CJ Călărași | Bugetul pe 2021 a fost adoptat!

CJ Călărași | Bugetul pe 2021 a fost adoptat!

Bugetul Județului pe 2021 a fost adoptat luni în cadrul unei ședințe extraordinare cu votul exclusiv al majorității PSD. Consilierii județeni PNL USR și PRO România, fie s-au abținut, fie n-au participat la vot.

Pentru acest an, bugetul Consiliului Județean este estimat la 158.976.000 lei la care se adaugă și excedentul bugetar rezultat la finele anului trecut, în cuantum de 4.903.000 lei.

Veniturile prognozate pentru anul 2021 în bugetul propriu se prezintă în structură astfel:

Secțiunea de funcționare

Venituri totale: 108.586.000 lei

Secțiunea de dezvoltare

Venituri totale: 55.293.000 lei (incluzând aici și suma din excedentul bugetar rezultat la 31.12.2020, de 4.903.000 lei)

Comparativ cu sursele de finanțare ale bugetul ințial al anului 2020, se constaăa următoarele:

Venituri proprii:

2020       34.234 mii lei

2021       36.351 mii lei;

Sume defalcate din TVA pt. finanțarea cheltuielilor descentralizate:

a) finanțarea serviciilor sociale - protecție a copilului

2020       7.871 mii lei

2021       21.956 mii lei;

b) finanțarea serviciilor sociale -protecția persoanelor adulte

2020       3.492 mii lei

2021       11.286 mii lei

c) programul pentru scoli

2020       5.343 mii lei

2021       5.221 mii lei

d) drepturile copiilor cu cerinte educationale speciale

2020       197 mii lei

2021       460 mii lei

f) bunuri si servicii pt. intretinerea curenta a invatamantului special

2020       192 mii lei;

2021       244 mii lei

g) finantarea culturii si cultelor

2020       3.194 mii lei

2021       3.194 mii lei

h) burse

2020       0 mii lei

2021       37 mii lei

i) alte cheltuieli descentralizate

2020      328 mii lei

2021       336 mii lei

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrare

2020       53.189 mii lei

2021       42.854 mii lei

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea drumurilor judetene si comunale

2020       7.402 mii lei

2021       5.187 mii lei

Subventii de la alte bugete locale

2020       2.500 mii lei

2021       2.500 mii lei

Total buget initial

2020       120.082 mii lei

2021       158.896 mii lei

Cheltuieli din bugetul local

În bugetul propriu pe anul 2021 sunt prevăzute cheltuieli în sumă totală de 158.896 mii lei, detaliate în structura lor economica astfel:

- cheltuieli de personal – 51.694 mii lei

- cheltuieli cu bunuri si servicii – 20.911 mii lei,

- dobanzi si comisioane bancare aferente imprumuturilor – 985 mii lei

- transferuri din bugetul local pentru finantarea institutiilor subordonate si a centrelor de zi pentru copii din judet – 19.194 mii lei,

- transferuri pentru finantarea activitatilor specifice Consiliului Judetean Calarasi, respectiv activitati sportive, cotizatii la organizatiile interne -4.866 mii lei,

- asistenta sociala, respectiv programul pentru scoli si drepturile copiilor cu cerinte educationale speciale -5.668 mii lei,

- alte cheltuieli reprezentand burse, contributii la salarizarea personalului neclerical si contributia legala pentru persoanele cu handicap neincadrate – 5.213 mii lei,

- cheltuieli pentru implementarea proiectelor europene – 18.424 mii lei,

- cheltuieli de capital -27.584 mii lei

- rambursari de credite -2.437 mii lei

Cheltuielile de personal sunt stabilite in conformitate cu prevederile legale precum si cu prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 226/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, si asigura majorarea salariala pentru functiile specifice din cadrul institutiilor subordonate.

