Bugetul propriu al judeţului, propus spre aprobare, azi, consilierilor judeţeni

Bugetul propriu al judeţului, propus spre aprobare, azi, consilierilor judeţeni

Pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean, programată azi, de la ora 13.00 figurează şi Hotărârea aprobarea bugetului propriu al Judetului Calarasi pe anul 2019 si estimarile pentru anii 2020 – 2022.

Potrivit iniţiatorului proiectului, bugetul pe 2019 este estimat la 170.842.000 lei atât la partea de venituri cât şi de cheltuieli.

Pentru anul 2019, veniturile sectiunii de functionare ale bugetului propriu al judetului Calarasi se ridica la o valoare de 170.277 mii lei, iar cele aferente sectiunii de dezvoltare sunt in suma de 15,975 mii lei.

In conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2019, pentru bugetul propriu al Judetului Calarasi au fost alocate urmatoarele surse:

                                                                                                                            mii lei

Nr.

Denumire indicatori/ordonatori de credite

Proiect buget

crt.

 

2019

I

VENITURI  TOTAL, din care:

170.842

1

Venituri proprii, din care:

46.334

1.1

venituri proprii

2.653

1,2

cote defalcate din impozitul pe venit  (15 %)

26.713

1,3

sume din cotele defalcate din impozitul pe venit (17,5%)

16.968

2

Sume defalcate din TVA pt. finantarea cheltuielilor descentralizate, din care:

10.360

2.1

programul pentru scoli

5.426

2.2

drepturile copiilor cu cerinte educationale speciale

1.344

2.3

bunuri si servicii pt. intretinereacurenta a invatamantului special si centre judetene de resurse si asistenta educationala

184

2.4

finantarea culturii si cultelor

3.194

3

Sume defalcate din TVA pt echilibrare

94.301

4

Sume defalcate din TVA pt drumuri judetene

18.182

5

Subventii de la alte bugete locale - asist. sociala

1.100

6

Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

565

In consecinta, partea de functionare a bugetului propriu al judetului Calarasi, pentru anul 2019, in sinteza, se prezinta astfel:

                                                                                                             mii lei

 

CHELTUIELI TOTAL, din care:

170.842

A

CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

158.343

1

 Capitolul 51.02 - Autoritati executive

22.860

 

cheltuieli de personal

18.860

 

bunuri si servicii

4.000

2

Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale, din care:

6.327

2.1

Directia Judeteana pt. Evidenta Persoanelor

2.561

 

transferuri 

2.561

2.2

Alte  servicii publice

766

2.2.1

bunuri si servicii, din care

120

 

concursuri  servicii voluntare si private pt. sit. de urgenta

70

 

OMEPTA

50

2.2.2

alte transferuri - cotizatii interne

646

2.3

Fond de rezerva

3.000

3

Capitolul 55.02 - Tranzactii privind datoria publica

1.500

 

dobanzi

1.500

4

Capitolul 56.02 - Transferuri cu caracter general

664

4.1

transferuri pentru finantarea  centrelor de zi pt prot. copilului -Dragos Voda si Stefan Cel Mare

600

 

Dragos Voda

300

 

Stefan Cel Mare

300

4.2

asistenta la domiciliu - Stefan Cel Mare

64

5

Capitolul 60.02- Aparare nationala

450

 

Centrul militar judetean

450

 

bunuri si servicii

450

6

Capitolul 61.02 - Ordine publica si siguranta nationala

50

 

bunuri si servicii

50

7

Capitolul 65.02- Invatamant, total din care:

7.665

7.1

Invatamant primar

5.486

 

masuri adiacente

60

 

asistenta sociala - programul  pentru scoli

5.426

7.2

Centrul Jud. de Resurse si Asistenta Educationala

301

 

cheltuieli de personal

16

 

bunuri si servicii

285

7.3

Scoala Speciala nr. 1

234

 

cheltuieli de personal

0

 

bunuri si servicii

234

7.4

asistenta sociala - drepturi copii cu cerinte ed. speciale

1.344

7.5

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

300

 

transferuri - actiuni scolare (olimpiade si concursuri judetene)

300

8

Sanatate

3.440

 

transferuri curente

3.440

 

Spitalul Judetean de Urgenta- stimulente financiare

3040

 

Spitalul TBC

0

 

