţionare aferente zilei în care a fost efectuată verificarea de către reprezentanţii Direcţiei tehnice, pentru utilajele şi/sau mecanicii absenţi, în loc să penalizeze orele de staţionare aferente întregii luni pentru utilajele şi/sau mecanicii absenţi. Astfel, valoarea totală estimată a nerespectării clauzei contractuale este de 26 mii lei, reprezentând sancţiuni ce trebuiau aplicate conform prevederilor contractuale.

Suma estimată a abaterii: 26 mii lei”

Măsurile dispuse vizează:

În cazul contractării de împrumuturi pentru obiectivele de investiţii pentru care au fost elaborate şi aprobate documentaţii tehnico – economice, conform legii, să aibă în vedere şi respectarea principiilor de eficienţă, eficacitate şi economicitate în cheltuirea fondurilor publice.

Analiza modului de fundamentare, justificare şi utilizare, în condiţii de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate a creditelor bugetare în valoare totală estimată de 6.063 mii lei reprezentând lucrări executate în perioada iulie 2013 – decembrie 2015 la obiectivul de investiţii „Biblioteca Judeţeană Alexandru Odobescu”; Respectarea cadrului legislativ în vigoare privind achiziţiile publice; Efectuarea lucrărilor de construcţii finanţate din bigetul judeţean numai pe baza unor documentaţii tehnico – economice avizate sau aprobate, după caz de Consiliul Judeţean şi numai pe baza unei licitaţii publice, în limitele şi în condiţiile prevăzute de lege; Luarea unor eventuale măsuri privind răspunderea administrativă, materială sau penală, după caz, precum şi a altor măsuri pe care le consideră necesare pentru remedierea deficienţelor constatate.

Recuperarea prejudiciului estimat la valoarea de 248 mii lei reprezentând prestări servicii aferente contractului de management pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi; calcularea, încasarea şi plata majorărilor de întârziere la nivelul celor existente pentru veniturile bugetare calculate pentru perioada de când s-a efectuat plata şi până la recuperarea acesteia; realizarea selecţiei pentru asigurarea managementului Spitalului Judeţean de Urgenţă Judeţean Călăraşi cu respectarea Hotărârii CJ şi a precederilor legale în vigoare; luarea altor măsuri pe care le consideră necesare pentru remedierea deficienţelor constatate.

Recuperarea prejudiciului estimat la valoarea totală de 124 de mii lei, reprezentând proiecte tehnice întocmite cu nerespectarea indicatorilor tehnico – economici aprobaţi pentru obiectivul de investiţii „Centrul Judeţean de Cultură şi Administraţie Publică Babu Ştirbei – Biblioteca Judeţeană Alexandru Odobescu; Calcularea, încasarea şi plata majorărilor de întârziere la nivelul celor existente pentru venituri bugetare, calculate pentru perioada de când s-a efectuat plata şi până la recuperarea acesteia, după caz; Luarea măsurilor administrative precum şi a altor măsuri pe care le consideră necesare pentru remedierea deficienţelor constatate.

Recuperarea sumei total estimate de 26 mii lei reprezentând sancţiuni ce trebuiau aplicate conform prevederilor contractuale; Verificarea riguroasă a angajamentelor legale întocmite; Extinderea verificării pe perioada de prescripţie; Luarea altor măsuri pe care le consideră necesare pentru remedierea deficienţelor constatate.