CJ Călăraşi a înregistrat la finele anului trecut un excedent de 30,4 milioane lei. Cum vor fi utilizaţi aceşti bani în 2023

CJ Călăraşi a înregistrat la finele anului trecut un excedent de 30,4 milioane lei. Cum vor fi utilizaţi aceşti bani în 2023

La încheierea exerciţiului bugetar 2022, Consiliul Judeţean Călăraşi a înregistrat un excedent de 30.407.000 lei, bani care vor fi utilizaţi în acest an pentru finanţarea unor obiective de investiţii după cum urmează:

Capitolul 51.02 – Autorități publice

A - Investiții în continuare

La poziția 1.”Dezvoltarea zonei turistice Bratul Borcea - port turistic de agrement” P.T, execuție lucrări, asistență tehnică și comisioane, taxe - investiție multianuala, se propune alocarea sumei de 9000 mii lei. Aceasta este necesară pentru cofinanțare execuției lucrărilor (investiția de baza), asistență tehnică, servicii SSM. Proiect realizat in baza unui contract de finanțare semnat cu MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI SI TURISMULUI.

Capitolul 65.02 - Învățământ

C. Alte cheltuieli de investiții

La poziția 1.”Documentație DALI, expertiza tehnica și audit energetic pentru reabilitare cladire Gimnaziul Carol I (Scoala nr. 4 "Țopescu") Călărași”, se propune alocarea sumei de 150 mii lei. Aceasta este necesară pentru realizarea documentației DALI, expertiza tehnica si audit energetic. Proiectul este depus spre finanțare în cadrul apelului PNRR/2022/C5/2/B.2.2.a/1 – Runda 2, finanțat prin PNRR Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2- RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ SAU APROFUNDATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE.

La poziția 2.”Consultanta scriere cerere de finantare privind achizitionarea de microbuze noi electrice, hibride si/ sau alimentate cu GNC pentru transportul școlar in județul Călărași” – se propune alocarea sumei de 15 mii lei.

Titulatura poziției 3. ”Biblioteca Județeană Alexandru Odobescu – Călărași – Hub de dezvoltare a competențelor digitale, consultanță pentru depunerea cererii de finanțare” se modifică astfel - ”Dotare a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din județ cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale”.

La poziția 3. ”Dotare a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din județ cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale” se alocă suma de 50 mii lei necesară pentru consultanță și asistentă în vederea elaborării dosarului cererii de finanțare ce se va depune în cadrul Pilonului VI. Politici pentru noua generație, Componenta C15 Educație, Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare si laboratoarelor/atelierelor școlare.

Capitolul 66.02-Sănătate

C – Alte cheltuieli de investiții

La poziția 3. ”Servicii de consultanta si asistenta tehnica pentru obtinere finantare nerambursabila pentru dotare spital pentru reducerea riscului de infectii nosocomiale prin PNRR pentru Spitalul Judetean de Urgenta "Dr. Pompei Samarian" Calarasi”, se propune alocarea sumei de 138 mii lei. Aceasta este necesara pentru plata serviciilor de consultanta si asistenta tehnica Etapa 2. Proiectul ce vizează măsuri/activităti pentru reducerea riscului de infectii nosocomiale in cadrul spitalului Judetean de Urgenta "Dr. Pompei Samarian" Calarasi, este depus spre finanțare în cadrul Componentei 12 – Sănătate – Investiția 2. – Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice Investiția specifică: I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale, apel finanțat prin PNRR

La poziția 4. ”Servicii de consultanta si asistenta tehnica pentru obtinerea finantarii nerambursabile pentru Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicesti-unitati de asistenta medicala ambulatorie pentru Spitalul Judetean de Urgenta "Dr. Pompei Samarian"-Ambulatoriu Calarasi”, se propune alocarea sumei de 138 mii lei. Aceasta este necesara pentru plata serviciilor de consultanta si asistenta tehnica în vederea elaborarii dosarului de finantare. Proiectul cu titlul: ”Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești – unități de asistență medicală ambulatorie pentru Spitalul Județean de Urgență „Dr. Pompei Samarian” – Ambulatoriu Călărași ” este depus spre finanțare în cadrul PNRR, COMPONENTA: 12 – Sănătate, INVESTIȚIA: I1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, Investiția specifică: I1.3. Unități de asistență medicală ambulatorie