Spitalul Sapunari

400

9

Capitolul 67.02 - Cultura, total din care:

21.574

9.1

Biblioteca Judeteana « Alexandru Odobescu » Calarasi,

2.319

 

cheltuieli de personal

1.691

 

bunuri si servicii

628

9.2

Muzeul Dunarii de Jos Calarasi

2.585

 

transferuri 

2.585

9.3

Centrul Cultural Judetean Calarasi

5.767

 

transferuri 

5.767

9.4

Alte actiuni de cultura si sport

6.159

 

Sport

6.050

     

 

Baze sportive

109

9.5

Asociatii si fundatii

150

 

 proiecte asociatii si fundatii actiuni tineret, asist. soc

150

9.6

Servicii religioase

3.194

 

contributii salarizare personal neclerical

3.194

9.7

Rambursari de credite

1.400

 

rambursare  credit

1.400

10

Capitolul 68.02 - Asistenta sociala, total din care:

69.164

10.1

Centrul de Asistenta Medico-Sociala

2.327

 

transferuri  intre institutii publice

2.327

10.2

Directia Gen. de Asist. Sociala si Prot.Drepturilor Copilului

67.402

 

cheltuieli de personal

56.050

 

bunuri si servicii

10.787

 

finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

565

11

Capitolul 84.02-drumuri si poduri

21.800

 

bunuri si servicii

20.700

 

rambursare  credit

1.100

12

Cap. 87.02 -Directia de Patrimoniu

2.284

 

transferuri 

2.284

13 

excedent  sectiunea de functionare functionare

12.499

 

Cotizatiile la organisme nationale si internationale, mentionate la punctul 2.2.2, inscrise in bugetul propriu, pe anul 2019, sunt urmatoarele:

   

           mii lei

Nr.

Destinatia

Buget

crt.

 

2019

A

 Transferuri curente în străinătate, total din care:

60

1

Assembly of European Regions

30

2

Conference of Peripheral and Maritime Regions of Europe

30

B

Alte transferuri curente interne, total din care:

586

1

Cotizatie ADR Sud Muntenia

467

2

Cotizatii asociatii profesionale

7

3

Cotizatie UNCJR

112

 

TOTAL

646

 

Partea de dezvoltare a bugetului judetului Calarasi, se prezinta astfel:

Capitolul 51.02 – Autorități publice

A - Investiții în continuare

La poziția ”Rețele tehnico - edilitare (alimentare cu apă, canalizare, gaze naturale, electrice, telecomunicații, circuite carosabile si pietonale, amenajare spatii verzi, împrejmuire) -locuinţe ANL pentru specialişti, str. Independentei - Zona I - execuție lucrări, taxe, comisioane ISC, asistenta tehnica, servicii SSM, inclusiv cheltuieli diverse și neprevăzute”, se propune suma de 625 mii lei. Aceasta este necesară pentru realizarea lucrărilor la obiectivul sus menționat astfel încât la finalizarea lucrărilor la blocul ANL pentru specialiști să se asigure funcționalitatea întregului obiectiv de investiții.

B - Investiții noi

            La poziția ”Rețele tehnico-edilitare(alimentare cu apa, canalizare, gaze naturale, electrice) si circuite carosabile, pietonale, amenajare spatii verzi pentru Locuințe de serviciu (ANL) - B-dul Nicolae Titulescu nr.1 bis, Municipiul Călăraşi - faza PT+DE+DTAC, execuție lucrări, asistență tehnică, servicii SSM,  taxe avize, comisioane”, se propune suma de 181 mii lei. Aceasta este necesară pentru realizarea Proiectului tehnic, a documentației de autorizare, parțial lucrări, asistență tehnică, servicii SSM și comisioane legale.

La poziția ”Reabilitare, modernizare clădire sediu CJ Călăraşi - faza PT+DE+DTAC, execuție lucrări, asistență tehnică, servicii SSM,  taxe avize, comisioane”, se propune alocarea sumei de 800 mii lei. Aceasta este necesară pentru realizarea Proiectului tehnic, a documentației de autorizare, parțial lucrări, asistență tehnică, servicii SSM și comisioane legale.