Directia Tehnică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Calarasi, prin Memoriul nr. 5783 /06.04.2021, fundamenteaza necesitatea inscrierii in Programul de dezvoltare pe anul 2021 finanțat bugetul propriu și excedentul bugetar existent la 31.12.2020, a urmatoarele proiecte de investiii:                                                                      

Autorități publice

A - Investiții în continuare

La poziția ” Rețele tehnico-edilitare(alimentare cu apa, canalizare, gaze naturale, electrice) si circuite carosabile, pietonale, amenajare spatii verzi pentru Locuințe de serviciu (ANL) - B-dul Nicolae Titulescu nr.1 bis, Municipiul Calarasi - execuție lucrări, asistență tehnică, servicii SSM, taxe avize, comisioane, Cofinanțare racord electric, inclusiv cheltuieli diverse și neprevăzute”, se propune suma de 710 mii lei. Aceasta este necesară pentru decontarea Proiectului tehnic, a documentației de autorizare, execuție lucrări, asistență tehnică, servicii SSM, comisioane legale precum și cheltuieli diverse și neprevăzute, dacă e cazul. Valoarea totala aprobată - 867.967,91 lei, inclusiv TVA, din care C+M – 615.740,14 lei, inclusiv TVA. Durata de execuție – 2 luni pentru faza PT+DTAC și 6 luni pentru execuție – investiție multianuală. Stadiul actual – pregătire documentație pentru obținerea Autorizației de construire.

La poziția ”Reabilitare, modernizare clădire sediu C.J. Călărași - execuție lucrări, asistență tehnică, servicii SSM, inclusiv cheltuieli diverse și neprevăzute” - investiție multianuala, se propune alocarea sumei de 1.587 mii lei. Aceasta este necesară pentru execuție lucrări, asistență tehnică, servicii SSM și comisioane legale. Valoarea totala aprobată - 7.071.501,53 lei, inclusiv TVA, din care C+M – 4.887.553,72 lei, inclusiv TVA. Durata de execuție – 24 luni – investiție multianuală. Stadiul actual – execuție lucrări. Termen de finalizare – septembrie 2022.

C - Alte cheltuieli de investiții

La poziția ”Documentații cadastrale”, se propune alocarea sumei de 100 mii lei. Aceasta este necesară pentru poduri aflate în patrimoniul județului Călărași, care nu au documentații cadastrale. Poziția a fost solicitată de Direcția Economică – Compartiment Patrimoniu, prin adresa nr. 18334/18.12.2020.

La poziția Dotări independente aparat propriu, se propune alocarea sumei de 375 mii lei, după cum urmează:

-Echipamente și licențe solicitate de Compartimentul IT, prin adresa 19460/04.12.2020

  • Multifuncțională A4 – 1 buc – 4 mii lei – pentru secretariat Vicepreședinte;
  • Sistem de conferințe pentru sala de ședință de la demisol din cadrul C.J. Călărași - 1 buc – 175 mii lei;
  • Sistem pentru traducere simultana pentru sala de ședință de la demisol din cadrul C.J. Călărași - 1 buc – 76 mii lei;
  • Reînnoire licență BitDefender gravity zone - valabilitate 1 an (12 vs virtual machine+58) - 1 pachet – 10 mii lei
  • Reînnoire licență Cpanel/vhm vps + licență cloud linux - valabilitate 1 an - 1 buc – 4 mii lei
  • Licență certificat SSL de tip willcard - valabilitate 1 an - 1 buc – 1 mii lei

-Mobilier

  • Mobilier pentru oficiu sala ședințe etaj 2 -1 ansamblu – 35 mii lei, solicitat de Serviciul administrativ, pentru echiparea spațiului reabilitat cu destinație de oficiu, lângă sala de ședințe de la etajul 2, foaier Centrul Cultural;

-Echipamente Centrală Termică S.J.U. Călărași

  • Coș de fum din inox, inclusiv montaj la Centrala Termica de la S.J.U. Călărași - 1 buc – 70 mii lei, necesar întrucât coșurile din zidărie existente sunt degradate, se pot prăbuși în perioada demarării lucrărilor de compactare la corpul nou de spital și au fost prevăzute a fi demolate

Capitolul 66.02 - Sănătate

A - Investiții în continuare

La poziția ”Modernizare, reabilitare etaj 3 corp A cu scările aferente corp A (scara1 - etajele 2-4; scara 2 - etajele P-4) + corp B etajele 1-5, cu scara aferenta corp B etajele P-5-SJU Călărași, execuție lucrări, inclusiv asistenta tehnica, servicii SSM, comisioane”, se propune alocarea sumei de 2.170 mii lei. Aceasta este necesară pentru lucrările de execuție, asistență tehnică, servicii SSM și comisioane. Investiție multianuală – 24 luni. Valoare totală 5.823.228,14 lei, inclusiv TVA, din care C+M – 4.153.401,40 lei, inclusiv TVA. Stadiul actual – execuție lucrări. Termen de finalizare – octombrie 2021.