La poziția ”Spital de Psihiatrie Săpunari – Corp nou de spital S+P+2E în incinta Spitalului de Psihiatrie Săpunari PT + execuție lucrări, taxe avize” se propune alocarea sumei de 500 mii lei. Aceasta este necesara pentru plata serviciilor de elaborare PT, execuție lucrări, taxe și avize. Proiectul este depus spre finanțare la Compania Națională de Investiții.

Capitolul 68.02 Asistență socială

C. Alte cheltuieli de investiții

La poziția 1. ”Reabilitare energetica Centru de Primire in Regim de Urgenta "Sfanta Maria" Calarasi - actualizare DALI, expertiza tehnica, audit energetic, taxe avize” se propune alocarea sumei de 150 mii lei. Aceasta este necesara pentru achiziția serviciilor de actualizare DALI, expertiza tehnica, audit energetic, taxe si avize, în vederea depunerii proiectului ce vizează reabilitarea energetică a Centrului în cadrul programului de finantare - Eficienta energetica in cladiri publice, in cadrul Administratiei Fondului pentru Mediu sau alte programe de finanțare similare.

Capitolul 70.02 Dezvoltare publica

C. Alte cheltuieli de investitii

La poziția ”Parcul de științe și tehnologie Danubius, întocmire SF, taxe și avize”, se propune alocarea sumei de 15 mii lei. Aceasta este necesară pentru realizarea SF-ului aferent investitiei, taxe si avize.

La poziția ”Stație de distribuire a oxigenului medical pentru un numar de 50 de paturi” se propune alocarea sumei de 15 mii lei.

La pozitia ”Servicii de proiectare faza SF pentru obiectivul de investitii " Construire si dotare centru medical multifunctional in localitatea Calarasi, judet Calarasi”, se propune alocarea sumei de 15 mii lei. Aceasta este necesara pentru plata serviciilor de proiectare faza SF. Proiectul este depus spre finanțare la Compania Națională de Investiții si este in Lista sinteza.

La poziția ”Renovare energetică a clădirii Spital de Pneumoftiziologie Călărași, expertiză tehnică și audit energetic, intocmire documentatiei tehnica faza D.A.L.I, inclusiv studii de specialitate, taxe si avize”, se propune alocarea sumei de 15 mii lei. Aceasta este necesara pentru plata cofinanțării serviciilor de expertiză tehnică și audit energetic, întocmirea documentației tehnica faza D.A.L.I, inclusiv studii de specialitate, taxe si avize. Documentația este in curs de elaborare in cadrul ADR SUD MUNTENIA prin programul - Schema Elena.

La poziția ”Înființare bază sportivă la Unitatea Militară (fost poligon) faza SF, inclusiv taxe și avize” se propune alocarea sumei de 15 mii lei. Aceasta este necesară pentru elaborarea SF-ului inclusiv plata taxelor si avizelor. Proiectul este depus spre finanțare la Compania Națională de Investiții

La poziția ”Reabilitare energetica Complex de Servicii Comunitare pentru Copii cu Handicap Sever Calarasi - actualizare DALI, expertiză tehnică și audit energetic, inclusiv studii de specialitate, taxe avize” se propune alocarea sumei de 15 mii lei. Aceasta este necesara pentru achiziția serviciilor de actualizare DALI, expertiza tehnica, audit energetic, taxe si avize, în vederea depunerii proiectului ce vizează reabilitarea energetică a Centrului în cadrul programului de finantare - Eficienta energetica in cladiri publice, in cadrul Administratiei Fondului pentru Mediu sau alte programe de finanțare similare.