C - Alte cheltuieli de investiții

La poziția ”Documentație cadastrală la terenuri, clădiri și drumuri județene, inclusiv taxe”, se propune alocarea sumei de 258 mii lei. Aceasta este necesară pentru asigurarea sumelor necesare pentru documentațiile cadastrale elaborate în cadrul Acordului cadru nr. 9824/21.06.2017.

La poziția ”Întocmire studii geologice pentru obiectivele de investiții : “Îmbunătățirea siguranței navigabilității pe Dunăre in regiunea transfrontaliera Călăraşi – Silistra”, “Dezvoltarea turistica a brațului Borcea – Călăraşi – port turistic de agrement””,  se propune alocarea sumei de 48 mii lei. Aceasta este necesară pentru plata acestor studii care au fost elaborate în anul 2018, dar nu au fost decontate până la 31 decembrie 2018.

La poziția ”Întocmire documentație Plan cadastral/Plan topografic, avizat de OCPI, pentru obiectivul de investiții “Dezvoltarea turistica a brațului Borcea – Călăraşi – port turistic de agrement””, se propune alocarea sumei de 41 mii lei. Aceasta este necesară pentru plata acestor studii care au fost elaborate în anul 2018, dar nu au fost decontate până la 31 decembrie 2018.

La poziția ”Dezvoltarea turistică a brațului Borcea -întocmire documentație pentru obținerea avizelor si a documentației de construcție”, se propune alocarea sumei de 105 mii lei. Aceasta este necesară pentru plata acestor studii care au fost elaborate în anul 2018, dar nu au fost decontate până la 31 decembrie 2018.

La poziția ”Reabilitare clădiri C3, C4 din incinta 1,  UM str. Independenței, pentru DGASPC - faza DALI, taxe, avize”,, , se propune alocarea sumei de 80 mii lei. Aceasta este necesară în vederea relocării unor centre de asistență socială de la Direcției Generale pentru Asistență socială și Protecția Copilului

La poziția Dotări independente aparat propriu, se propune alocarea sumei de 226 mii lei, după cum urmează:

  • - Multifuncțională – 1 buc pentru compartiment IT,  cu valoarea de 25.000 lei;
  • - Multifuncțională – 2 buc pentru Direcția Tehnică, cu valoarea de 2.000 lei/buc, valoare totală – 4.000 lei;
  • - Aparat aer condiționat – Direcția Juridica 1 buc., Direcția Resurse umane – 1 buc, Serviciul Administrativ – 1 buc., cu valoarea de 3000 lei/buc., valoare totală – 9.000 lei;
  • - Server – 1 buc. pentru Direcția Economică , valoare 320.000 lei,
  • - Soft integrat de buget si contabilitate   - 1 buc. pentru Direcția Economică, valoare 156.000 lei.

Capitolul 66.02 - Sănătate

C - Alte cheltuieli de investiții

La poziția ”Elaborare documentație studiu de oportunitate - Modernizarea infrastructurii Ambulatoriului Spitalului Județean de Urgenta Dr. Pompei Samarian Călăraşi”, se propune alocarea sumei de  84 mii lei. Aceasta este necesară pentru plata documentației care a fost elaborată în anul 2018 și nu a fost decontată până la 31.12.2018.

Capitolul 68.02 – Asistență socială

A - Investiții în continuare

La poziția ”Centre PIN (DGASPC) - Expertiza, Documentație  rest de executat, DTAC, +execuție lucrări, taxe, avize, comisioane , asistenta, SSM”, se propune alocarea sumei de  1.500 mii lei. Aceasta este necesară pentru realizarea expertizei tehnice pentru cele 3 centre PIN nefinalizate, a documentației rest de executat, a lucrărilor de execuție,  plata comisioanelor legale, taxe, avize, servicii SSM și asistență tehnică.

La poziția ”Cămin de bătrâni - Vâlcelele -Expertiza, Documentație  rest de executat, DTAC, +execuție lucrări, taxe, avize, comisioane , asistenta, SSM”, se propune alocarea sumei de  800 mii lei. Aceasta este necesară pentru realizarea expertizei tehnice pentru Căminul de bătrâni, a documentației rest de executat, a lucrărilor de execuție,  plata comisioanelor legale, taxe, avize, servicii SSM și asistență tehnică.