La poziția ”Modernizare, reabilitare demisol corp C - SJU - Călărași, asistență tehnică, taxe”, se propune alocarea sumei de 8 mii lei. Aceasta este necesară pentru plata asistenței tehnice din partea Proiectantului, suma reprezentând parte din cofinanțarea suportată de C.J. Călărași. Lucrările de execuție se vor derula prin Compania Națională de Investiții (obiectivul de investiții este cuprins în Lista sinteză a obiectivelor de investiții din cadrul Subprogramului ”Unități sanitare din mediul urban”, conform Ordinului MDRAPFE 5667/11.08.2017 privind modificarea, completarea și înlocuirea Anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1828/2016 pentru aprobarea Listei-sinteză a obiectivelor de investiții din cadrul Subprogramului ”Unități sanitare din mediul urban”). Stadiul actual – execuție lucrări, cu finalizare în 2021.

La poziția ”Instalații de gaze medicinale (oxigen, aer comprimat si vacuum), corp A și B – Etaj 3 corp A – execuție lucrări, inclusiv asistență tehnică, taxe, comisioane”, se propune alocarea sumei de 50 mii lei. Aceasta este necesară pentru asigurarea alimentării cu gaze medicinale a etajului 3 din corpul A, care în prezent este în proces de reabilitare, modernizare. Proiectul tehnic de „Instalații de gaze medicinale pentru corpurile A și B” a fost elaborat cu ocazia demarării lucrărilor de reabilitare, modernizare pe corpurile A și B, respectiv etajele 2 și 4, lucrările pe etajul 3 din corpul A, fiind etapa finală. Etajul 1 (aparținând Ambulatoriului) și Parterul din corpul A, nu necesită instalații de gaze medicinale.

La poziția ”Demolare Gospodărie de apa, demontare si remontare rețele exterioare, demontare si relocare chiller, existente pe amplasamentul corpului nou de spital - execuție lucrări, asistenta tehnica, servicii SSM, comisioane, taxe, inclusiv cheltuieli diverse și neprevăzute”, se propune alocarea sumei de 1.412 mii lei. Aceasta este necesară pentru decontarea lucrărilor de execuție, asistență tehnică, servicii SSM, comisioane și eventualelor cheltuieli diverse și neprevăzute. Investiție multianuală – 15 luni. Valoare totală aprobată – 2.053.109,96 lei, inclusiv TVA, din care C+M – 1.648.294,39 lei, inclusiv TVA. Această investiție este asumată față de Compania Națională de Investiții, prin H.C.J. nr. 278/2018 privind etapizarea și finanțarea de către Consiliul Județean Călărași, în cadrul unor investiții separate, a lucrărilor și dotărilor medicale necesare pentru funcționarea corpului de clădire nou propus în cadrul obiectivului de investiții ”Corp nou DS+P+5E în incinta Spitalului Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian Călărași”. Stadiul actual -lucrări în execuție.

B - Investiții noi

La poziția ”Corp nou clădire în incinta Spitalului Județean de Urgenta Călărași - OB.2 - GOSPODARIA DE APA, STATIE EPURARE, RETELE EXTERIOARE, PT + DE +DTAC, execuție lucrări, asistență tehnică, servicii SSM, taxe, comisioane”, se propune alocarea sumei de 144 mii lei. Aceasta este necesară pentru plata proiectului tehnic și taxe avize și parțial execuție lucrări. Investiție multianuală 36 luni. Valoare totală aprobată – 3.085.020,33 lei, inclusiv TVA, din care C+M – 1.060.752,69 lei, inclusiv TVA. Această investiție reprezintă obiectul 2 în cadrul obiectivului ”Corp nou DS+P+5E în incinta Spitalului Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian Călărași”. Obiectul 1 – corpul nou de clădire DS+P+5E este finanțat de Compania Națională de Investiții, care în prezent, care în prezent este la faza PT+DDE, urmând ca în luna aprilie să fie demarată execuția de lucrări. Stadiul actual obiect 2 – pregătire documentație pentru lansarea achiziției serviciilor de elaborare DTAC+PT și Asistență tehnică proiectant.