La poziția ”Centrul Regional de comandă pentru situații de urgență, întocmire SF, taxe și avize se propune alocarea sumei de 15 mii lei. Aceasta este necesară pentru realizarea SF-ului aferent obiectivului de investitii precum si plata taxelor si avizelor. Realizarea SF-ului pentru acest obiectiv de investitii este necesara in vederea depunerii proiectului pentru infiintarea Centrului Regional, in perioada programatica 2021-2027.

Capitolul 70.02 - Dezvoltare Publica

C- Alte cheltuieli de investiții

La poziția ” Modernizarea drumului judetean DJ 303 - Călăreți (DN3 - Sărulești - Valea Argovei -Manastirea(DN31) de la km 0+000 la km 49+419” - Proiect tehnic, Executie lucrari inclusiv asistență tehnică, consultanta si servicii ssm, taxe și cote legale” căreia i se va aloca suma de 15 mii lei.

La poziția ” Pod peste bratul Borcea, judetul Calarasi” - Proiect tehnic, Executie lucrari inclusiv asistență tehnică,consultanta si servicii ssm, taxe și cote legale” propunem alocarea sumei de 15 mii lei. Această suma este necesară pentru întocmirea proiectului tehnic.

La poziția ”Documentatii, taxe, avize, autorizatii obiectiv "sporirea capacitatii de circulatie a tronsonului de drum national DN3 km 110+020 - 113+070, judetul Calarasi"” propunem alocarea suma de 15 mii lei. Aceasta suma se aclocă pentru plata documentațiilor, taxelor, autorizațiilor si avizelor.

Capitolul 74.02 – Protecția Mediului

A –Investiții în continuare

Propunem poziția ”Modernizarea Sistemului integrat de management al deșeurilor solide din județul Călărași” căreia i se va aloca suma de 50 mii lei. Aceasta sumă se va aloca pentru achiziționarea documentației necesare modernizării instalației pentru devierea deșeurilor. Aceasta documentație se va depune in cadrul POIM.

Capitolul 84.02 – Transporturi

A - Investiții în continuare

La poziția ”Modernizare, reabilitare DJ 403 de la DN31-Luica-DN4-Șoldanu- Radovanu, km0+000 la km 34+800, Lungime - 33,8 km, PT +execuție lucrări, inclusiv asistență tehnică, consultanta, servicii SSM, comisioane, taxe și cote legale (PNDL 2)”, se propune alocarea sumei de 3300 mii lei. Aceasta este necesară pentru plata execuției lucrărilor ce se află în curs de derulare, respectiv, asistență tehnică, servicii SSM, organizarea de șantier – cheltuieli conexe, comisioane legale. Termen finalizare lucrări martie 2023.

La poziția ”Modernizare DJ 411 Chirnogi - Radovanu - Crivăț - lim. Jud. (Hotarele), km 0+000 - km 18+090” - execuție lucrări, inclusiv asistență tehnică, consultanta, servicii SSM, comisioane, taxe și cote legale”,se propune alocarea sumei de 240 mii lei. Aceasta este necesară pentru plata execuției lucrărilor ce se află în curs de derulare,, respectiv asistență tehnică, consultanta, servicii SSM, organizarea de șantier – cheltuieli conexe, comisioane legale.Termen de finalizare iunie 2023.

B – Investiții noi

La poziția “Modernizare DJ 311 Artari km 0+000 -Nicolae Balcescu km 17+650, servicii de elaborare PT, executie lucrari, asistenta tehnica, servicii de dirigentie, servicii SSM, taxe, comisioane”, se propune alocarea sumei de 800 mii lei. Această sumă este necesară pentru plata proiectului tehnic, ce urmează a fi livrat. Acest proiect este finanțaț prin PNDL 2.

Propunem poziția 2 cu titulatura “Modernizarea drumurilor județene DJ 201B tronson DN31-Ulmeni – Lunca (Ostrovu) – Frăsinet Km 49+730 – km 81+290, DJ 305 tronson Lunca (Ostrovu) – Lehliu Sat – Săpunari, km 0+000 – km 33+529 și DJ 313 Săpunari – Limită județ Ialomița, km 28+700 – km 30+500 si DJ 309 - tronson Bogata - DJ 307A - Al. Odobescu - N. Balcescu - Zimbru(DJ 304) - Faurei - Danesti (DJ 303) - Nucetu (DN3)” - PT + DDE, studii topografice,studii geologice, verificare proiect, deoarece devine prioritate în cadrul POR. Se propune alocarea sumei de 1500 mii lei, pentru realizarea documentațiilor necesare deopunerii în cadrul programului.