Capitolul 84.02 – Transporturi

A - Investiții în continuare

La poziția ”Modernizarea, reabilitarea drumurilor județene DJ 401C tronson (DJ 301) Cucuieți - Progresu - Sohatu - Intersecție (DJ 412), KM 21+500 – KM 11+623 și DJ 412 tronson Sohatu - (DJ 402)  km 61+780 la km 55+535, L= 16,122 km - execuție lucrări, inclusiv asistență tehnică, taxe și cote legale (PNDL2)”, se propune alocarea sumei de  459 mii lei. Aceasta este necesară pentru plata cheltuielilor care reprezintă cofinanțarea C.J. Călărași în cadrul contractului de finanțare prin PNDL 2, respectiv asistență tehnică, organizarea de șantier – cheltuieli conexe, comisioane legale.

La poziția ”Modernizarea, reabilitarea drumurilor județene DJ 401C tronson (DJ 301) Cucuieți - Progresu - Sohatu - Intersecție (DJ 412), KM 21+500 – KM 11+623 și DJ 412 tronson Sohatu - (DJ 402)  km 61+780 la km 55+535, L= 16,122 km - execuție lucrări, inclusiv asistență tehnică, taxe și cote legale (PNDL2) - subvenții PNDL”, se propune alocarea sumei de  3.180 mii lei. Aceasta reprezintă subvenția alocată prin program la această dată, pentru acest obiectiv.

B - Investiții noi

La poziția "Modernizarea și reabilitarea DJ 211D tronson DN 21(Stefan Voda) - Libertatea - DN3B (Dichiseni), Km 13+500 - Km 41+500,  L=24,57 Km, - execuție lucrări, inclusiv asistenta tehnica, consultanta, servicii SSM, comisioane, taxe, avize (PNDL 2)”, se propune alocarea sumei de  190 mii lei. Aceasta este necesară pentru plata cheltuielilor care reprezintă cofinanțarea C.J. Călărași în cadrul contractului de finanțare prin PNDL 2, respectiv asistență tehnică, consultanta, servicii SSM, organizarea de șantier – cheltuieli conexe, comisioane legale.

La poziția ”Modernizare, reabilitare DJ 403 de la DN31-Luica-DN4-Șoldanu- Radovanu, km0+000 la km 34+800, Lungime - 33,8 km – PT+DE+DTAC, execuție lucrări, inclusiv asistență tehnică, consultanta, servicii SSM, comisioane, taxe, avize (PNDL 2)”, se propune alocarea sumei de  173 mii lei. Aceasta este necesară pentru plata cheltuielilor care reprezintă cofinanțarea C.J. Călărași în cadrul contractului de finanțare prin PNDL 2, respectiv asistență tehnică, consultanta, servicii SSM, organizarea de șantier – cheltuieli conexe, comisioane legale.

La poziția ”Modernizare DJ 411 Chirnogi - Radovanu - Crivăț - lim. Jud. (Hotarele), km 0+000 - km 18+090” - PT+DE+DTAC, execuție lucrări, inclusiv asistență tehnică, consultanta, servicii SSM, comisioane, taxe, avize (PNDL 2)”, se propune alocarea sumei de  181 mii lei. Aceasta este necesară pentru plata cheltuielilor care reprezintă cofinanțarea C.J. Călărași în cadrul contractului de finanțare prin PNDL 2, respectiv asistență tehnică, consultanta, servicii SSM, organizarea de șantier – cheltuieli conexe, comisioane legale.

La poziția ”Pod provizoriu peste râul Argeș între localitățile Șoldanu și Radovanu, inclusiv rampe de acces la capete-PT+DE+DTAC, execuție lucrări, inclusiv asistență tehnică, consultanta, servicii SSM, comisioane, taxe, avize”, se propune alocarea sumei de  200 mii lei. Aceasta este necesară pentru elaborarea Proiectului Tehnic, a documentației de autorizare, după finalizarea procedurii de achiziție.

C - Alte cheltuieli de investiții

La poziția ”Achiziție teren nr. Cadastral 22224, CF 22224 - suprafața 21.467 m.p.  + taxe notariale, taxe participare licitație, caiet de sarcini si 30% garanție de participare din prețul terenului”, se propune alocarea sumei de  250 mii lei. Aceasta este necesară pentru achiziția terenului și plata cheltuielilor aferente procedurii de cumpărare.