C - Alte cheltuieli de investiții

La poziția ”Demolare corp clădire Computer Tomograf, coșuri de fum Centrală Termică, corpuri magazii C7, C13, C8 și șopron metalic, de la S.J.U. Călărași – faza Expertiză Tehnică și Documentație Tehnică pentru Autorizarea Demolării, inclusiv taxe, avize”, se propune alocarea sumei de 50 mii lei. Aceasta este necesară pentru elaborarea documentațiilor tehnice pentru autorizarea demolării corpului de clădire ce adăpostește Computerul Tomograf (parte din clădirea C4), coșurile de fum din zidărie ale Centralei Termice (parte din clădirea C9), corpurile de magazii C7, C8, C13 și șopronul metalic, aflate în incinta S.J.U. Călărași. Demolările sunt impuse de asigurarea accesului și terenului necesar organizării de șantier pentru desfășurarea în bune condiții a lucrărilor la corpul nou de spital și în cazul coșurilor de fum pentru a evita pericolul prăbușirii acestora în timpul lucrărilor de compactare a terenului, acestea fiind într-o stare avansată de degradare.

La poziția ”Modernizare, reabilitare corpuri A + B - Parter + demisol, cu scările aferente corp A (scara 2 - zona demisol) și corp B - (zona demisol), SJU Calarasi, faza PT + DE, inclusiv asistență tehnică din partea proiectantului”, se propune alocarea sumei de 42 mii lei. Aceasta este necesară pentru elaborarea Proiectului Tehnic și a Detaliilor de execuție pentru parterul si demisolul corpului C, în concordanță cu Proiectul Tehnic al Corpului nou de spital care se conectează cu corpul C printr-un corp de legătură. Faza de execuție lucrări se va demara astfel încât să fie asigurate circuitele funcționale ale spitalului.

La poziția ”Spitalul de Pneumoftiziologie Călărași - Expertiza tehnica, Documentație de Avizare Lucrări de Intervenții - Gospodărie de apă și adăpost ALA, inclusiv taxe, avize”, se propune alocarea sumei de 40 mii lei. Aceasta este necesară pentru elaborarea unei Documentații de avizare lucrări intervenții care, în urma unei expertize tehnice, va stabili lucrările necesare pentru eliminarea cauzelor degradărilor semnalate prin adresa nr. 2434/04.12.2020, înregistrată la C.J. Călărași cu nr. 19539/04.12.2020, pentru reabilitarea Gospodăriei de apă și Adăpostului ALA. Buna funcționare a Gospodăriei de apă determină menținerea Autorizației de securitate la incendiu emisă de ISU Călărași și a Autorizației sanitare de funcționare emisă de DSP Călărași.

La poziția ”Expertiză tehnică pentru corpurile de clădire F, G, H, din incinta S.J.U. Călărași”, se propune alocarea sumei de 40 mii lei. Aceasta este necesară pentru elaborarea unei expertize tehnice solicitate de conducerea S.J.U. Călărași prin adresa nr. 5260/02.03.2021, înregistrată la C.J. Călărași cu nr. 3628/02.03.2021, pentru stabilirea stării tehnice a clădirii în vederea consolidării/reabilitării/ modernizării corpurilor de clădire F,G,H.