La poziția “Modernizarea şi reabilitarea drumului judeţean DJ 306 - tronson Cuza -Vodă (DN3) – Socoalele - limită judeţului Ialomiţa km 0+000 – km 33+000” - Proiect tehnic, Executie lucrari inclusiv asistență tehnică,consultanta si servicii ssm, taxe și cote legale, se propune alocarea sumei de 50 mii lei. Aceasta sumă este necesară pentru elaborarea proiectului tehnic, proiect depus si finanțat pe PNDL 2.

La poziția “Modernizarea si reabilitarea drumului judetean DJ 211 D tronson Cuza - Voda - Stefan Voda - DN 21, judetul Calarasi” Proiect tehnic, Executie lucrari inclusiv asistență tehnică,consultanta si servicii ssm, taxe și cote legale” , propunem alocarea sumei de 50 mii lei. Aceasta sumă este necesară pentru elaborarea proectului tehnic, proiect depus si finanțat pe PNDL 2.

Propunem alipirea poziției 5 cu poziția 2, având denumirea mai sus menționată “Modernizarea drumurilor județene DJ 201B tronson DN31-Ulmeni – Lunca (Ostrovu) – Frăsinet Km 49+730 – km 81+290, DJ 305 tronson Lunca (Ostrovu) – Lehliu Sat – Săpunari, km 0+000 – km 33+529 și DJ 313 Săpunari – Limită județ Ialomița, km 28+700 – km 30+500 si DJ 309 - tronson Bogata - DJ 307A - Al. Odobescu - N. Balcescu - Zimbru(DJ 304) - Faurei - Danesti (DJ 303) - Nucetu (DN3)” - PT + DDE, studii topografice, studii geologice, verificare proiect.

Propunem poziția 6 Parteneriat Oltenița – “Executare lucrări reparații DN 4, îmbrăcăminți bituminoase ușoare (închise prin borduri), în lungime de 5,9 km”, poziție căreia i se va aloca suma de 2660 mii lei pentru elaborarea documentațiilor necesare în baza semnării acordului de cooperare încheiat între CJ Călărași și UAT Oltenița.

C- Alte cheltuieli de investiții

La poziția “Modernizarea drumurilor județene DJ 201B tronson DN31-Ulmeni – Lunca (Ostrovu) – Frăsinet Km 49+730 – km 81+290, DJ 305 tronson Lunca (Ostrovu) – Lehliu Sat – Săpunari, km 0+000 – km 33+529 și DJ 313 Săpunari – Limită județ Ialomița, km 28+700 – km 30+500 si DJ 309 - tronson Bogata - DJ 307A - Al. Odobescu - N. Balcescu - Zimbru(DJ 304) - Faurei - Danesti (DJ 303) - Nucetu (DN3)” , servicii cadastru si evaluare pentru expropriere” se propune alocarea 150 mii lei pentru depunere în cadrul POR.

La poziția “Modernizarea si reabilitarea drumului judetean DJ 211 D tronson Cuza - Voda - Stefan Voda - DN 21, judetul Calarasi,servicii cadastru si evaluare pentru expropriere” – 150 mii lei.

La poziția “Consultanta pentru obiectivul „Modernizarea şi reabilitarea drumului judeţean DJ 306 - tronson Cuza -Vodă (DN3) – Socoalele - limită judeţului Ialomiţa km 0+000 – km 33+000”, se propune alocarea 31 mii lei pentru plata consultanței.

La poziția “Consultanta pentru obiectivul Modernizarea si reabilitarea drumului judetean DJ 309 - tronson Bogata - DJ 307A - Al. Odobescu - N. Balcescu - Zimbru(DJ 304) - Faurei - Danesti (DJ 303) - Nucetu (DN3)” , se propune alocarea 31 mii lei pentru plata consultanței.