La poziția ”Achiziție teren  nr. Cadastral 22403, CF 22403 - suprafața 9.298 m.p.  + taxe notariale, taxe participare licitație, caiet de sarcini si 30% garanție de participare din prețul terenului”,  se propune alocarea sumei de  115 mii lei. Aceasta este necesară pentru achiziția terenului și plata cheltuielilor aferente procedurii de cumpărare.

            Sintetizat, programul de dezvoltare finantat din bugetul propriu al judetului Calarasi, pe anul 2019, se prezinta astfel:

Venituri:

1

Varsaminte din sectiunea de functionare

12.499

2

Rambursari din fonduri europene

280

3

Subventii de la bugetul de stat, din care:

3.196

3.1

PNDL – modernizare DJ 403 C

3.180

3.2

sustinerea derularii proiectelor finantate din FEN

16

Cheltuieli:

Nr.

DENUMIRE OBIECTIV

Program

crt.

 

2019

 

Cap. 51.02 - Autoritati publice

5.405

A

Investitii in continuare

625

1

Retele tehnico - edilitare (alimentare cu apă, canalizare, gaze naturale, electrice, telecomunicații, circuite carosabile si pietonale, amenajare spatii verzi, imprejmuire) -locuinte ANL pentru specialisti, str. Independentei - Zona I - executie lucrari, taxe, comisioane ISC, asistenta tehnica, servicii SSM, inclusiv cheltuieli diverse și neprevazute

625

B

Investitii noi

2.881

1

Retele tehnico-edilitare(alimentare cu apa,canalizare, gaze naturale, electrice) si circuite carosabile, pietonale, amenajare spatii verzi pentru Locuințe de serviciu (ANL) - B-dul Nicolae Titulescu nr.1 bis, Municipiul Calarasi - faza PT+DE+DTAC, execuție lucrări, asistență tehnică, servicii SSM,  taxe avize, comisioane

181

2

Construirea cimitirului eroilor români înmormântați în satul Novaci, Raionul Călărași, Republica Moldova

0

 

Reabilitare, modernizare clădire sediu CJ Calarasi - PT+ executie lucrări, asistenta, ssm, comisioane, taxe

800

3

Palat Administrativ - PT+DE si executie lucrari,  servicii SSM, asistenta tehnica, taxe, comisioane

1.900

C

 Alte cheltuieli de investiţii

887

1

Documentație cadastrală la terenuri, clădiri și drumuri județene, inclusiv taxe

258

3

 Intocmire studii geologice pentru obiectivele de investitii : “Imbunatatirea sigurantei navigabilitatii pe Dunare in regiunea transfrontaliera Calarasi – Silistra” , “Dezvoltarea turistica a bratului Borcea – Calarasi – port turistic de agrement”, 

48

4

Intocmire documentatie Plan cadastral/Plan topografic, avizat de OCPI, pentru obiectivul de investitii “Dezvoltarea turistica a bratului Borcea – Calarasi – port turistic de agrement”

41

5

Dezvoltarea turistică a brațului Borcea -intocmire documentatie pentru obtinerea avizelor si a documentatiei de constructie

105

6

Reabilitare cladiri C3, C4 din incinta1,  UM str. Independenței pentru DGASPC - faza DALI, taxe, avize

80

8

Elaborare SF si cerere de finantare pt. proiectul - construire adapost pescaresc dunarean, taxe, avize

118

9

Studiu geotehnic pt. proiect construire adapost pescaresc dunarean

11

10

Dotari independente

226

 

Proiecte finantate din FEN

1.012

 

Cap. 54,02 - Alte servicii publice generale

801

 

Directia Comunitara de Evidenta a Populatiei

9

 

Transferuri pt. investitii

9

 

dotari independente

9

 

Cotizatii ADI

792

 

ADI Ecomanagement Salubris

370

 

ADI Ecoaqua

410

 

ADI Situatii de Urgenta Sud Muntenia

12

 

Cap. 60,02 - Aparare nationala

36

C

 Alte cheltuieli de investiţii

36

 

Dotari independente

36

 

Centrul Militar judetean

36

 

Cap. 65,02- Invatamant

13

C

 Alte cheltuieli de investiţii

13

 

Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala

13

 

dotari independente

13

 