Capitolul 68.02 – Asistență socială

C - Alte cheltuieli de investiții

La poziția ”Cumpărare imobil Romtelecom”, se propune alocarea sumei de 10 mii lei. Aceasta este necesară în vederea demarării procedurilor pentru achiziția unui imobil pentru D.G.A.S.P.C. Călărași. Prin adresa nr. 5245/30.03.2021 de la Direcția Economică – Compartiment Patrimoniu, la care este atașată adresa nr. 18174/24.03.2021 de la D.G.A.S.P.C. Călărași, înregistrată la C.J. Călărași cu nr. 4946/24.03.2021 a fost solicitată identificarea unei locații care să asigure spațiile necesare bunei desfășurări a activităţii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași,

Capitolul 84.02 – Transporturi

A - Investiții în continuare

La poziția ”Modernizare, reabilitare DJ 403 de la DN31-Luica-DN4-Șoldanu- Radovanu, km0+000 la km 34+800, Lungime - 33,8 km, PT +execuție lucrări, inclusiv asistență tehnică, consultanta, servicii SSM, comisioane, taxe, avize (PNDL 2)”, se propune alocarea sumei de 1.349 mii lei. Aceasta este necesară pentru plata cheltuielilor care reprezintă cofinanțarea C.J. Călărași în cadrul contractului de finanțare prin PNDL 2, respectiv proiect tehnic, asistență tehnică, servicii SSM, organizarea de șantier – cheltuieli conexe, comisioane legale. Stadiul actual – execuție lucrări. Ordinul de începere lucrări în data de 05.11.2020, durata de execuție – 20 luni, termen de finalizare – iulie 2020.

La poziția ”Modernizare pod trecere râul Argeș, km 23+000, PT+DE+DTAC, execuție lucrări, inclusiv asistenta tehnica, consultanta si servicii SSM, taxe si cote legale”, se propune alocarea sumei de 4.300 mii lei. Aceasta este necesară pentru decontarea proiectului tehnic, lucrări de execuție (parțial), asistență tehnică, servicii SSM, comisioane legale. Stadiul actual – execuție lucrări. Ordinul de începere lucrări în data de 25.01.2021, durata de execuție – 10 luni, termen de finalizare – noiembrie 2021. Suma totală necesară pentru finalizare este de 6.718 mii lei, în care este inclusă suma alocată de 4.300 mii lei.

La poziția ”Modernizare DJ 411 Chirnogi - Radovanu - Crivăț - lim. Jud. (Hotarele), km 0+000 - km 18+090” - execuție lucrări, inclusiv asistență tehnică, consultanta, servicii SSM, comisioane, taxe, avize (PNDL 2)”, se propune alocarea sumei de 263 mii lei. Aceasta este necesară pentru plata cheltuielilor care reprezintă cofinanțarea C.J. Călărași în cadrul contractului de finanțare prin PNDL 2, respectiv asistență tehnică, consultanta, servicii SSM, organizarea de șantier – cheltuieli conexe, comisioane legale. Durata de execuție – 24 luni (din care pentru Proiect Tehnic – 3 luni), ordin de începere lucrări de execuție 12.08.2019, finalizare lucrări 12.05.2021.

La poziția "Modernizarea și reabilitarea DJ 211D tronson DN 21(Stefan Voda) - Libertatea - DN3B (Dichiseni), Km 13+500 - Km 41+500, L=24,57 Km, - execuție lucrări, inclusiv asistenta tehnica, consultanta, servicii SSM, comisioane, taxe, avize (PNDL 2)”, se propune alocarea sumei de 666 mii lei. Aceasta este necesară pentru plata cheltuielilor care reprezintă cofinanțarea C.J. Călărași în cadrul contractului de finanțare prin PNDL 2, respectiv asistență tehnică, consultanta, servicii SSM, organizarea de șantier – cheltuieli conexe, comisioane legale. Durata de execuție – 30 luni, ordin de începere 03.02.2020. Suma alocată este pentru finalizarea lucrărilor în 2021.

C - Alte cheltuieli de investiții

La poziția ”Consultanță tehnică pentru procedura de achiziție publică a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public județean”, se propune alocarea sumei de 18 mii lei. Aceasta este necesară pentru achiziția serviciului de consultanță pentru achiziția publică a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public județean, care se supune legislației în domeniul achizițiilor sectoriale. Atașăm Nota de fundamentare nr. 20146//15.12.2020 de la Direcția Tehnică, Compartiment Autoritatea Județeană de Transport.

Bugetul institutiilor finantate din venituri proprii si transferuri din bugetul local

Pentru institutiile subordonate veniturile si cheltuielile pentru anul 2021 se prezinta echilibrat la valoarea totala de 190.094 mii lei.