La poziția “Consultanta pentru obiectivul „Modernizarea si reabilitarea drumului judetean DJ 307 A - Independența (DN 3) - Al. Odobescu - Vlad Țepeș - Vâlcelele - DJ 306” , se propune alocarea 31 mii lei pentru plata consultanței.

La poziția ”Consultanta pentru obiectivul „Modernizarea drumului judetean DJ 213 A - DN 3 B (Iezeru) km 0+000 - limită județ Ialomița ” se propune alocarea 31 mii lei pentru plata consultanței.

La poziția “Consultanta pentru obiectivul „Modernizarea drumului judetean DJ 303 - Călăreți (DN3 - Sărulești - Valea Argovei -Manastirea(DN31) de la km 0+000 la km 49+419”, se propune alocarea 31 mii lei pentru plata consultanței.

La poziția ”Consultanta pentru obiectivul "Modernizarea si reabilitarea drumului judetean DJ 211 D tronson Cuza - Voda - Stefan Voda - DN 21, judetul Calarasi", se propune alocarea 31 mii lei pentru plata consultanței.

La poziția Consultanta pentru obiectivul „Pod peste bratul Borcea, judetul Calarasi”, se propune alocarea 30 mii lei pentru plata consultanței.

La poziția”Modernizarea şi reabilitarea drumurilor judeţene DJ 201B tronson DN31 - Ulmeni - Lunca (Ostrovu) – Frăsinet km 49+730 - km 81+290, DJ 305 tronson Lunca (Ostrovu) - Lehliu Sat - Săpunari km 0+000 - km 33+529 şi DJ 313 tronson Săpunari - limită judeţ Ialomiţa km 28+700 - km 30+500 – actualizare D.A.L.I, studii de specialitate, inclusiv taxe si avize”, se propune alocarea 60 mii lei pentru actualizarea documentației în vederea depunerii în cadrul programelor de finanțare viitoare.

La poziția “Elaborare SF, realizarea documentatiei tehnice pentru autorizatia de construire (PAC) si obtinerea autorizatiei de construire (AC) pentru obiectivul de investitii Varianta de ocolire Calarasi", propunem alocarea sumei de 60 mii lei. Aceasta suma este necesara pentru plata SF în vederea depunerii aplicației în cadrul POIM.

Propunem introducerea poziției “Pasaj de trecere la nivel de cale ferată, București – Constanța (Lehliu -Gară)”, căreia i se va aloca suma de 5000 mii lei. S-a semnat un acord de parteneriat între UAT Lehliu Gară, județul Călărași și CNAIR. Acest proiect va fi inclus în cadrul Stategiei de Transport din cadrul Ministerul Transporturilor.

Proiecte finanțate din FEN

La poziția “Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene DJ 402 tronson DN 4 – Curcani – Măriuța - limită județ Ialomița, km 0+000 – km 53+700 şi DJ 302 tronson DN3 – Belciugatele – Măriuța - limită județ Ialomița, km. 0+000 - km 15+365” - cofinanțare proiect, elaborare PT, documentații avize, taxe și execuție lucrări (investiție multianuală) – FEDR, căreia i se aloca suma de 2500 mii lei. Aceasta suma este necesară pentru plata 50% din sume reținute, contract consultanță, contract dirigenție de șantier, contract asistență tehnică din partea proiectantului, audit și publicitate.

La poziția Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicesti-unitati de asistenta medicala ambulatorie pentru Spitalul Judetean de Urgenta "Dr. Pompei Samarian" - Ambulatoriu Calarasi - se propune alocarea sumei de 394 mii lei pentru plata contractelor aflate in derulare.

Publish modules to the "offcanvas" position.

Comodo SSL
ARENAMEDIA.RO utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența Dumneavoastra pe site-ul nostru. Am actualizat politicile pentru a integra în acestea modificările specificate de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Va rugam sa cititi modul in care arenamedia.ro prelucreaza datele cu caracter personal. Prin continuarea navigării pe site-ul nostru confirmati acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de confidențialitate.