Cap. 66,02 - Sanatate

84

C

Alte cheltuieli de investitii

84

2

Elaborare documentatii studiu de oportunitate - Modernizarea infrastructurii Ambulatoriului Spitalului Judetean de Urgenta Dr. Pompei Samarian Calarasi

84

 

Cap.67,02 - Cultura

477

A

Investitii in continuare

0

B

Investitii noi

0

C

Alte cheltuieli de investitii

162

 

Transferuri pt. investitii

162

1

Biblioteca Judeteana

57

2

Muzeul Judetean

105

 

Proiecte finantate din FEN - Muzeul Judetean

315

 

Cap. 68.02 Asistenta sociala

3.356

B

Investitii noi

2.300

1

Centre PIN DGASPC - Expertiza, Documentație  rest de executat, DTAC, +executie lucrari, taxe, avize, comisioane , asistenta, SSM,

1.500

2

Camin de batrani - Valcelele -Expertiza, Documentație  rest de executat, DTAC, +executie lucrari, taxe, avize, comisioane , asistenta, SSM,

800

C

Alte cheltuieli de investitii

1.056

1

Servicii de consultanta in vederea obtinerii finantarii prin Mecanismul Norvegian pt. infiintarea uni centru rezidential de tratare a adistiilor

100

2

Elaborare documentatie -inființare Centru de servicii pentru copii cu dizabilități SERA

230

3

Dotari independente

596

 

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Drepturilor Copilului

596

4

Transferuri pt. investitii

130

 

Centrul de Asistenta Medico - Sociala  -  dotari

130

 

Cap. 84,02- Transporturi

5.358

A

Investitii in continuare

3.639

1

Modernizarea, reabilitarea drumurilor județene DJ 401C tronson (DJ 301) Cucuieți - Progresu - Sohatu - Intersecție (DJ 412), KM 21+500 – KM 11+623 și DJ 412 tronson Sohatu - (DJ 402)  km 61+780 la km 55+535, L= 16,122 km - execuție lucrări, inclusiv asistență tehnică, taxe și cote legale (PNDL2) - cofinantare

459

 

Modernizarea, reabilitarea drumurilor județene DJ 401C tronson (DJ 301) Cucuieți - Progresu - Sohatu - Intersecție (DJ 412), KM 21+500 – KM 11+623 și DJ 412 tronson Sohatu - (DJ 402)  km 61+780 la km 55+535, L= 16,122 km - execuție lucrări, inclusiv asistență tehnică, taxe și cote legale (PNDL2) - subventii PNDL

3.180

B

Investitii noi

744

1

"Modernizarea și reabilitarea DJ 211D tronson DN 21(Stefan Voda) - Libertatea - DN3B (Dichiseni), Km 13+500 - Km 41+500,  L=24,57 Km, - executie lucrari , inclusiv asistenta tehnica, consultanta,servicii ssm, comisioane, taxe avize (cofinantare  - PNDL2 )

190

2

”Modernizare, reabilitare DJ 403 de la DN31-Luica-DN4-Șoldanu- Radovanu, km0+000 la km 34+800, Lungime - 33,8 km - PT + execuție lucrări, inclusiv asistență tehnică,consultanta si servicii ssm, taxe și cote legale (PNDL2)

173

3

”Modernizare DJ 411 Chirnogi - Radovanu - Crivăț - lim. Jud. (Hotarele), km 0+000 - km 18+090” - PT+DE+DTAC, execuție lucrări, inclusiv asistență tehnică,consultanta si servicii ssm taxe și cote legale,

181

4

Pod provizoriu peste râul Argeș între localitățile Șoldanu și Radovanu, inclusiv rampe de acces la capete-PT+DE+DTAC, execuție lucrări, inclusiv asistență tehnică, consultanta, servicii SSM, comisioane, taxe, avize”,

200

C

 Alte cheltuieli de investiţii

965

1

Achizitie teren  nr. Cadastral 22224, CF 22224 - suprafata 21.467 m.p + taxe notariale, taxe participare licitatie, caiet de sarcini si 30% garantie de participare din pretul terenului

250

2

Achizitie teren nr. Cadastral 22403, CF 22403 - suprafata 9.298 m.p + taxe notariale, taxe participare licitatie, caiet de sarcini si 30% garantie de participare din pretul terenului

115

3

Pod peste raul Argeș (definitiv) peste raul Argeș - faza SF, taxe, avize

600

 

Proiecte finantate din FEN

10

 

Cap. 70.02 - dezvoltare publica

445

C

 Alte cheltuieli de investiţii

445

1

Elaborare documentatii tehnico- economice pt. obiective de investitii

445

 

TOTAL GENERAL

15.975

In privinta bugetelor institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii, propun urmatoarele bugete, sintetizate pe fiecare ordonator tertiar de credite:

Nr.

Denumire indicatori/ordonatori

Proiect buget

crt.

 

2019

   

1

Capitolul 54.10 - Alte servicii publice generale, din care:

 

1.1

Directia judeteana pt. evidenta persoanelor:

 
 

transferuri  curente intre institutii publice

2.561

 

venituri proprii

70

 

transferuri de capital intre institutii publice

9

 

total venituri

2.640

 

cheltuieli de personal

2.417

 

bunuri si servicii

199

 

cheltuieli de dezvoltare

24

 

total cheltuieli

2.640

2

Capitolul 66.10 - Sanatate

 

2.1

Spitalul de Pneumoftiziologie Calarasi

 
 

Venituri proprii

9.160

 

subventii FUNAS

4.900

 

sume din excedentul bugetar

1.369

 

subventii chelt. curente

0

 

subventii investitii

0

 

total venituri

15.429

 

cheltuieli de personal

10.882

 

bunuri si servicii

3.528

 

alte cheltuieli

50

 

chelt. Investitii

969

 

total cheltuieli

15.429

 

excedent sectiunea de functionare

0

2.2

Spitalul de Psihiatrie Sapunari

 
 

Venituri proprii

10.494

 

subventii FUNAS

6.720

 

subventii din bugetul local pt. chelt. curente

400

 

subventii investitii

0

 

total venituri

17.614

 

cheltuieli de personal

14.574

 

bunuri si servicii

2.935

 

alte cheltuieli

105

 

chelt. Investitii

0

 

total cheltuieli

17.614

2.3

Spitalul Judetean de Urgenta Calarasi

 
 

Venituri proprii

68.824

 

subventii FUNAS

33.755

 

subventii din bugetul local pt. chelt. curente

3.040

 

subventii investitii

0

 

total venituri

105.619

 

cheltuieli de personal

80.342

 

bunuri si servicii

24.677

 

alte cheltuieli

600

 

chelt. Investitii

0

 

total cheltuieli

105.619

3

Capitolul 67.10 -Cultura, total din care

 

3.1

Muzeul Judetean,

 
 

transferuri curente intre institutii publice

2.585

 

transferuri pentru dezvoltare intre institutii publice

420

 

Venituri proprii

44

 

total venituri

3.049

 

cheltuieli de personal

2.091

 

bunuri si servicii

538

 

cheltuieli de dezvoltare

420

 

total cheltuieli

3.049

 

 

 

3.2

Centrul Judetean de Cultura si Creatie

 
 

transferuri  intre institutii publice

5.767

 

Venituri proprii

600

 

transferuri  de dezvoltare intre institutii publice

0

 

total venituri

6.367

 

cheltuieli de personal

2.150

 

bunuri si servicii

4.217

 

total cheltuieli

6.367

 

 

 

4

Capitolul 68.10-Asistenta sociala

 

4.1

Centrul de Asistenta Medico-Sociala Calarasi

 
 

transferuri  intre institutii publice

2.327

 

transferuri  de dezvoltare intre institutii publice

130

 

subventii DSP

525

 

Venituri proprii

120

 

total venituri

3.102

 

cheltuieli de personal

2.412

 

bunuri si servicii

560

 

cheltuieli de dezvoltare

130

 

total cheltuieli

3.102

 

excedent sectiunea de functionare

0

5

Directia de Administrare a Patrimoniului  cap. 87,02

 
 

transferuri  intre institutii publice

2.284

 

Venituri proprii

100

 

total venituri

2.384

 

cheltuieli de personal    

1.789

 

bunuri si servicii

583

 

cheltuieli de dezvoltare

12

 

total cheltuieli

2.384

6

Directia Gen. de Asist. Sociala si Prot.Drepturilor Copilului (activitati autofinantate)

 
 

Venituri proprii

1.200

 

total venituri

1.200

 

bunuri si servicii

1.200

 

total cheltuieli

1.200